Opinnäytetyö: Kiertotaloutta edistävät hankinnat edellyttävät ajattelutavan muutosta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Kiertotaloutta edistävät hankinnat edellyttävät ajattelutavan muutosta

Opinnäytetyö: Kiertotaloutta edistävät hankinnat edellyttävät ajattelutavan muutosta

15.05.2017 13:04

Kiertotaloutta edistäviä hankintoja voidaan toteuttaa kaikilla toimialoilla kunnissa. Tekeminen edellyttää kuitenkin uudenlaista lähestymistapaa sekä hankintaprosessiin että hankittaviin tuotteisiin ja palveluihin.

Näin käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutuksen opinnäytetyössä, jonka Tanja Pöyhönen on tehnyt osana ympäristösuunnittelijan (AMK) tutkintoa.

Kiertotaloutta edistävät hankinnat ovat julkisia hankintoja, joissa huomioidaan kiertotalouden periaatteet ja edistetään siten materiaalien tehokkaita kiertoja. Kiertotaloutta edistävissä hankinnoissa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, korvataan uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla, käytetään uusiutuvaa energiaa sekä huomioidaan tuotteiden kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys. Myös käytettyjen tuotteiden hankkiminen sekä jälleenmyynti edistävät kiertotaloutta. Jokaisen hankinnan kohdalla tulisi tarkastella myös hankinnan tarpeellisuutta sekä mahdollisuutta ostaa tuotteen sijaan sen tuottama hyöty: esimerkiksi valaisimien sijasta voidaan liisata valoa.

Opinnäytetyössä kiertotaloutta edistävien hankintojen haasteita ja mahdollisuuksia tutkittiin tarkastelemalla Kouvolan kaupungin hankintoja yhdeksällä eri toimialalla. Mahdollisuuksia kiertotaloutta edistävien hankintojen toteuttamiseen on kaikilla kunnallisilla toimialoilla. Niiden potentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä estävät hankkijoiden riittämätön kiertotalousosaaminen, kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden saatavuus sekä ajattelutavan muutoksen haasteet. Innovatiiviset hankintamenettelyt sekä viestintä ja vuorovaikutus niin organisaation sisällä kuin yritystenkin kanssa ovat avaimia kiertotaloutta edistävien hankintojen toteuttamiseen. Toteuttaminen edellyttääkin hankkijoilta monialaista osaamista muun muassa kiertotalouden periaatteista ja hankintamenettelyistä.

Kiertotaloutta edistävien hankintojen kautta voidaan edistää kiertotalousyrittäjyyttä ja uusien innovaatioiden syntymistä sekä vähentää kulutuksen aiheuttamia kestävyysongelmia. Kiertotalouteen siirtymisellä tavoitellaankin ratkaisua sekä niukkenevien resurssien ja kasvavan kulutuksen aiheuttamille ongelmille että apua talouteen ja työllisyyteen. Kunnilla ja niiden hankinnoilla on merkittävä rooli kiertotalouteen siirryttäessä, sillä 75 % julkisista hankinnoita tehdään kuntasektorilla. Kiertotalouteen siirtymistä tavoitellaan sekä EU:ssa että kansallisella tasolla.

Opinnäytetyöhön voi tutustua kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa.

Lisätiedot:

Opiskelija: Tanja Pöyhönen, p. 044 294 4130, sp. tanjatpoyhonen@gmail.com
Ohjaaja: Sirpa Ojansuu, puh. 03 646 2678, sp. sirpa.ojansuu@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]