Opinnäytetyö: PK-yrityksetkin tarvitsevat toimintansa kehittämiseen strategista suorituskykymittaristoa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: PK-yrityksetkin tarvitsevat toimintansa kehittämiseen strategista suorituskykymittaristoa

Opinnäytetyö: PK-yrityksetkin tarvitsevat toimintansa kehittämiseen strategista suorituskykymittaristoa

08.10.2020 15:07

Marko Liikasen opinnäytetyössä kehitettiin pk-yrityksille paremmin soveltuva suorituskykymittaristo, joka tukee yritystä strategisiin tavoitteisiin pääsemisessä.

Alati muuttuva yritysten toimintaympäristö, digitalisaatio ja yleisesti vaatimustason kasvu työelämää ja palveluita kohtaan edellyttää myös PK-yrityksiltä entistä vahvempaa osaamista niin henkilöstö-, asiakas- kuin talousnäkökulmissa, oppimista ja kehittymistä unohtamatta.

Saavuttaakseen kilpailuetua markkinoilla muutosten tahti vaatii monitahoista toiminnan seuraamista ja nopeaa reagointikykyä poikkeamiin, tuodaan esiin Hämeen ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtamisen opinnäytetyössä, jonka Marko Liikanen on tehnyt osana ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja.

Marko Liikasen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää strategisia tavoitteita tukeva Balanced Scorecard -mallin mukainen suorituskykymittaristo. Soveltamalla Balanced Scorecard -tyyppistä mittaristoa pienemmän yrityksen tarpeisiin ja lähtökohdista, mittariston rakenne ja mittarit ovat helpommin käsitettävissä kuin suurien yritysten yleisemmän tason strategiset mittarit.

Opinnäytetyö suoritettiin hankepainotteisena toimintatutkimuksena. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin ryhmähaastattelua ja tutkijan osallistuvaa havainnointia. Opinnäytetyön tuloksena saatiin aikaan Balanced Scorecard -mallin mukainen tuloskorttimittaristo kohdeyrityksen tarpeisiin.

Opinnäytetyössä huomattiin, kuinka vaikeaa on johtaa yritykselle omannäköisetsuorituskykymittarit, erityisesti ei-aineellista pääomaa kuvaavia mittareita.
Tutkimus osoitti kuitenkin sen, että pienemmissäkin PK-yrityksissä kannattaa päivittää ja kirkastaa yrityksen strategiaa, visiota ja arvoja. Strategiaa ja strategiakarttaa käsitteenä ei kannata pelätä. Päinvastoin perehtymällä johtamaansa organisaatioon syvällisemmin, voi oppia jotain uutta millä yritys voi saavuttaa kilpailuetua omalla liiketoiminta-alueellaan.

Lisätiedot:
Opiskelija: Marko Liikanen, marko.liikanen@kaukajarviok.fi, linkedin.com/in/marko-liikanen
Ohjaaja: Mika Vartiainen, mika.vartiainen@hamk.fi
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan.