Henkilöstön kehittämisestä osaamisen johtamiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Henkilöstön kehittämisestä osaamisen johtamiseen

Henkilöstön kehittämisestä osaamisen johtamiseen

21.01.2016 11:25

HAMKin henkilöstön kehittämisen toimintakäytänteiden rakentumista, ongelmia ja uudistumista 1990-luvun alusta tähän päivään selvitetään perjantaina 29.1. tarkastettavassa väitöstutkimuksessa Osaaminen keskiössä – Ammattikorkeakoulun uusi paradigma.

Tutkimuksen aineisto on kerätty kuuden vuoden ajalta ja johtavana ajatuksena on tapahtunut muutos henkilöstön kehittämisestä osaamisen johtamiseen. Tutkimuksen tekijä, KM Heidi Ahokallio-Leppälä toimii Hämeen ammattikorkeakoulussa henkilöstö- ja kehitysjohtajana.

Ahokallio-Leppälän väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 29.1.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Virta-rakennuksen auditorio 109:ssä (Åkerlundinkatu 5). Vastaväittäjänä toimii dosentti Tauno Kekäle (Hanken). Kustoksena toimii professori Petri Nokelainen.

Ammattikorkeakoulut syntyivät 20 vuotta sitten tilanteessa, jolloin koulutusjärjestelmän epäkohtiin haluttiin kiinnittää enemmän huomiota. Tänään ammattikorkeakoulut käyvät läpi mittavaa rakenteellista kehitystyötä ja pyrkivät sopeutumaan tehokkuuden, tuottavuuden ja talouden asettamiin reunaehtoihin. Muutoksen tavoitteena on uudistaa työelämää sekä tarjota entistä osaavampia asiantuntijoita jatkuvasti muuttuville toimialoille. Tämä tukee myös nykyisen hallitusohjelman tavoitteita, joiden mukaan Suomi on kymmenen vuoden päästä maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta ja meidät tunnetaan koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaana.
 
Tässä tutkimuksessa on selvitetty yhden ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämiseen kuuluvien toimintakäytänteiden rakentumista, ongelmia ja uudistumista 1990-luvun alusta tähän päivään. Tuona ajanjaksona työelämässä on tapahtunut murroksia, joilla on ollut vaikutuksia myös ammattikorkeakoulussa työskentelevän henkilöstön osaamisvaatimuksiin. Ammattikorkeakouluopettajuutta ei voi nähdä enää perinteisen mallin mukaan yksilöön sitoutuneena asiantuntijuutena, vaan asiantuntijuutena, joka kehittyy horisontaalisesti osana verkostoja ja kumppanuuksia. Myös ammattikorkeakoulun johtamistoimintojen tulee tukea tätä kehitystä.
 
Tutkimuksessa on kuvattu pitkän aikavälin kuluessa tapahtunut merkittävä toimintajärjestelmän sekä johtamisen muutos. Muutosta voidaan verrata paradigmamuutokseen – suuri periaatteellinen muutos – kun mekanistisesta henkilöstön kehittämisen toimintajärjestelmästä on laajennettu osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintajärjestelmään. Ammattikorkeakoulun uusi paradigma, jossa osaaminen nostetaan johtamistyön keskiöön, edellyttää johtamis- ja esimiestyössä ennen kaikkea ihmisten johtamiseen kuuluvien osaamiskokonaisuuksien ja entistä tavoitteellisemman johtamistoiminnan oppimista.
 
Kyseessä on kuuden vuoden aikana toteutettu pitkittäistutkimus, jossa on hyödynnetty kehittävän työntutkimuksen viitekehystä. Tutkimuksen aikana toteutettua käytännön kehittämistyötä on mallinnettu ekspansiivisen oppimissyklin mukaan.  Työssä korostuu ekspansiivisen oppimisen kautta yhdessä toimijoiden kanssa toteutettu muutos, jonka kautta on luotu uusi ja kehittyneempi ratkaisu. Kehittämistoiminta on tapahtunut vuorovaikutteisesti, jolloin toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti oman toimintansa analysointiin, ongelmien etsimiseen sekä uusien toimintojen luomiseen ja kehittämiseen.

Tutkimuksessa lähtökohtana on ollut, että osaamispohjaista strategia-ajattelua on mahdollista oppia, jos toiminnan uudistumisen periaatteet rakennetaan osaksi organisaation johtamis- ja toimintakäytänteitä. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli tarkoittaa entistä kokonaisvaltaisempaa näkemystä organisaation tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Käytännössä tämä edellyttää kykyä entistä vuorovaikutteisempaan toimijuuteen, jossa päätökset syntyvät yhteisen keskustelun ja kehittelyn aikana rakentuvan uuden tiedon pohjalle. Johdon ja esimiesten tehtävänä on kiinnittää huomiota yhteisöllisen osaamisen rakentamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä strategioiden että tavoitteiden suuntaisesti. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen edellyttävät myös vuorovaikutteista sekä kollektiivista johtamiskäyttäytymistä.
 
Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli antaa paljon mahdollisuuksia niille henkilöille, jotka kykenevät näkemään laajoja kokonaisuuksia sekä kehittymään myös sivusuuntaisesti omalla työurallaan. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli vaatii erityisen paljon johtajuudelta, koska se mahdollistaa tilanteen, jossa kukin työntekijä voi olla huippu omassa työssään ja omalla toiminta-alueellaan. Toimintamallin uskottavuus puolestaan syntyy siitä, että se otetaan laajasti käyttöön koko organisaatiossa ja johtajilla on yhteinen käsitys tavoiteltavasta toiminnasta. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli testaa näin ollen myös kollektiivisen johtajuuden kyvykkyyttä.
 
Tutkimustulosten mukaan osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli on tuonut muutoksia käytännön johtamistyöhön. Johtamistyöstä on tullut tavoitteellisempaa, kun strategioita, kehittämissuunnitelmia, kehityskeskusteluita tai osaamista ei nähdä enää erillisinä elementteinä vaan yhteen kietoutuneena systeeminä. Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa tietoista keskustelua organisaation strategisista tavoitteista sekä eri johtamistoimintojen välisistä yhteyksistä. Toisaalta osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli on tarkoittanut esimiehille oman johtamistoiminnan reflektointia sekä kollektiivisen johtamistoiminnan tietoista kehittämistä yhteisen kohteen suunnassa. Johtamistoiminnasta on tullut näin entistä tietoisempaa toimintaa.

Lisätiedot: Heidi Ahokallio-Leppälä, puh. 0400 904 330, heidi.ahokallio-leppala@hamk.fi.

Väitöskirjaan voi tutustua TamPub-julkaisuarkistossa »​

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]