SOSTRA hanke tunnustanut yli 120 aikuiskouluttajan pehmeiden taitojen osaamista / SOSTRA project recognized soft skills for over 120 adult educators - Hämeen ammattikorkeakoulu
SOSTRA hanke tunnustanut yli 120 aikuiskouluttajan pehmeiden taitojen osaamista / SOSTRA project recognized soft skills for over 120 adult educators

SOSTRA hanke tunnustanut yli 120 aikuiskouluttajan pehmeiden taitojen osaamista / SOSTRA project recognized soft skills for over 120 adult educators

01.10.2020 14:01

SOSTRA -hankkeen aikana kehitetty osaamiseen perustuva ja avoin merkkipohjainen prosessi oli joustava ja henkilökohtainen tapa parantaa pehmeitä taitoja. Hankkeessa pyrittiin edistämään aikuiskouluttajien osaamisen kehittämistä, sekä lisäämään kouluttajien ja HR henkilöstön tietoisuutta pehmeistä taidoista.

 Syyskuussa päättynyt Erasmus+ KA2 Strateginen kumppanuushanke keskittyi pehmeiden taitojen parantamiseen ja on selvästi nähtävissä, että tämä aihe tarvitsee avoimempaa vuoropuhelua kaikilla tasoilla. Projekti on herättänyt keskustelua siitä, mikä on pehmeiden taitojen tarve, miten ne luokitellaan ja miten niitä opetetaan. Taitoja on melko vaikea ymmärtää syvemmällä tasolla ja nähdä eroja pätevyyden, taitojen ja tietojen välillä. Hankkeen aikana tunnistettiin 15 projektimaille tärkeintä pehmeää taitoa ja luotiin digitaalinen oppimisprosessi, jonka avulla kohderyhmät saivat tunnistaa aiemmat taitonsa ja osaamisensa, sekä hankkia uusia taitoja ja tietoja.

Pilotointiprosessi keväällä 2020 lisäsi tietoisuutta digitaalisista merkinnöistä ja pehmeiden taitojen kehittämisestä. Pilotoinnin aikana 123 aikuiskouluttajaa ympäri Eurooppaa suoritti 274 digitaalista osaamismerkkiä ja sai tunnustusta pehmeiden taitojen osaamisesta kuudella eri kielellä. Osaamismerkkejä pystyi suorittamaan pilotoinnin aikana 15 eri pehmeän taidon osalta, mutta materiaalit ovat vielä hyödynnettävissä vähintään kaksi vuotta hankkeen päättymisestä (30.9.2022 asti) hankesivustolla www.sostra.eu.

Hankkeen taustaa

Kumppanit kuudesta maasta (Suomi, Espanja, Italia, Puola, Romania ja Romania) aloittivat Erasmus+ KA2 Strategisen kumppanuushankkeen syksyllä 2018. Hankkeen päätavoitteena oli luoda innovatiivinen tapa yhdistää digitaaliseen tunnustamiseen perustuvan oppimisen lähestymistavat ja pehmeiden taitojen osaamisen kehittäminen eurooppalaisen aikuiskoulutuksen alalla.

Hankkeen kohderyhmät olivat aikuiskouluttajat, koulutusorganisaatioiden henkilöstöhenkilökunta, koulutusorganisaatioiden johtajat, yrityksen sisäiset kouluttajat ja päättäjät paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Hanke oli käynnissä 1.10.2018-30.9.2020

 

SOSTRA project recognized soft skills for over 120 adult educators

The developed competence-based and open badge-driven process was a flexible and personalized way to improve soft skills. The project increased educators and HR´s awareness in the area of soft skills competences.

The Erasmus+ KA2 Strategic partnership project, which ended in September 2020 focused on the improvement of soft skills and has gained interest towards the improvement of soft skills. It is clearly seen that this topic needs more open dialogue at all levels and has raised discussion on what is the need for soft skills, how to classify them, and how to teach them. Soft skills are quite difficult to understand on a deeper level and see differences between competence, skill and knowledge. During the project, 15 key soft skills were recognized, and a digital learning process was created which allowed the target groups to recognize previous skills and learn and develop new skills.

The piloting process (spring 2020) raised wider awareness of digital badging, as well of soft skills development. During the piloting period 123 adult educators around Europe completed 274 digital badges and received recognition for their soft skills. Digital learning badges were available in six different languages during the piloting period for 15 different soft skills. The learning materials are still available for at least two years after the end of the project (until 30.9.2022) on the project website www.sostra.eu.

Background for project

was started by partners from five countries (Finland, Spain, Italy, Poland and Romania) with the main objective of creating an innovative way to intertwine digital badge-driven learning approaches and competence-based education into soft skills development in the field of European adult education.

The target groups of the project were adult educators, HR staff in educational organizations, managers in educational organizations, in-company trainers and policy makers on local, regional, national and European level. The project period was 1.10.2018-30.9.2020.

 

Project partners:

  • HAMK University of Applied Sciences, School of Professional Teacher Education, Finland, Project Coordinator
  • Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada, Spain
  • Universidad De Cordoba, Spain
  • Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca, Italy
  • Orange Hill Sp. Z o.o., Poland
  • Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia, Romania

The Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educator – SOSTRA -hanke on Erasmus+ rahoitteinen KA2 Strategiset kumppanuushankkeet, aikuiskoulutus hanke joka toteutettiin 1.10.2018-30.9.2020 välisenä aikana. HAMK koordinoi tätä kuuden Eurooppalaisen toimijan yhteistyöhanketta.   

The Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educator – SOSTRA project is Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. HAMK Coordinated the project which was conducted between 1.10.2018-30.9.2020 by six European partners. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU