Mitä kuuluu ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille? - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mitä kuuluu ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille?

Mitä kuuluu ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille?

04.02.2022 11:24

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita ei tällä hetkellä seurata kansallisen uraseurantakyselyn avulla. Satakuntalaiset koulutuksen järjestäjät WinNova, Sataedu ja Kankaanpään opisto kutsuivat HAMK Edu -tutkimusyksikön kumppanikseen Satauraa ammatillisesta! -hankkeeseen (ESR) kehittämään ja toteuttamaan uraseurantaa alueellisella tasolla. Hankkeen aikana HAMK Edu on mukana uraseurantakyselyn toteutuksessa sekä kartoittaa valmistuneiden ja työnantajien näkemyksiä ammatillisesta koulutuksesta haastatteluiden avulla

Tällä hetkellä hankkeessa on toteutettu ensimmäinen uraseurantakysely vuonna 2020 ammatillisen perustutkinnon suorittaneille. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 312 valmistunutta. Vaikka onkin huomattava, että kyselyn vastausprosentti jäi melko matalaksi (alle 20 %), antaa uraseuranta mielenkiintoista tietoa valmistuneista.

Kyselyn perusteella ammatillisesta koulutuksesta työllistytään hyvin (esim. 70 % vastanneista vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä) ja työssä olevat arvioivat olevansa tyytyväisiä työhönsä.

Uraseurantakyselyssä korostui työpaikalla järjestettävän koulutuksen merkitys. Noin 85 prosenttia vastaajista arvioi työpaikalla järjestettävän koulutuksen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi osaksi ammatillista koulutusta ja 44 prosenttia vastaajista ilmoitti työllistyneensä valmistumisen jälkeen työssäoppimispaikkaansa (koulutussopimus- tai oppisopimustyöpaikka).

Kyselyyn vastanneista 20 prosenttia oli kokenut vaikeuksia työnhaussa ja työllistymisessä. Työnhaun ja työllistymisen vaikeuksien koettiin johtuvan erityisesti työtilanteesta, johon kyselyn toteutusaikana touko-kesäkuussa 2021 vaikutti osaltaan myös koronatilanne.

Osaamisen näkökulmasta uraseurannassa korostettiin työtehtävien käytännön osaamisen lisäksi sosiaalisten taitojen ja tiimityötaitojen sekä oma-aloitteisuuden ja itseohjautuvuuden merkitystä. Valmistuneet korostivat myös haastatteluissa oman tiedonhalun ja kiinnostuksen merkitystä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kyky oppia ja omaksua uutta esimerkiksi siten, että ottaa rohkeasti selvää asioista ja kokeilee uusia asioita.

Myös työnantajat korostivat haastatteluissa sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutusosaamisen merkitystä. Lisäksi työelämässä nähtiin tarve yhä laajempaan osaamiseen sekä korostettiin teknisen kehityksen ja digitalisaation roolia työn murroksessa.

Uraseurannan yhtenä tavoitteena ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Uraseurannan perusteella valmistuneet olivat koulutukseen ja opetukseen pääosin tyytyväisiä. Yhtenä tärkeänä seikkana valmistuneet toivat esiin sen, että muutosten ja epävarmuudenkin keskellä opintojen ja viestinnän selkeys on tärkeää. Työnantajat toivoivat yhä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja odottivat oppilaitosten olevan aktiivisia yhteistyön rakentamisessa organisaatiotasolla mutta myös käytännön koulutuksessa.

HAMK Edun tutkijayliopettaja (tenure track) Heta Rintala vieraili WinNovan Urajuttuja-podcastissa keskustelemassa uraseurannasta projektipäällikkö Jonna Malmivuoren kanssa. Linkki Urajuttuja-podcastiin.

Lisätietoja uraseurantakyselyn toteutuksesta ja tuloksista:

Heta Rintala
tutkijayliopettaja (tenure track)
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu

Jonna Malmivuori
projektipäällikkö
Satauraa ammatillisesta! -hanke (ESR)
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova