Kun pelkkä asiaosaaminen ei työuralla riitä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kun pelkkä asiaosaaminen ei työuralla riitä

Kun pelkkä asiaosaaminen ei työuralla riitä

01.10.2019 14:46

Opiskelija on työelämään siirryttyään ammattitaitoinen, mutta muut työelämätaidot, kuten työyhteisössä toimiminen ja työtavat, saattavat olla puutteellisia. Juuri käynnistynyt kaksivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke pyrkii parantamaan tilannetta jo opintojen aikana.

Array

Kuka olet, mitä tutkit?

Leena Nikander, yliopettaja ammatillisen opettajakorkeakoulun (AOKK) alaisuudessa olevassa HAMK Edu -tutkimusyksikössä. Muutaman viime vuoden ajan olen tutkinut korkeakoulupedagogiikkaan liittyviä aiheita. Erityisenä fokuksenani on koulutuksen ja työelämän yhteistyö. Toinen keskeinen aihe on johtaminen, osaamisen johtaminen.

Nyt alkaneessa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa tutkitaan ja haetaan ratkaisuja siihen, miten amk-opiskelijoita tuetaan, jotta he tunnistaisivat omia vahvuuksia ja hahmottaisivat jo opintojen aikana omaa työuraa. Opettajien taas tulisi saada enemmän valmiuksia tukea opiskelijan työuran suunnittelua. HAMK on hankkeessa osatoteuttajana.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Työelämä muuttuu. Opiskelijoita tulee valmistaa siellä selviytymiseen. Erilaisten tutkimusten ja selvitysten kautta on aiemmin tullut ilmi, että erilaisiin yleisiin työelämävalmiuksiin, kuten stressin sietoon, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun, kommunikaatiotaitoihin, projektityötaitoihin ja oman asiantuntijuuden tunnistamiseen tarvitaan lisää ohjausta opiskeluaikana. Opintojen jälkeen substanssiosaaminen saattaa olla vahvaa, mutta nykyajan työelämä vaatii muitakin valmiuksia, jotta siellä pärjää. Opiskelija tarvitsee tukea oppiakseen itsensä johtamista.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Tavoitteena on yhtenäistää opettajakunnan ymmärrystä siitä, että substanssin oppimisen ohella opitaan myös tulevaisuudessa tarvittavia yleisiä työelämävalmiuksia. Opiskelijan ohjaaminen työelämään ei siis ole erillinen tehtävä, joka kuuluu vain opinto-ohjaajille. Käytännössä tässä laaditaan tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen malli, jonka levittämistä koulutuksiin tuetaan opettajille suunnatulla koulutuksella ja ohjeistuksella. Se on työkalu, jonka avulla opiskelijoiden tukeminen helpottuu ja koulutuksesta saa hyvän pohjan tulevalle työuralle.

Malli on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa HAMKin koulutuksissa. Mukaan otetaan myös tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, mahdollisesti jokin sovellus, josta saisi tietoa sekä opiskelijan että opettajan käyttöön. Hanke kestää syksyyn 2021.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Opiskelijat hyötyvät eniten siten, että he oppivat tuntemaan omat vahvuutensa ja saavat tukea niiden kehittämiseen oman työuran suunnittelua varten. Lisäksi työelämä hyötyy saamalla entistä parempia työntekijöitä. Ihmisiä, jotka tietävät keitä ovat, mitä osaavat, ovat analyyttisia ja itseohjautuvia.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Iso ilmiö on työelämän nopea muutos ja siitä aiheutuva jatkuvan oppimisen tarve. Alan tutkimus ja kehittämistyö, kuten tämäkin hanke, liittyy siihen suoraan pohtimalla, miten korkeakoulut muutosta tukevat. Tällöin fokuksessa on opettajien osaaminen, koulutuksen sisältö, työelämäyhteistyö ja ammattikorkeakoulujen ketteryys työelämän tarpeisiin vastaamisessa.

Ohjaus tulevaisuuden työhön

Kuuden ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke. Koordinaattorina toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajat ovat Centria ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2019–31.8.2021. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.