Opinnäytetyö: Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysprofiilin muodostuminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysprofiilin muodostuminen

Opinnäytetyö: Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysprofiilin muodostuminen

02.01.2017 13:11

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysprofiileissa on koulutusalakohtaisia eroja yrittäjyysulottuvuuksien ja -intentioiden, mutta myös yrittäjyyteen vaikuttavien korrelaattien osalta.

Eveliina Toivosen Hämeen ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä tekemässä tutkimuksessa selvisi, että kaikissa tutkituissa yrittäjyysprofiilin osatekijöissä on eroja koulutusalojen välillä. Tutkittuja tekijöitä olivat yrittäjyysulottuvuudet, intentiot yrittäjyyteen sekä taustakorrelaatteina perhe- sekä sosiaaliset kontaktit ja korkeakoulun tarjoamat yrittäjyysaktiviteetit.

Yrittäjyys kiinnostaa – raha ratkaisee

Tutkimuksen perusteella kaikkien HAMKin eri alojen opiskelijoiden yrittäjyysulottuvuuksissa korostuvat erityisesti sosiaalisuus sekä minäpystyvyys. Toisaalta taas suunnitelmallisuus, mahdollisuuksien tunnistaminen ja riskien laskelmointi eivät olleet vahvimpia ulottuvuuksia.

Toivosen tutkimuksen mukaan moni opiskelija piti ajatuksesta, että heillä olisi oma yritys. Tulos tukee aikaisempien tutkimusten väitettä, että yhä useampi nuori suhtautuu positiivisesti yrittäjyyteen. Ainoan poikkeuksen tutkimuksessa tekivät terveydenhuoltoalan opiskelijat, joilla ei juurikaan ollut kiinnostusta oman yrityksen perustamiseen. Toivosen kyselytutkimuksessa selvisi, että rahalla on suuri merkitys sekä motivaatioiden että myös yrittäjyyden esteiden osalta. Suurinpana motivaattorina opiskelijoilla korostuivat taloudellisen itsenäisyyden tavoittelu sekä halu ansaita rahaa. Samalla taas suurimpana esteenä nähtiin juuri taloudelliset resurssit.

Ne opiskelijat, joiden perheessä tai muissa sosiaalisissa kontakteissa oli yrittäjyyskokemusta, suhtautuivat tutkimuksen mukaan positiivisemmin oman yrityksen perustamiseen, kuin ne opiskelijat, joilla näillä kontakteja ei ollut. Korkeakoulujen tarjoamia yrittäjyysaktiviteetteja tarkastellessa yllättävän moni opiskelija oli ilmoittanut, että ei ole osallistunut näihin aktiviteetteihin. Erityistä hyötyä oli kuitenkin koettu perinteisestä yrittäjyysopetuksesta sekä epäsuorista yrittäjyysaktiviteeteista kuten yritysvierailut tai harjoittelut.

Kyselytutkimus toteutettiin osana kansainvälistä yhteistyötä

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysprofiilin eri osatekijöitä selvitettiin määrällisen kyselytutkimuksen avulla vuonna 2016. HAMKissa kyselyyn vastasi 626 opiskelijaa kaikista eri yksiköistä. Toivosen opinnäytetyönään tekemä tutkimus on osa kansainvälistä laajempaa tutkimuskokonaisuutta, jossa HAMK tutkii strategisen partnerinsa Feevalen yliopiston sekä toisen brasilialaisen yliopiston Caxias do Sulin kanssa yrittäjyysprofiilia kansainvälisestä näkökulmasta.

Työ on kokonaisuudessaan luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa.

Lisätietoja: 

Eveliina Toivonen, p. 040 826 0733, eveliina.toivonen@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]