Opinnäytetyö: Sairaanhoitajaopiskelijoiden perehdytys keskussairaalassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Sairaanhoitajaopiskelijoiden perehdytys keskussairaalassa

Opinnäytetyö: Sairaanhoitajaopiskelijoiden perehdytys keskussairaalassa

16.02.2015 12:54

Hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoista iso osa toimii jossakin vaiheessa opintojaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa sairaanhoitajan sijaisena.

Keskussairaalan perehdytysmateriaaliin on kiinnitetty huomiota, ja he ovat saaneet kehittämisehdotuksia perehdytysohjelman parantamiseksi. Perehdytysmateriaalin parantaminen oli osa Tiina Marjomaan ja Meri Luukon sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötä.

Perehdytysohjelmaa parannettaessa kiinnitetään huomiota uusien työntekijöiden työhyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen. Laadukas perehdytys lisää uuden työntekijän työmotivaatiota sekä työssä viihtyvyyttä. Uuden työntekijän huolellinen perehdyttäminen hyödyttää niin työntekijää, työyhteisöä kuin organisaatiotakin.

Perehdytysmateriaalin päivitys tukee tulevia sairaanhoitajia työnkuvan ja mahdollisten rajoitteiden tiedostamisessa heidän työskennellessään sairaanhoitajan sijaisina keskussairaalassa. Perehdytys on tärkeä osa uuden työntekijän ohjaamista. Perehdytyksen aikana uuden työntekijän kanssa tulisi käydä läpi organisaatiorakenne, palkka-asiat, työvuorot, työnkuva, työterveyshuoltoon liittyvät asiat, kouluttautuminen sekä talon sisäinen tiedottaminen.

Mentorointi osaksi tehokasta perehdyttämistä​​

Mentoroinnin tavoitteena on yhdistää kokeneen hoitajan tieto-taito sekä tuoreen hoitajan tieto ja luoda sitä kautta hyvä vuorovaikutussuhde heidän välilleen. Mentoroinnissa tulee kiinnittää huomiota uuden hoitajan työelämävalmiuksiin sekä työssä kehittymiseen. Mentori eli kokeneempi hoitaja ohjaa ja neuvoo aktoria eli nuorempaa hoitajaa. Vuorovaikutussuhteen mentorin sekä aktorin välillä tulee olla vastavuoroista ja laadukasta, jotta mentoroinnilla saavutetaan tavoiteltu hyöty.

Mentorointia on tutkittu paljon ja on todettu, että sillä on monia positiivisia vaikutuksia uuteen työntekijään, kuten työhön sitoutumiseen, työsuorituksen parantumiseen sekä sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin työyhteisössä. Suurin osa tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa. Tutkimuksista huolimatta mentorointi on silti vielä vähäisessä käytössä Euroopassa. ​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]