Erityisempää osaamista lisäämässä  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Erityisempää osaamista lisäämässä 
piirroksessa kättä päälle lyöviä ihmisiä

Erityisempää osaamista lisäämässä 

01.12.2021 07:16

Tutkimus- ja kehittämishanke, joka lisää opettajien osaamista huomioida erityistä tukea tarvitsevat oppijat, toi ensi kertaa laajasti yhteen opettajia kouluttavia tahoja. Tarve on iso, sillä taustalla vaikuttavat opetusalan suuret mullistukset: lainsäädäntömuutokset, lisääntyvä erityisen tuen tarve sekä laajeneva oppivelvollisuus. 

Array

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Adobe Photostock

Kuka olet, mitä tutkit? 

Olen Simo Uusinoka, erityisopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutuksen lehtori ja projektipäällikkö kolmevuotisessa hankkeessa, jossa on kehitetty erityisopetusta, erityistä tukea, ohjausta ja uraohjausta ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa.  

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia? 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajankoulutus on ollut eriytynyttä. Hanke on saattanut ensimmäistä kertaa isossa mittakaavassa yhteen Suomen opettajia kouluttavia tahoja, eli viisi ammattikorkeakoulua ja neljä yliopistoa. Opetussuunnitelmia vertailemalla on pystytty näkemään, tehdäänkö opettajakoulutusta, erityisesti erityisopettajakoulutusta, samansuuntaisesti. 

On selvää, että meidän täytyy pystyä täyttämään samanlaisia laatukriteereitä.

On selvää, että meidän täytyy pystyä täyttämään samanlaisia laatukriteereitä. Ammattikorkeakoulujen on hyödyllistä oppia yliopistojen tutkivaa työotetta ja yliopistot puolestaan oppivat ammattikorkeilta soveltavuudesta ja työelämäyhteistyöstä.  

Aihe on tärkeä myös tuoreen lukiolain uudistuksen ja ammatillisen koulutuksen reformin vuoksi. Opiskelijoiden erityinen tuki otettiin ensimmäistä kertaa käsitteeksi uudessa lukiolainsäädännössä, mikä laajensi erityisopettajien ja opinto-ohjaajien yhteistä toiminta-aluetta. Myös muita asiantuntijoita konsultoiva, monialainen yhteistyö on lisääntynyt huomattavasti. Työtä tehdään yhä enemmän verkostoissa, kun oppimisympäristöt laajenevat koulussa oppimisesta esimerkiksi työelämään.  

Laajentunut oppivelvollisuus lisää myös erityisen tuen tarvetta merkittävästi. 

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan? 

Tavoitteena oli vertailla ja analysoida opetussuunnitelmat ja luoda uudenlaisia kumppanuuksia. Tuloksena on saatu tuotettua yhteistä ymmärrystä, oppimateriaalia ja toimintatapoja. Tavoitteena on erityisesti ollut selvittää erityisopettajien ja opinto-ohjaajien työnkuvat ja se, miten ne vastaavat nykyisiin tarpeisiin. Tiedossa on, että erityisopetuksen tarve on kasvanut.  

Erityisesti paikkakunnilla, joissa on sekä ammattikorkeakoulu että yliopisto, opettajankoulutusten yhteistyö on jo lisääntynyt. On myös päästy tutkimaan yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa, mikä on merkittävä avaus sekin.   

Hankkeen loppujulkaisu on parhaillaan tekeillä.  

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten? 

Mukana olleet opettajankoulutukset hyötyvät hyvinkin paljon. Ymmärrys oman koulutuksen erityisen tuen tilanteesta on kasvanut ja toimintaa on kehitetty. 

Viime kädessä hyötyy opiskelija, pääsemällä toimimaan osaavamman henkilöstön kanssa. Kuten hankenimikin kertoo, opettajan taito koituu oppijan oikeudeksi.  

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin? 

Mainittu oppivelvollisuuden laajentaminen on suurin muutos opetusalalla vuosikymmeniin. Vielä ei edes tiedetä, mihin kaikkeen se tulee vaikuttamaan. Hanke ei suoraan liittynyt tähän kysymykseen, mutta se ajankohtaistui sen aikana.  

Iso ilmiö on myös yleinen yhteiskunnallinen kehitys, jossa pyritään sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja entistä suurempaan tasa-arvoon. Koulutuksen saralla se konkretisoituu ajatuksena koulutuksen mahdollistamisesta kaikille, myös erityistä tukea tarvitseville. 

Miten opiskelijat ovat mukana? 

Hankkeessa on syntynyt pitkälti toistakymmentä gradua. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat olleet sparraamassa opetustarjontaa ja muuta materiaalia. Opiskelijatyönä on myös tehty haastatteluja ja muuta aineistonkeruuta. 

Myös toisen asteen opiskelijoita on ollut mukana miettimässä, miten erityistä tukea voisi tarjota.  

Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena -tutkimus- ja kehittämishanke. Toteutusaika 1.10.2018–30.9.2021. Hankkeen koordinaattorina toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi. 

Rahoittaja opetus- ja kulttuuriministeriö, opettajankoulutuksen kehittämisohjelma.