Opinnäytetyö: Pirkkalan virkistysaluepalveluille kehittämissuunnitelma - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Pirkkalan virkistysaluepalveluille kehittämissuunnitelma

Opinnäytetyö: Pirkkalan virkistysaluepalveluille kehittämissuunnitelma

22.06.2015 15:09

Liikkumisen verkko -nimisessä opinnäytetyössään Saija Tiira tutki Pirkkalan kunnan virkistysaluepalveluiden kehittämistä. Tavoitteena kunnalla on liikunta-aktiivisuutta lisäävä, kaikille väestöryhmille tarkoitettu ja turvallinen virkistysalueverkosto.

Pirkkalan kunta perusti työryhmän, jonka tavoitteena oli ulkoliikuntapaikkojen kehittämis- ja investointisuunnitelma. Työryhmän työtä tukemaan haluttiin opinnäytetyö, jossa vertaillaan muutamien kuntien kehittämisohjelmia ja sovelletaan niiden parhaita käytäntöjä Pirkkalaan. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi Pirkkalan virkistysalueverkoston kehittämissuunnitelma sekä työkaluja ja ehdotuksia varsinaisen investointisuunnitelman aikaansaamiseksi.

Saija Tiira opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön tilaajana oli Pirkkalan kunta.​

Virkistysaluepalve​luiden kehittämisen monivaiheinen prosessi

Virkistysaluepalveluiden investointisuunnitelman tekeminen on vaativa tehtäväkokonaisuus. Mitä suuremmasta kehittämiskokonaisuudesta puhutaan, sen tärkeämpää on jakaa tehtävät vaiheittain eteneviksi osakokonaisuuksiksi. Opinnäytetyössä virkistysalueiden kehittäminen kuvattiin prosessiksi, jonka mukaisesti työssä edettiin kehittäen Pirkkalan palveluita ja tehtiin ehdotuksia kehittämistyön jatkamiseksi.

Monet tekijät vaikuttavat tavoitteellisen palvelutason määrittämiseen ja sitä kautta tarvittaviin kehittämisen toimenpiteisiin. Jo lainsäädännön velvoittamana kuntien tulee tarjota eri väestöryhmät huomioivia ja turvallisia, liikuntaa edistäviä virkistysaluepalveluita.

Palveluiden hyvä saavutettavuus edistää kuntalaisten liikkumista. Saavutettavuutta on perinteisesti tarkasteltu käyttäjän ja palvelun välisellä etäisyydellä sekä palveluiden määrätarkasteluilla. Hyvä saavutettavuus on kuitenkin useamman tekijän summa. Opinnäytetyö käsittelee mm. saavutettavuuden monitahoista määrittämistä ja sen analysoimiseksi kehitettyjä mittareita.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]