Senioritalouteen kasvua avoimella innovaatiotoiminnalla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Senioritalouteen kasvua avoimella innovaatiotoiminnalla

Senioritalouteen kasvua avoimella innovaatiotoiminnalla

11.01.2022 07:30

Ikääntyvällä väestöllä on erityistarpeita, mutta myös paljon ostovoimaa. HAMK johti kolmivuotista OSIRIS-hanketta, jossa avointa innovaatiotoimintaa kehittämällä parannettiin senioritalouden kasvumahdollisuuksia Itämeren alueella.

Array

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Adobe Photostock

Kuka olet, mitä tutkit?

Olen Marina Weck, tutkijayliopettaja HAMK Smart -tutkimusyksikössä. Vuosien varrella kiinnostuksen kohteenani ovat olleet riskit ja luottamus kansainvälisissä liikesuhteissa, luottamus digitaalisessa toimintaympäristössä, teknologian hyväksyminen ja käyttöönotto. Viime aikoina tutkimusteemojani ovat olleet ikäystävällinen asuinympäristö, ja avustava teknologia, avoimet innovaatiotoiminta ja -ekosysteemit sekä senioritalous.

Toimin vetäjänä isossa, 12 partnerin kansainvälisessä hankkeessa, jossa edistetään älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritaloutta Itämeren maiden alueella. Partnerit edustavat akatemiaa, yrityselämää sekä julkishallintoa Suomesta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Venäjän Pietarin alueelta.

Miksi tämä aihe on tärkeä?

Ikääntyvän väestön osuus kasvaa, ja siihen liittyvät haasteet ovat globaaleja. Senioritalouden piiriin lasketaan tässä yli 55-vuotiaat. On tarvetta sekä hyödyntää ikäihmisten potentiaalia kuluttajina että tuottaa heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluita. Senioriväestön vaatimukset ovat erilaisia nuoriin verrattuna.

Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla maalla on myös oma senioritalouteen liittyvä, alueellista erikoistumisstrategiaa tukeva fokusalue. Suomessa fokuksena on ikäihmisten tarpeita tunnistavien älykkäiden asuinympäristöjen kehittäminen.

Hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa kävi esimerkiksi ilmi kiinnostava seikka tämän väestöryhmän asumiseen liittyvistä toiveista. Yleisesti on ajateltu, että ikäihmisille tulee rakentaa ainoastaan heille tarkoitettuja asuinalueita, joissa on tarvittavat palvelut. Tämä kuitenkin vaikuttaisi sopivan lähinnä niille, jotka eivät pärjää ilman ulkopuolista apua. Aktiiviset ikäihmiset eivät halua asua vain toisten kaltaistensa ympäröimänä, vaan siellä missä ennenkin. Asuinympäristön tulee tällöin ottaa muuttuvat tarpeet huomioon.

Mikä on tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Tavoitteena on parantaa senioritalouden kasvumahdollisuuksia Itämeren maiden alueella. Hankkeessa kehitettiin avoimia innovaatioekosysteemejä, jotka yhdistävät tutkijat, tuotekehittäjät, rahoittajat, päättäjät ja loppukäyttäjät verkostoon, joka nopeuttaa ikäihmisille tarkoitettujen innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoa, jotta he voivat jatkaa mukavaa, itsenäistä ja aktiivista elämää.

Rakennetulla yhteistyöalustalla nimeltä silverhub.eu edellä mainitut tahot voivat muun muassa verkostoitua, löytää tietoa, markkinoida ja järjestää tapahtumia sekä saada kontaktin ikäihmisiin, jotka voisivat testata uusia tuotteita ja palveluita.

Kolmessa vuodessa on syntynyt iso verkosto, jonka jäsenet ovat tulleet tietoiseksi toisistaan ja jonka yhteistyö voi nyt rakennetun verkkosivuston puitteissa jatkua.

Ketkä tästä hyötyvät ja miten?

Tutkimuksesta hyötyvät senioritalouden piirissä toimivat innovaatiotoimijat, yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, rahoittajat, paikalliset viranomaiset ja ikäihmisiä edustavat järjestöt.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Senioritalous liittyy isoon ilmiöön eli väestön ikääntymiseen. Älykäs asuminen puolestaan liittyy jatkuvasti etenevään digitalisaatioon.

Miten opiskelijat ovat mukana hankkeessa?

Hankkeessa on valmistunut yksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyö.

OSIRIS Interreg BSR. HAMK koordinoi 2019–2021 käynnissä ollutta hanketta, jossa on mukana useita kumppaneita Baltiasta, Venäjältä, Tanskasta ja Suomesta. Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region. Hankkeen nettisivut.