Ammatillinen työelämäosaaminen karttuu vauhdilla HAMKin liiketalouden cSchoolissa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen työelämäosaaminen karttuu vauhdilla HAMKin liiketalouden cSchoolissa

Ammatillinen työelämäosaaminen karttuu vauhdilla HAMKin liiketalouden cSchoolissa

13.06.2016 14:57

cSchool on Hämeen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja markkinoinnin opettajien kehittämä opiskelumalli liiketalouden tradenomiopiskelijoille.

Uudenlaisessa oppimisen ja opettamisen mallissa opiskelijat perehtyvät opetussuunnitelman mukaisiin liiketalouden ilmiöihin aitojen työelämäprojektien avulla. Oppiminen on työelämälähtöistä ilmiöpohjaista projektioppimista yksilöllisellä ohjauksella. cSchool-mallin ensimmäinen kokeilu toteutettiin lukuvuoden 2015–2016 aikana. Pilotissa valmistui 51 projektia, reilun 40 opiskelijan, neljä ohjaajan, kolmen työelämäpalveluasiantuntijan ja yli 40 toimeksiantajan kanssa. Kokeilun aikana opiskelijoille kertyi yhteensä yli 1500 opintopistettä.

cSchool-oppimisen ajatuksena on kartuttaa varsinkin nuorten opiskelijoiden työelämäosaamista ammatillisen osaamisen oppimisen rinnalla. Aikuisopiskelijat sen sijaan voivat hyödyntää cSchoolia omassa työssään erilaisten kehityshankkeiden läpivientiin ja saada ohjaajilta tukea. cSchool-projektit liittyvät liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen, kuten markkinointiin, johtamiseen, viestintään, talouteen tai tuotantoon. Oppiminen syntyy sekä opiskelijoiden itse työstäessä projektejaan että yhteistyötapaamisissa ohjaajien sekä toimeksiantajien kanssa.

Monipuoliset taidot työelämään​
cSchool luo edellytykset opiskelijakeskeiselle pitkäkestoiselle oppimiselle. Kaikissa projekteissa jäsennetään teoreettinen viitekehys, jonka ympärille käytäntö rakennetaan. Viitekehys auttaa ajattelemaan ja puhumaan ilmiöstä niin käsitetasolla kuin käytännössäkin. Yhteinen kieli toimeksiantajan ja kaikkien projektiin osallistuvien kesken on arvokas oppi ja avain menestykselliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Teorian lisäksi opetellaan hyödyntämään tutkimista ja kehittämistä edistäviä työkaluja ja ratkaisumalleja sekä testataan löydettyjä ratkaisumalleja.

Hyötyä yrityksille​​
cSchool-projektin lähtökohtana voivat olla yrityksen haasteet, jotka ovat työntekijöille tai asiakkaille pulmia, esteitä tai liian suuria riskejä aiheuttavia asioita. Joskus myös yritys on tunnistanut uuden mahdollisuuden, joka on niin houkutteleva ja kiinnostava, että sen hyödyntämistä pitäisi kokeilla.

– cSchool-projekteissa tehtiin lukuisia selvityksiä, tutkimuksia ja tiedusteluja, kokeiltiin ja kehitettiin. Parhaita olivat tilanteet, joissa sekä opiskelija, toimeksiantaja että me ohjaajat saatiin hämmästyä tuloksista. Eräänkin sosiaalisen median kokeilukampanjan lopputuloksena yrityksen Facebook-tykkääjien määrä nousi muutamista sadoista lähes 15 000:een. Tässä tapauksessa opiskelija saikin kyseisestä yrityksestä itselleen saman tien työpaikan, kertoo yrittäjyyden opettaja Vesa Tuomela.

Yhden toimeksiantajayrityksen, Ambientia Oy:n, markkinointipäällikkö Sami Alppiranta kuvailee yhteistyötä: – Ambientia valjasti HAMKin cSchool-opiskelijatiimin pohtimaan, miten henkilöbrändäykseen voisi rakentaa iisejä palikoita madaltamaan henkilökunnan kynnystä hypätä loikalla kohti vahvempaa digiminää. Yhteistyömme oli mielekästä, kun projektille määritettiin tarpeeksi konkreettiset tavoitteet, jotka tässä tapauksessa pohjautuivat yrityksen brändistrategiaan. Tuloksena saimme selkeät ohjeet henkilöbrändäykseen, ja kuusi työntekijäämme sai henkilökohtaisen avun oman henkilöbrändinsä kehittämiseen.

Mukana cSchoolissa oli myös kuljetus- ja huolintayritys Pynnönen International Ltd. – Opiskelijoiden kehittämät asiakkuuksien hoitomallit ja niiden jalkauttamisohjeet ovat erittäin hyvin tehty ja niistä tulee olemaan meille paljon apua. Opiskelijat ovat nähneet paljon vaivaa ja aikaa taustatietojen kartoittamiseen. Myös päivitetyt tarjouspohjat ovat hyvät ja ne antavat asiakkaille meistä aiempaa ammattitaitoisemman kuvan, toimitusjohtaja Kari Pynnönen kertoo.

– Kyseisen hankkeen opiskelijat totesivat itse, etteivät ikinä olisi voineet uskoa oppivansa näin paljon kuin mitä nyt oppivat cSchool-projektissa, lisää Tuomela.

Opiskelija kehittyy ja kehittää itseään​​
cSchool-opiskelun avulla opiskelija kehittää ammatillisen ja työelämäosaamisen lisäksi myös itsetuntemustaan ja työtehokkuuttaan.  Taitojen ja tietojen karttuessa myös hänen itsetuntonsa vahvistuu. cSchool haastaa niin opiskelijat, opettajat kuin koko yhteisönkin asettumaan oppijaksi, yhdessä vertaisena projektin, ilmiön ja kokeilun ympärille. cSchoolissa luodaan yhdessä uutta osaamista. Kokeilun aikana pidettiin yli 250 projektikohtaista ohjausistuntoa. Yksilölliset ja ryhmäohjaukset koettiin pääsääntöisesti erittäin mielekkäiksi. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua lyhyille popup-luennoille sekä työpajoihin ratkomaan projektihaasteita ohjatusti.

Mallia jatkokehitetään​​
cSchool onnistui kokeiluna hyvin. Se nosti esiin monia onnistumisia, mutta myös asioita, joita on parannettava ja kehitettävä edelleen. – Olennaisin onnistuminen oli se, että oppijakeskeinen opiskelu synnyttää aitoa osaamista, tietoa ja vaikuttaa oppijan asenteisiin. Se synnyttää intoa opintoihin, elinikäiseen oppimiseen sekä antaa itsevarmuutta, Vesa Tuomela kommentoi.

Toinen merkittävä onnistuminen oli se, että opiskelijat oppivat liiketoiminnan teoriaa käytännön tekemisen suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdistettynä. Keskeisin parannettava asia on oppimisen, oppijoiden ja oppimisotteiden erilaisuuden tunnistaminen ja erilaisuuden huomioiminen. Koska projektien tekeminen vaatii aina itsenäistä työskentelyä, lisää se oppijan vastuuta omasta tekemisestä ja oppimisesta, ja tämä juuri aiheutti osalle haasteita. Myös opiskeluhallinnointiin liittyvät järjestelemät osoittautuivat vain osittain cSchool-toimintaa tukeviksi.

Syksyllä 2016 cSchool starttaa uudelleen oppimisen matkan liiketalouden ilmiöihin projektioppimisen, tiedon etsinnän, tutkimuksen, teorian ja kokeilemisen tiellä.

Lisätietoja:​​
Riitta Ikonen, p. 03 646 6302, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Vesa Tuomela, p. 03 646 2676, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

www.hamk.fi

Mikä on cSchool?​​​​

  • ​cSchool ​on HAMKin Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikössä yrittäjyyden ja markkinoinnin opettajien kehittämä työelämälähtöinen opiskelumalli liiketalouden tradenomiopiskelijoille. 
  • Oppiminen on työelämälähtöistä ilmiöpohjaista projektioppimista yksilöllisellä ohjauksella. 
  • cSchool on sekä nuorille että aikuisopiskelijoille. 
  • Tehdään aitoja työelämäprojekteja liiketoiminnan kehittämisen eri osa-alueilta, yritykset/organisaatiot toimivat toimeksiantajina. 
  • Pilotti käynnistyi lokakuussa 2015 ja päättyi toukokuussa 2016. 
  • ​​​​​​Pilotti lukuina: 51 projektia, yli 40 opiskelijaa, neljä ohjaajaa ja kolme työelämäpalveluasiantuntijaa, yli 40 toimeksiantajaa, yli 250 ryhmäkohtaista ja yksilöllistä ohjausistuntoa, yhteensä 15 popup-luentoa ja työpajaa, yhteensä yli 1500 opintopistettä, 3 työpaikkaa opiskelijoille, kymmeniä uusia projekti-ideoita, useita opinnäytetyöaloituksia, kymmeniä opinnäytetyöaiheita 
  • Opiskelijat oppivat teorian lisäksi työelämätaitoja kuten projektityöskentelytaitoja, työelämässä yleisesti käytettyjä työkaluja (O365 ja Yammer) sekä liike-elämän vuorovaikutustaitoja. 
  • cSchool-työskentely dokumentoitiin O365-ympäristössä ja Yammerissa. 
  • cSchoolin kehittäjät: Riitta Ikonen, Vesa Tuomela, Markku Korhonen ja Anne-Maarit Sepling. ​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]