HAMK Edu kehittää inklusiivista ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Edu kehittää inklusiivista ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä

HAMK Edu kehittää inklusiivista ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä

17.12.2020 17:48

Ammatillisen huippuosaamisen kehittämisessä on tärkeää huomioida tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien toteutuminen. HAMK on mukana kehittämässä eurooppalaista inklusiivista ammatillisen koulutuksen huippuosaamista yhdessä ammatillisten oppilaitosten, työelämän ja koulutusalan asiantuntijoiden kanssa. Inkluusio on keino tavoitella laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta.

Marraskuun alussa käynnistynyt Governance for Inclusive Vocational Excellence, GIVE-hanke rakentaa eurooppalaisessa yhteistyössä inklusiivista ammatillista koulutusta, joka huomioi erityisesti heikommassa asemassa olevat kohderyhmät. GIVE-hanketta rahoittaa Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma ja se on osa ”Centres of Vocational Excellence” toimintoja. Hankkeessa huippuosaamisen keskukset eri maista muodostavat inklusiivisia ammatillisen koulutuksen ekosysteemejä paikallistasolla ja linkittyvät samalla osaksi laajempaa eurooppalaista ammatillisen koulutuksen huippuosaamista. Hanketta koordinoi italialainen Cometa Formazione ja partnerikonsortiumissa on HAMKin lisäksi mukana kumppaneita Suomesta, Italiasta, Espanjasta, Maltalta, Belgiasta ja Romaniasta. HAMK Edu ja ammatillinen opettajakorkeakoulu toimivat hankkeessa ammatillisen koulutuksen, ammatillisen erityisopettajakoulutuksen ja ohjauksen asiantuntijana ja kehittäjänä.

GIVE-hankkeen tavoitteena on rakentaa eurooppalaista huippuosaamista, jonka keskiössä on innovatiivinen ammatillinen koulutus ja heikommassa asemassa olevan yksilön inkluusio. Hanketyöhön osallistuu useita eri sidosryhmiä. Eri toimijoiden yhteistyömallilla pyritään kohti laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta.

GIVE-hanke tuottaa inklusiivisia ja yrittäjyyttä tukevia käytäntöjä ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Hanke luo konkreettisia malleja ammatillisten oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Näitä ovat esimerkiksi mallit, joilla tuetaan koulutuksesta työelämään siirtymisen suunnittelua ja toteutusta ammatillisessa koulutuksessa. Ammatilliset oppilaitokset ja yritykset kehittävät ohjauksen malleja yhdessä huomioiden paikalliset tarpeet.

Hanke tarjoaa ammatillisen koulutuksen toimijoiden käyttöön metodeja ja työkaluja, joiden avulla voidaan vahvistaa erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden osallisuutta. Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat didaktiset metodit ja työkalut, jotka kohdentuvat heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden osallisuuteen. Hankkeen tuloksena syntyy koulutusmateriaaleja ja kursseja, jotka vahvistavat osaamista inklusiivisen ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Koulutusmateriaalit ja kurssit on suunnattu johtajille, kouluttajille, ohjaajille, yrityksille sekä julkisen hallinnon toimijoille.

GIVE-hankkeen digitaaliset alustat tarjoavat foorumin yhteiselle tutkimukselle ja keskustelulle inklusiivisen ammatillisen koulutuksen avainteemoista, avaavat mahdollisuuden laajentaa oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä digitaalisten työkalujen avulla sekä luovat uudenlaista, rajat ylittävää tarjontaa osaamisen kehittämiseen inklusiivisen ammatillisen koulutuksen vahvistamiseksi.

Hankkeessa toteutettavat kansainväliset liikkuvuudet koskevat sekä kouluttajia että opiskelijoita ja liikkuvuuksissa painottuvat yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua liikkuvuusjaksoille sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Nelivuotinen hanke luo pohjaa eurooppalaiselle inklusiiviselle ammatilliselle koulutukselle. GIVE-hankkeessa tuotettavat mallit, materiaalit ja digitaaliset alustat ovat avoimesti eri toimijoiden hyödynnettävissä.

Erasmus plus logo