Löydä Lean! Päättyneen hankkeen hedelmät tarjolla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Löydä Lean! Päättyneen hankkeen hedelmät tarjolla

Löydä Lean! Päättyneen hankkeen hedelmät tarjolla

29.01.2020 13:21

Miten voi päästä sisään kokonaiseen uuteen toiminta- ja ajattelutapaan, jos se on aluksi vain nimeltä tuttu? Tätä pohdittiin juuri päättyneessä ”Leanista edistyksellistä kilpailukykyä (LEK)” -hankkeessa. Vastaukseksi muodostui: käytännössä kokeilemalla ja itse tekemällä.  Hankkeen tuloksena Lean -ajatteluun voi nyt tutustua toiminnallisella verkkoalustalla.

Array

Mitä on Lean?

Lean on organisaatioiden laadun ja toiminnan johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä kokonaisvaltainen ajattelutapa. Se soveltuu sekä tuotannollisten että palveluorganisaatioiden toimintaan. Ytimeltään se on systemaattista ja yllättävän maanläheistä. Sanonta ”hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä” kiteyttää myös Leanin perusajatuksen. Lean-ajattelu pyrkii arvoa tuottamattomien toimintojen ja turhien asioiden karsimiseen. Kuitenkin samaan aikaan ollaan luovia ongelmanratkaisussa ja avoimia muutoksille.

Määrätietoisesti ja taidokkaasti sovellettu Lean auttaa organisaatioita kasvamaan eroon epätarkoituksenmukaisista ja tehottomista toimintatavoista. Viisaus konkretisoituu toiminnassa, rahan ja ajan säästöinä, prosessien sujuvuuden lisääntymisenä ja henkilöstön hyvinvoinnin vahvistumisena. Tempun tekeminen ei kuitenkaan ole helpoimmasta päästä. Lean-ajattelu tarjoaa tähän koeteltuja työkaluja ja menetelmiä, mutta niitä soveltavan tulee ymmärtää myös Leanin kokonaisuus ja ydin luotsatakseen toimintaansa epätarkoituksenmukaisesta kohti viisasta. Ymmärryksen hankkimiseksi tarvitaan käytännön tekemistä, kokeilua, erehtymistä ja suostumista myös syvällisempään pohdintaan, jopa oman toiminnan kyseenalaistamiseen.

Ensiaskelet Leaniin verkossa

LEK-hankkeessa tuotettiin konkreettista apua Lean-ajatteluun perehtyvälle. Hankkeessa luotiin verkon kautta saatavilla oleva, työhön kytkeytyvän opiskelun mahdollistava verkkoalusta, jonka sisältö on jaettu viiteen osaan. Osat muodostavat LeanSixSigma-johtamisjärjetelmän DMAIC-mentelmästä (Define – Measure – Analyze – Improve – Control) sovelletun toiminnallisen jatkumon.  Sen sisällöt tuotiin ruohonjuuritasolle ja muokattiin muotoon, josta aloittelijankin on mahdollista lähteä liikkeelle.

Lean - kerralla oikein -verkkoalustan story boardAlustalle luotiin ja koottiin runsaasti itseopiskelua tukevaa ja omatoimista perehtymistä tukevaa materiaalia. Alustan keskeinen osa on Lean-ajatteluun perehdyttävä, kumuloituva harjoitusten sarja. Harjoitussarja on yksityiskohtaisesti ohjattu ja se tutustuttaa käytännön tekemisen kautta Leanin perustyökaluihin ja avaa samalla Lean-ajattelun ytimessä olevan jatkuvan parantamisen mallin. Huolellisesti suoritettuna harjoitussarja tuottaa relevanttia ja arvokasta dataa tekijänsä toiminnan nykytilasta. Tieto on sellaisenaan hyödynnettävissä esim. harjoitusten tekijän omassa organisaatiossa. Alkuun päästyä kehittämistyötä voi laajentaa suurempiin aiheisiin.

Lean-aineistoon voi tutustua Lean – Kerralla oikein -sähköisessä työtilassa. Työtilaan voi kirjautua vierailijana käyttämällä salasanana vierailijatunnusta lean.

LEK-hanke Lean-kehittämisen tukena

LEK-hankkeen tavoitteena oli tuoda pk-yritysten saataville ja käyttöön Lean-ajattelun mukaisia työkaluja ja menetelmiä. Lean-ajattelu sopii myös pienille ja keskisuurille organisaatioille kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen ja näihin voidaan päästä käsiksi suhteellisen matalilla kustannuksilla. Lean-ajattelun soveltamisessa olennaista kuitenkin on, että se vaatii kokonaisvaltaista, systemaattista lähestymistapaa ja johdon vankkumatonta sitoutumista käytännön muutoshankkeisiin ja kehittämistyöhön.

Hankkeessa tehtiin erilaisia kokeiluja Lean-ajattelun mukaisen toimintatavan tuomiseksi siitä kiinnostuneisiin yrityksiin. Niiden perusteella havaittiin, että voidakseen lähteä mukaan konkreettiseen Lean-kehittämiseen, yrityksen johdon tulee olla alustavasti kiinnostunut Leanista ja samaan aikaan sillä tulee olla käsillä selkeä kehittämistarve, johon Leanilla uskotaan saatavan apua. Ensimmäinen askel tässä on tulla tietoiseksi Leanin tarjoamista kehittämismahdollisuuksista ja nähdä soveltaminen myös itselle/omalle yritykselle kiinnostavana ja mahdollisena. DMAIC-mallista muokattu verkkoalustan konsepti vastaa erityisesti tähän tarpeeseen: se tutustuttaa tiedonhaluisen organisaation henkilöstöä matalalla kynnyksellä Lean-ajatteluun. Sen avulla on mahdollista myös lisätä organisaation kilpailukykyä, sillä Lean-työkalujen käytön harjoittelu linkittyy suoraan organisaation omaan toimintaan. Tätä tietoa työstetään eteenpäin harjoitussarjan edetessä ja tieto jalostuu ja kumuloituu koko työskentelyn ajan. Kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää suoraan toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

Hankkeen tuloksena syntynyttä aineistoa ja palvelumallia tullaan hyödyntämään jatkossa HAMKin työelämälle suunnatun jatkuvan oppimisen palveluissa ja koulutuksissa. Palvelumallin varaan on jatkossa mahdollista rakentaa myös muita sisältöjä tai täydentää ja suunnata sitä Lean-ajattelun erityisteemoihin, kuten Green Leaniin.