Opinnäytetyö: Luontokokemuksista apua Suomen maahanmuuttajatilanteeseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Luontokokemuksista apua Suomen maahanmuuttajatilanteeseen

Opinnäytetyö: Luontokokemuksista apua Suomen maahanmuuttajatilanteeseen

12.10.2015 11:59

Esteettisiin luontokokemuksiin tähtäävällä luontotoiminnalla voidaan tuottaa maahanmuuttajille positiivisia tunteita, jotka auttavat heitä vahvistamaan suhdettaan uuden kotimaansa luontoon. 

Niina Leiviskä on tutkinut opinnäytetyössään luontotoiminnan vaikutuksia maahanmuuttajien parissa. Hän on hyödyntänyt tutkimuksessaan luonnon aistimiseen liittyviä toimintasisältöjä. Leiviskä valmistui ohjaustoiminnan artenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta syksyllä 2015.

Jokainen maahanmuuttaja on rakentanut omaa suhdettaan luontoon koko elämänsä ajan. Ympäröivä luonto ja vallitseva kulttuuri ovat määritelleet, millaiseksi tämä suhde on lopulta muovautunut. Maahanmuuton seurauksena suhde luontoon joutuu kuitenkin eräänlaiseen murrokseen ja maahanmuuttaja joutuu rakentamaan luontosuhdettaan uudelleen. Helppoa se ei kuitenkaan aina ole, sillä pelon ja epävarmuuden tunteet uutta luontoympäristöä kohtaan voivat haitata suhteen kehittymistä.

Ohjatussa luontotoiminnassa maahanmuuttajille tarjotaan toimintaa, joka tukee heidän tarpeitaan ja vastaa heidän luontoon liittyviin kiinnostuksen kohteisiin. Lisäksi toimintaa suunniteltaessa huomioidaan maahanmuuttajien esille nostamia seikkoja, jotka estävät heitä hyödyntämästä uuden kotimaan luontoa osana jokapäiväistä elämää ja hyvinvointia.

Saavutetun tunteen avulla kohti parempaa suhdetta uuden kotimaan luontoo​n

Luonnon aistimiseen painottuvalla toiminnalla saadaan aikaan ilon ja aktiivisuuden tunteita. Lisäksi toiminta herättää tuntemuksia hyvästä olosta ja vaikuttaa kokijoihin rauhoittavasti. Nämä koetut tunteet ovat tärkeässä roolissa luontosuhteen vahvistumisessa. Luontosuhteen vahvistamiseen tähtäävillä keinoilla voidaan edesauttaa sitä, että maahanmuuttajilla on tulevaisuudessa mahdollisuus hyödyntää luonnon mittavia hyvinvointivaikutuksia tasavertaisina kantaväestön rinnalla.

Voimistunut maahanmuutto vuonna 2015 luo tarpeita maahanmuuttajien erilaisille kotouttamistoimenpiteille. Ohjatun luontotoiminnan hyödyntäminen nykyisessä tilanteessa voidaan nähdä varteenotettavana toimintona, jolla voidaan lisätä maahanmuuttajien hyvinvointia ja samalla helpottaen heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]