Opinnäytetyö: Ravihevoskasvattajat kaipaavat lisää neuvontapalveluita ja koulutusta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Ravihevoskasvattajat kaipaavat lisää neuvontapalveluita ja koulutusta

Opinnäytetyö: Ravihevoskasvattajat kaipaavat lisää neuvontapalveluita ja koulutusta

29.12.2015 10:05

Suomalaiset ravihevoskasvattajat kaipaavat toimintansa tueksi lisää neuvontapalveluita sekä erilaisia koulutuksia ja seminaareja.

Tämä käy ilmi Karoliina Korhosen tekemän opinnäytetyön tuloksista. Korhonen valmistuu agrologiksi joulukuussa 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta.

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Hippos ry:n kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa kyselytutkimuksen avulla suomalaisen ravihevoskasvatuksen nykytilaa, 2010-luvun kasvattajaprofiilia sekä toiminnan kehittämiskohteita ja tulevaisuudennäkymiä. Kyselytutkimuksen perusteella 2010-luvun ravihevoskasvattaja on 40–59-vuotias nainen, jota motivoi kasvatustoiminnassa ensisijaisesti laadukkaiden hevosten tuottaminen sekä kasvattien menestyminen ravikilpailuissa.

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi kasvattajat listasivat neuvontapalveluiden kehittämisen sekä erilaisten koulutuksien ja seminaarien järjestämisen. Kasvattajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa myös orivalintojensa tueksi.

Kasvatustoiminnan kannattamattomuus saa monet kasvattajat pohtimaan alan tulevaisuutta​

Korhosen tekemän kyselytutkimuksen mukaan kolmasosa kyselyyn vastanneista ravihevoskasvattajista olisi lopettamassa kasvatustoimintaansa seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin syy toiminnan lopettamiselle on kasvatustoiminnan kannattamattomuus. Alan alati kasvavat kustannukset ja huonon taloustilanteen alas ajamat varsojen myyntihinnat laittavat kasvattajat pohtimaan tosissaan toimintansa jatkoa. Yli puolet vastaajista, 53 %, uskoi kuitenkin varsojen kysyntätilanteen pysyvän samana tai paranevan seuraavan viiden vuoden aikana.

Kotimaisen kasvatuksen tukeminen ja tehokkaampi markkinointi ovat tärkeässä roolissa toiminnan jatkuvuudelle. Kotimainen kasvatustoiminta tarvitsee innostusta, kannustusta ja koulutusta. Näihin tarpeisiin on HAMKin ja Suomen Hippoksen yhteistyöllä valmisteltu Uudet hevoskasvattajat – koulutushanketta, jolle on haettu rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Mikäli projektille myönnetään rahoitus, koulutuspäivät ja ns. kasvattajakummitoiminta käynnistyvät vuoden 2016 aikana.

Työ löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta.

  • Terhi Thuneberg
  • Uudet hevoskasvattajat -hanke

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]