Opinnäytetyö: Kehittyvät teknologiat, ketterä projektinhallinta ja mobiilikäyttö - kolme suositusta verkkopalvelun kehittäjälle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Kehittyvät teknologiat, ketterä projektinhallinta ja mobiilikäyttö – kolme suositusta verkkopalvelun kehittäjälle

Opinnäytetyö: Kehittyvät teknologiat, ketterä projektinhallinta ja mobiilikäyttö – kolme suositusta verkkopalvelun kehittäjälle

05.05.2015 12:11

Opinnäytetyö: Verkkopalvelukehityksen kolme tärkeintä suositusta ovat kehittyvien tekniikoiden ja ratkaisujen käyttö, palvelujen rakentaminen mobiilikäyttöön ja ketterä projektinhallinta

​​Nykyiset teknologiat, verkkopalvelut ja käyttäjätottumukset kehittyvät erittäin nopeasti, ja verkkosivustojen tulee vastata käyttäjien muuttuviin odotuksiin. Monen organisaation verkkopalvelut eivät palvele käyttäjiä heidän oletustensa mukaisesti eivätkä käytännöt mahdollista nopeaa kehitystä.

Nykytrendi näyttää olevan se, että sivustojen tulee lähtökohtaisesti olla responsiivisia. Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että verkkosivustolla oleva sisältö pystytään automaattisesti näyttämään käyttäjän päätelaitteeseen, selaimeen sekä näytön kokoon ja resoluutioon mukautuen. Moni organisaatio kuitenkin rakentaa verkkosivustonsa sisällönhallintajärjestelmille, joissa ei ole valmiita responsiivisia teemoja tai malleja, joten niihin pitää ohjelmoida erikseen omat, brändinmukaiset mallinsa. Ongelmia aiheutuu myös silloin, kun organisaatio ei  pysty vastaamaan käyttäjien odotuksiin nopeasta kehityksestä – tällöin ketterät projektinhallintamenetelmät voivat auttaa organisaatiota täsmentämään, valitsemaan ja nopeuttamaan kehityshankkeitaan.

Kun organisaatio rakentaa tai uudistaa verkkopalveluaan, sen tulisi käyttää uudenaikaisia teknologioita, varmistaa palvelujen ja sisältöjen mobiilikäyttöisyys ja tehdä kehitystyötä ketterin menetelmin. Nämä suositukset pitäisi ottaa huomioon riippumatta siitä, mikä tulevan verkkopalvelun alusta tai julkaisujärjestelmä on.

Mirlinda Kosova-Alijan tekemä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö valottaa HAMKin verkkopalvelu-uudistusta, jossa sivusto rakennettiin SharePoint 2013 -alustalle ottaen samalla huomioon verkkopalvelutredit. Työssä annetaan myös käytännön suosituksia sivuston lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämiseksi. Opinn​äytetyössä tuodaan esille myös nousevia ilmiöitä ja tekniikoita, esim. verkkosivuston automaattisen muodostumisen palvelu, jossa sivuston ulkoasu rakentuu ja mukautuu lisättävän sisällön perusteella ja jonka pitäisi toimia moitteettomasti päätelaitteesta riippumatta. Palvelun esittely on vaikuttavan näköinen, mutta nähtäväksi jää, miten hyvin käytännön toteutukset toimivat, kuinka älykäs järjestelmä todellisuudessa on ja kuinka hyvin se pystyy käsittelemään suurien sivustojen sisältömääriä.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]