Opinnäytetyö: Turvallisuutta potilastyöhön kaatumisten ehkäisyä kehittämällä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Turvallisuutta potilastyöhön kaatumisten ehkäisyä kehittämällä

Opinnäytetyö: Turvallisuutta potilastyöhön kaatumisten ehkäisyä kehittämällä

27.02.2015 10:58

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kaatumisten ehkäisyn kehittäminen vuodeosastoilla sekä hoitohenkilökunnan tietoisuuden ja osaamisen lisääminen kaatumisten ehkäisyssä näyttöön perustuvilla toimilla.

HAMKin hoitotyön opiskelija Anniina Rissanen on toiminnallisessa opinnäytetyössään “Kaatumisten ehkäisy Riihimäen seudun terveyskeskuksen vuodeosastoilla” koonnut teoriatiedon kaatumisiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä sekä ollut mukana kehittämässä kaatumisten ehkäisyä vuodeosastoilla.

Kaatumisvaaran tunnistaminen ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy tärkeää​

Riihimäen terveyskeskuksen kaatumisten ehkäisyn kehittämishanketta olivat mukana toteuttamassa Hämeen ammattikorkeakoulun yliopettaja Päivi Sanerma sekä Riihimäen kotihoidon fysioterapeutti Sirpa Penttinen. Kehittämistyö kaatumisten ehkäisemiseksi toteutettiin työpajatyöskentelynä jokaisella kuntayhtymään kuuluvalla viidellä vuodeosastolla, joille toimintasuunnitelmat kaatumisten ehkäisemiseksi laadittiin.

Työpajoista saatujen tulosten perusteella korkean kaatumisriskin omaavat potilaat osataan nykyisin tunnistaa paremmin ja ennaltaehkäiseviin toimiin voidaan ryhtyä heti potilaan tullessa osastolle. Riskitekijöihin vaikuttamalla ja ennaltaehkäisevillä toimilla on todettu olevan suuri merkitys kaatumisten ehkäisyssä.

Kaatumisten ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa, jota Riihimäen terveyskeskuksessa halutaan potilaille tarjota. Vuodeosastoilla tätä toteutetaan hoitotyössä osastokohtaisella kaatumisten ehkäisyn toimintasuunnitelmalla, joka perustuu mahdollisimman monen arvioinnissa ilmenneen vaaratekijän vähentämiseen tai poistamiseen.

Kehittämistyön tuloksena osastoilla on yhtenäistetty ja tehostettu ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja toimintatapoja kaatumisten ehkäisyssä. Tavoitteena on saada kaatumisen ehkäisy vuodeosastoilla osaksi  päivittäistä hoitotyötä.​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]