Hankeyhteistyöllä työkaluja urasuunnittelutaitojen tukemiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hankeyhteistyöllä työkaluja urasuunnittelutaitojen tukemiseen

Hankeyhteistyöllä työkaluja urasuunnittelutaitojen tukemiseen

14.05.2021 08:39

Neljän ammattikorkeakoulun (TAMK/AOKK hallinnoijana, HAMK AOKK, Humak ja SeAMK) yhteinen hanke syntyi tarpeesta kehittää tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjauspalveluita ja edistää tällä tavoin koulutuksellista tasa-arvoa ja saavutettavuutta.

TUURA – tukea urapolulle -ESR-hanke toteutettiin 1.4.2018 – 31.12.2020.

Neljän ammattikorkeakoulun (TAMK/AOKK hallinnoijana, HAMK/AOKK, Humak ja SeAMK) yhteinen hanke syntyi tarpeesta kehittää tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjauspalveluita ja edistää tällä tavoin koulutuksellista tasa-arvoa ja saavutettavuutta. Tasa-arvoinen kohtaaminen ja saavutettavuus on taattava kaikille opiskelijoille tulevaisuudessa niin koulutuksessa kuin työelämässäkin. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta sekä opiskella ja oppia omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaisesti (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). Lain myötä tarkentuivat myös koulutuksenjärjestäjän velvoitteet saavutettavuuteen liittyen. Saavutettavuuden edistämisen opiskelijavalinnoissa, opiskelussa ja oppimisessa sekä tuki- ja ohjauspalveluissa tulee olla läpäisevää ja se tulee huomioida kaikessa toiminnassa (Saavutettavuuskriteeristö 2019). Saavutettavuus kattaa paitsi fyysisen esteettömyyden myös sosiaalisen ja psyykkisen ulottuvuuden. Saavutettavassa korkeakoulussa tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Jotta tavoitteista tulee arkea, tarvitaan ajattelun, toimintatapojen ja ehkä myös toimintakulttuurin muutoksia monella tasolla: yksittäisen opiskelijan tulee tunnistaa vahvuutensa ja rajoitteensa, ohjausta tekevän henkilöstön tulee tuntea laajasti koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksia, koulutuksenjärjestäjän toiminnan ja rakenteiden tulee mahdollistaa tasa-arvoinen ja saavutettava koulutus ja myös työelämätoimijoiden on syytä pohtia työvoiman diversiteettiä. 

Tukea AMK-opiskelijoiden uraohjaukseen

Hankkeessa tukea tarvitsevilla ammattikorkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan varsin laajaa ja moniulotteista ryhmää. Opiskelijalla saattaa olla elämäntilanteeseen tai -hallintaan liittyviä pulmia, hänellä voi olla mielenterveyden haasteita, hän voi kärsiä päihteiden käytöstä aiheutuvista ongelmista, hänellä voi olla oppimisvaikeuksia, hän on vammainen tai hänellä on kieli- tai kulttuurieroavaisuuksista nousevaa tuen tarvetta. 

Vaikka tukea tarvitsevia opiskelijoita voidaan luonnehtia edellä kuvatulla tavalla, tulee jokainen opiskelija kohdata ja huomioida yksilönä.

Hankkeessa kartoitettiin tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityistarpeita sekä työelämätahojen näkökulmia uraohjauksessa ja työllistymisen tukemisessa. Tarpeiden pohjalta luotiin  opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi urasuunnittelutaitoja. Lisäksi kehitettiin tarvittavia tukitoimia ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen prosesseihin.

Hankkeessa kehitettiin 2 op:een laajuinen verkko-opintojakso ”Askeleita urapolulla” sekä vastaava englanninkielinen versio ”Steps in My Career Path”. Opintojakson suunnittelussa otettiin huomioon aiemmin suoritetuissa kartoituksissa saatuja tuloksia. Yhtenä johtotähtenä oli saavutettavuuden ja esteettömyyden huomiointi. Sisällöllisenä tavoitteena oli, että opintojakson aikana opiskelijalle muodostuu käsitys omista vahvuuksista ja tulevaisuuden osaamisvaatimuksista. Opintoihin on sisällytetty myös yksilöllistä ohjausta ja tukea.
Verkko-opintojaksot Digma-oppimisalustalla

Urasuunnittelu

HAMKin verkkosivuilla: Opiskelijalle/Opiskelu/Urasuunnittelu 
Millaista työuraa suunnittelet?

Sivuston sisältö lyhyesti:

OSAAMINEN – omien vahvuuksien, tietojen ja taitojen sekä ominaisuuksien tunnistaminen ja niiden esiintuomisen taito
TYÖNHAKUTAIDOT – työn hakeminen on taitolaji, jota voit kehittää; hio taitojasi!
TÖIHIN – millaisia työpaikkoja on tarjolla, mihin muut valmistuneet ovat sijoittuneet, miten työuraa voi rakentaa
URAPROJEKTI – tee urasuunnittelusta projektikokonaisuus suunnittelusta toteutukseen asti; muuta projekti halutessasi myös opinnoksi

TUURA opiskelijaa tukemassa

Hankkeessa vahvistettiin ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä sekä lisättiin ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa.
Tukea urapolulle -animaatio

Tukea urapolulle -julkaisu

Edellä mainituista lähtökohdista ja tarpeista kirjoitettiin Tukea urapolulle -artikkelikokoelma. Toivottavasti julkaisu antaa konkreettisia työvälineitä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen, ja herättää pohtimaan yksilöllisiä tarpeita ja tilannetta omassa oppilaitoksessa tai työelämässä.
Tukea urapolulle -artikkelikokoelma