Opinnäytetyö: Uusi lainsäädäntö haastaa esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen toimijoita huolen siirtämisessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Uusi lainsäädäntö haastaa esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen toimijoita huolen siirtämisessä

Opinnäytetyö: Uusi lainsäädäntö haastaa esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen toimijoita huolen siirtämisessä

02.06.2017 11:26

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) on erottanut toisistaan oppilashuollolliset toimet sekä pedagogisen tuen, mikä on haastanut opetustoimen ja terveydenhuollon nivelvaiheen toimijoita huolen tehokkaassa siirtämisessä.

Näin todettiin Hämeen ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajan koulutuksessa tehdyssä opinnäytetyössä, jonka Hanna-Leena Salakka on tehnyt osana terveydenhoitaja (AMK) -tutkintoa.

Salakan opinnäytetyössä on syvennytty huolen siirtämisen problematiikkaan erityisesti nivelvaiheen osalta. Nivelvaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin lapsi siirtyy esikouluasteelta ensimmäiselle luokalle ja kaikki lapsen ympärillä olevat asiantuntijatahot vaihtuvat.

Nivelvaiheen tiedonsiirto opetustoimen ja terveydenhuollon välillä on vaikeutunut uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain  myötä, kun terveydenhoitaja ei enää automaattisesti oppilashuollon toimijana osallistu nivelvaiheessa järjestettävään tietojensiirtopalaveriin. Tällöin on mahdollista, että huoli lapsesta ohittaa terveydenhoitajan, joka kuitenkin toimii osana moniammatillista tiimiä lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimustulosten mukaan alkuopetuksen luokanopettajan vaihtuessa nivelvaiheen aikana vaarantuu pedagogisten huolien siirto uudelle luokanopettajalle silloin, kun ei ole säännönmukaista käytäntöä tietojen siirtämiseksi.

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon välinen huolien siirtäminen tapahtuu suurimmaksi osaksi yhteisen tietojärjestelmän kautta, mikä haastaa lastenneuvolan terveydenhoitajaa tietojen kirjaamiseen ilman lukijan tulkinnan varaa. Kun huolen siirtäminen perustuu ainoastaan kirjalliseen ilmaukseen, korostuu terveystarkastusten kirjaaminen entisestään. Tietojärjestelmän kautta tapahtuva tietojen siirto mahdollistaa myös sen, että yksittäinen tieto pääsee hukkumaan kirjausten sekaan, ellei sen välitöntä huomiointia ole erikseen korostettu. 

Opinnäytetyötutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla yksittäin nivelvaiheen toimijoita sekä opetustoimen että terveydenhuollon puolelta. Aineistoon antoivat haastattelunsa lastenneuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettaja sekä erityislastentarhanopettaja. Tulosten analysointi pohjautuu tutkittavien autenttisiin vastauksiin.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta.

Lisätiedot:

Opiskelija: Hanna-Leena Salakka, puh. 050 5902184, sp. hanna.salakka@gmail.com 
Ohjaaja: Päivi Sanerma, sp. paivi.sanerma@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]