Opinnäytetyö: Tehtäväluettelot antavat keinoja suunnittelun ohjaamiseen ja johtamiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Tehtäväluettelot antavat keinoja suunnittelun ohjaamiseen ja johtamiseen

Opinnäytetyö: Tehtäväluettelot antavat keinoja suunnittelun ohjaamiseen ja johtamiseen

16.04.2015 13:08

Maisemasuunnittelun opiskelija Ella Uppala käsittelee suunnittelun tehtäväluetteloita sekä suunnittelun ohjaamista ja johtamista viheralan näkökulmasta huhtikuun lopussa valmistuvassa opinnäytetyössään.

Suunnittelun ohjauksella ja johtamisella on suuri merkitys rakennetun ympäristön hankkeiden onnistumisessa. Määrämuotoiset suunnittelun tehtäväluettelot jäsentävät rakennushankkeita ja selkiyttävät hankkeen toimijoiden rooleja. Ne määrittelevät suunnittelun tehtäviä sekä antavat suunnittelujohdolle mahdollisuuden hyötyä suunnittelijan asiantuntemuksesta.

Suomalaiselta viheralalta puuttuu yhtenäinen käytäntö rakennushankkeiden sekä suunnittelun vaiheistamiseen ja suorittamiseen. Tämä on johtanut kirjavien toimintamallien kehittymiseen niin julkisyhteisöjen kuin yksityistenkin toimijoiden tilaamissa hankkeissa. Viheralan yhteisen tehtäväluettelon tai muun yleisesti hyväksytyn toimintamallin kehittämisessä voidaan tukeutua lähialoilta tai ulkomailta saatuihin kokemuksiin suunnittelun tehtäväluetteloiden kehittämisestä.

Suunnittelun tehtävien tulee vastata rakennetun ympäristön hankkeiden haasteisiin

Talonrakentamisen uusi tehtäväluettelokokonaisuus on julkaistu vuonna 2013. Sen laatimisessa on kiinnitetty erityishuomiota suunnittelun osallisten roolien ja eri suunnittelualojen tehtävien selkiyttämiseen sekä hankkeen toimijoiden välisen yhteistyön parantamiseen. Tehtäväluetteloita varten on tehty laajaa kartoitusta ja tutkimusta rakennushankkeiden yleisistä ongelmista, joihin on pyritty löytämään ratkaisuja.

Jotta tehtäväluetteloiden antamia keinoja suunnittelun ohjaamisessa ja johtamisessa voitaisiin arvioida viheralan kannalta, on tunnistettava rakennetun ympäristön suunnittelun erityispiirteet muihin suunnittelualoihin verrattuna. Vertailemalla keskenään suomalaisen arkkitehtisuunnittelun sekä saksalaisen rakennetun ympäristön suunnittelun tehtäväluetteloita on pyritty muodostamaan kokonaiskuva suunnittelijan tehtävistä viheralueiden rakennushankkeissa.

Yhteisymmärrys suunnittelijan työstä hyödyttää kaikkia hankkeen osapuolia

Tarkasteltujen tehtäväluetteloiden hyödyt suunnittelun ohjaamisessa ja johtamisessa on jaettavissa kahteen pääluokkaan: toisaalta tehtäväluettelot antavat suoria ehdotuksia useiden johtamisen ja ohjauksen tehtävien suorittamiseen, ja toisaalta useat luettelon tehtävät mahdollistavat suunnittelijan ammattitaidon monipuolisen hyödyntämisen hankkeessa. Tehtäväluettelon ansiosta suunnittelija tietää, mitä häneltä odotetaan, ja tilaajan on helpompi arvioida tehdyn työn laatua.

Tutkimusta esitellään seminaaritilaisuudessa Lepaalla 24.4.2015.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]