Reiluus on tärkeää lähiruokakuluttajalle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Reiluus on tärkeää lähiruokakuluttajalle

Reiluus on tärkeää lähiruokakuluttajalle

25.06.2015 09:44

Lähiruokakuluttajan toiminta-, osto- ja maksuhalukkuus pohjautuu vahvasti luottamukseen.

Toukokuussa järjestetyn lähiruokayritysten ja -asiakkaiden verkkokeskustelun perusteella lähiruokaa ostetaan erityisesti yhteisöllisyyden sekä tuottajalle annetun hyödyn vuoksi.​​

Lyhyissä lähiruokaketjuissa sosiaalisen pääoman merkitys on vahva. Luonnonvarakeskuksen hallinnoimalla Vastuuverkko-sivustolla toteutetun keskustelun tavoitteena oli selvittää, mitä sosiaalisen pääoman osatekijöitä erilaisiin lähiruoan jakelukanaviin liitetään ja mitkä niistä koetaan merkityksellisiksi. Pohjana käytettiin viitekehystä, johon sovelletut pääteemojen ulottuvuudet olivat: luottamus, sosiaaliset verkostot, kommunikaatio ja normit. Lähiruokakuluttajien mukaan asiakkuus lähiruokayrityksessä tai -verkostossa antaa tietoa (tuottajalta voi kysyä mieltä askarruttavista asioista), mielenrauhaa (luottamus toimijaan, toimintaan ja tuotteisiin), hyvää mieltä (tuki tuottajalle > oikeudenmukaisuus), ajan säästöä (tilaukset/ostot netistä), hyvää oloa (sosiaalisia kontakteja ja mukavia keskusteluja saman henkisten ihmisten kanssa) sekä elämyksiä (“pieni lainapala maaseutuelämää”).

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan Hjerppen (2005) mukaan ihmisten kykyä toimia yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.  Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hankkeen ensimmäisten tulosten perusteella se tarkoittaa lähiruokaverkostoissa yhteistä tekemistä tai yhteistä intressiä, sujuvaa toimintaa, tekemisen iloa ja me-henkeä. Verkkokeskustelujen ja yhteisten työpajojen avulla hankkeessa selvitetään, onko sosiaalisilla verkostoilla merkitystä lähiruoan hankinnassa ja kulutuksessa, ja miten esimerkiksi lähiruokayritykset voivat hyödyntää tätä tietoa. Mukana on kuusitoista erilaista lähiruokayritystä ja -verkostoa ympäri Suomea mm. erilaisia suoramyyntipaikkoja, ruokapiirejä ja REKO-renkaita.

Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hanketta koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö ja MTK ry. Tutustu hankkeeseen verkkosivuilla »​

Lähde: Hjerppe, R. (2005) Sosiaalinen pääoma, sen taloudelliset vaikutukset ja akkumulaatio. Teoksessa Sosiaalisen pääoman kentät, 103-132. Toim. Pertti Jokivuori. Jyväskylä: Minerva Kustannus Oy

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]