MaTE-projektissa yhdistetään tiimioppiminen, projektioppiminen ja palapelimenetelmä - Hämeen ammattikorkeakoulu
MaTE-projektissa yhdistetään tiimioppiminen, projektioppiminen ja palapelimenetelmä

MaTE-projektissa yhdistetään tiimioppiminen, projektioppiminen ja palapelimenetelmä

13.10.2022 09:22

HAMK kehittää yhdessä kansainvälisten partnereiden kanssa markkinoinnin opetusta toisen asteen koulutuksessa ja edistää opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta.

Marketing Through Europe -hanketiimi seisoo hymyillen käytävällä kokouksen jälkeen joulukuussa 2021
Marketing Through Europe -hanketiimi kokouksen jälkeen joulukuussa 2021

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana Erasmus+ -rahoitteisessa Marketing Through Europe -projektissa (MaTE). Hanketta koordinoi suomalainen Winnova ja mukana ovat lisäksi hollantilainen Graafschap College Doetinchemista, portugalilainen INETE Lissabonista ja unkarilainen Andrassy Egeristä. 

Projektissa kehitetään markkinoinnin opetusta toisen asteen koulutuksessa ja edistetään opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta. HAMK ammatillisen opettajankoulutuksen roolina on vastata pedagogisten ratkaisujen toimivuudesta ja sparrata opettajia kehittämään omaa pedagogista osaamistaan. Opiskelijoiden osaamisen osalta keskeisiä ulottuvuuksia ovat markkinointiosaamisen ohella niin sanotut pehmeä taidot (soft skills), tiimioppiminen, projektioppiminen ja oppiminen aidoissa oppimisympäristöissä.  

Hanke alkoi selvityksellä, jossa haluttiin tarkentaa, millaista osaamista mukana olevien oppilaitosten yhteistyöyritykset odottavat liiketalouden alan perustutkinnon suorittaneilta henkilöiltä. Tulokset osoittivat, oikeastaan odotetusti, että yrityksissä arvostetaan korkealle niin markkinointitaitoja kuin pehmeitä taitoja. Tulosten pohjalta kirjoitettiin artikkeli, johon pääset tutustumaan tekstin alla olevasta linkistä.  

Projektissa hyödynnetään mallia, jossa hyödynnetään sekä tiimioppimista että projektioppimista. Malliin on otettu elementtejä myös palapelimenetelmästä. Mallissa projektiin valitaan neljä opiskelijaa kustakin oppilaitoksesta ja he muodostavat maatiimin. Palapelimenetelmään verraten voitaisiin puhua kotiryhmästä. Opiskelijat hankkivat omilla toiminta-alueillaan yhdestä valitusta yrityksestä tietoa ja syventävät ymmärrystään sen markkinoinnista. He valmistelevat yritystä koskevan esityksen intensiivijaksoa varten.  

Opiskelijat tutustuvat muista maista mukana oleviin opiskelijoihin ensimmäisen kerran yhteisessä verkkoyhteydellä järjestettävässä kokouksessa. Fyysisesti opiskelijat kohtaavat liikkuvuusviikolla, jonka ensimmäisen päivän ohjelmaan kuluvat tutustumisrituaalien lisäksi opiskelijoiden esitykset, joiden valmistelua kuvattiin edellisessä kappaleessa. Seuraavina päivinä opiskelijat jaetaan uusiin ryhmiin siten, että kussakin uudessa ryhmässä on yksi edustaja jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta/maasta. Uudet ryhmät saavat erilaisia markkinointiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä. Palapelimenetelmän mukaisesti voidaan puhua asiantuntijaryhmistä. Ryhmien tuotoksia käsitellään kunkin päivän päätteeksi ja opiskelijat saavat opettajilta palautetta edistymisestään.  

Kotimaihinsa palattuaan opiskelijat jatkavat vielä työskentelyä alkuperäisissä kotiryhmissä. He arvioivat projektia ja reflektoivat omaa oppimistaan. Sekä opiskelijat että opettajat kokoontuvat vielä yhteiseen verkkokokoukseen käymään läpi palautteita ja keskustelemaan siitä, missä onnistuttiin ja mitä voisi vielä parantaa. Projektissa kehitetty oppimisprosessi on kuvattu kuviossa 1.   

Englanninkielinen kuvio jossa esitetään eri maiden opiskelijaryhmien ja liikkuvuusjakson tehtäviä
KUVIO 1. Oppimisprosessi Marketing Through Europe -projektissa

Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää ja löytää tuloksellisia keinoja kehittää opiskelijoiden pehmeitä taitoja, kuten empaattisuutta, resilienssiä, ongelmanratkaisukykyä, itsetuntoa, itsevarmuutta ja luotettavuutta. Tavoitteen projektissa kehitettiin kyselylomake, jonka avulla projektiin osallistuneet opiskelijat arvioivat omia pehmeitä taitojaan kahdesti. Ensimmäisen kerran he itsearvioivat taitojaan projektin käynnistysvaiheessa ja toisen kerran liikkuvuusviikolta palattuaan. Kuviossa 1 itsearviointi sijoittuu ääripäihin vasemmalla ja oikealla. Itsearviointien tuloksia kuvataan erillisissä blogi-artikkeleissa, joihin on linkit tekstin alapuolella.  

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun tehtävänä on lisäksi kouluttaa projektiin osallistuvia opettajia sekä kannustaa ja tukea heitä kehittämään omaa pedagogista osaamistaan. Joulukuussa 2021 Hämeenlinnassa pidetyssä opettajien projektikokouksessa keskusteltiin opettajien käyttämistä opetus- ja ohjausmenetelmistä, arvioinnista sekä heidän hyödyntämistään oppimisympäristöistä. Pyrittiin myös saavuttamaan yhteisymmärrys projektissa hyödynnettävistä didaktisista ja pedagogisista ratkaisuista. Liikkuvuusjakson aikana Egerissä toukokuussa 2022 koulutus jatkui ja silloin arvioitiin siihen mennessä saavutettuja tuloksia ja keskusteltiin kehittämistarpeista. Näissä tilaisuuksissa hyödynnettyihin esitysmateriaaleihin on linkit tämän tekstin alapuolella.      

Esiselvitys työelämän liiketalouden perustutkinnon tarjoamiin taitoihin kohdistuvista odotuksista  

Opiskelijoiden pehmeitä taitoja koskeva itsearviointi ennen projektia  

Opiskelijoiden pehmeitä taitoja koskeva itse arviointi liikkuvuusjakson jälkeen  

Opettajille marraskuussa 2021 tehdyn kyselyn tuloksia koskeva esitys  

Opettajille Egerissä 31.5.2022 pidetyn koulutustilaisen esitysmateriaali  

 

Lue lisää hankkeesta hankkeen sivuilta