Tule siksi mikä olet – eroon sukupuolittuneista ammateista - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tule siksi mikä olet – eroon sukupuolittuneista ammateista
nainen korjaa autoa

Tule siksi mikä olet – eroon sukupuolittuneista ammateista

08.06.2022 13:45

Tytöstä sairaanhoitaja, pojasta palomies. Ammatinvalinnat ovat edelleen voimakkaasti sukupuolittuneita muutoin edistyneestä tasa-arvosta huolimatta. Nyt asiaan yritetään vaikuttaa erityisesti opinto-ohjaajien, opettajien ja nuoren lähipiirin kautta.

Array

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Adobe Photostock

Kuka olet ja mitä tutkit?

Olen Maija Kerkola, ammatillisen opettajankoulutuksen lehtori ja HAMKin osalta hankevastaavana Potentiaali-hankkeessa, jossa pyritään purkamaan koulutuksen ja ammattien eriytymistä sukupuolen mukaan. Aikaisemmin työssäni kiinnostus on kohdistunut muun muassa opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimisvaikeuksiin.

Tässä loppusuoralla olevassa hankkeessa on monta toimijaa. HAMKin osalta iso ponnistus oli rakentaa potentiaalipolku.fi -sovellus, joka auttaa pohtimaan, tekeekö ammatinvalinnassaan omannäköisiä valintoja. Vastauksia voi käyttää ohjauskeskustelujen pohjana.

Sovellukseen on saatu yli 800 vastausta toisen asteen opiskelijoilta, mistä on kertynyt hankkeelle aineistoa. Sovellus tulee kaikkien koulujen käyttöön ensi syksynä.

Miksi aihe on tärkeä?

Kansainvälisesti vertaillen Suomi on tasa-arvoinen maa, paitsi ammattien eriytyminen sukupuolen mukaan on edelleen voimakasta. Tähän liittyy myös opiskelujen tarpeettomat keskeyttämiset kahdestakin syystä: Jos uravalintoja tehtäisiin enemmän oman kiinnostuksen eikä stereotypioiden mukaan, keskeyttämisiä tulisi vähemmän. Toisekseen on havaittu, että esimerkiksi miesvaltaisella alalla naisopiskelija voi helpommin keskeyttää opintonsa, jos oppimisympäristö ei ole hyväksyvä ja yhdenvertainen.

Jos uravalintoja tehtäisiin enemmän oman kiinnostuksen eikä stereotypioiden mukaan, keskeyttämisiä tulisi vähemmän.

Eri ammattimahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta pohdittaessa tiedot ovat vajavaisia niin opiskelijoilla, heidän perheillään kuin opinto-ohjaajilla. Teimme vuonna 2020 opoille ja opettajille kyselyn, jossa selvisi, että he eivät pääosin tienneet lakisääteisen yhdenvertaisuussuunnitelman olemassaolosta. Siitä heräsi huoli ja tavoite kouluttaa heitä ottamaan nämä asiat opiskelijoiden kanssa esille.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Tavoite on lisätä opettajien ja ohjaajien osaamista niin, että oppimisympäristö huomioi ja tukee erilaisuutta, lisää yhdenvertaisuutta sekä oppimisympäristön turvallisuutta. Ohjaajien on myös hyvä tunnistaa omia ennakkoasenteitaan, jotta ne eivät vaikuttaisi heidän työhönsä. Tuotimme myös opiskelijoille välineitä tunnistaa omiin valintoihin vaikuttavia tekijöitä ja kannustusta omannäköisiin ratkaisuihin.

Hanke on loppusuoralla eli tässä on jo tuotettu materiaaleja, videoita ja koulutuksia opettajille ja ohjaajille. Lisäksi tuotimme myös oppilaille ja heidän vanhemmilleen suunnatun oppaan, sillä kävi ilmi, että lähipiiri vaikuttaa suuresti ammatinvalintaan.

Myös loppuraportti on tulossa ja mietinnässä on HAMKin koordinoima jatkohanke, jossa samaa aihepiiriä pohdittaisiin korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta.

Ketkä tutkimuksesta hyötyvät ja miten?

Opiskelijat hyötyvät ohjautumalla heille oikeille aloille ja saamalla parempaa ohjausta. Kun kohtaamisissa kiinnitetään huomioita yhdenvertaisuuteen, opiskelija voi oletettavasti olla helpommin oma itsensä, mikä edistää myös oppimista.

Epätyypillisille aloille kannustaminen voi lisääntyä.

Opettajat ja ohjaajat saavat välineitä, miten näitä aiheita käsitellään ja  epätyypillisille aloille kannustaminen voi lisääntyä.

Myös yhteiskunta hyötyy, jos työmarkkinat eivät ole perinteiseen tapaan segregaation jäykistämät.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Segregaation purkua on tehty yli 40 vuotta, mutta kehitys on junnannut paikoillaan. Nyt haastetta lähestytään eri suunnista, ja keskeistä on uraohjaukseen vaikuttaminen.

Miten opiskelijat ovat mukana?

Kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja toinen aste. Meiltä HAMKista ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat ovat testanneet potentiaalipolku-sovellusta ja näitä aiheita on tuotu muutamaan opintojaksoon. Heille on myös annettu suoraan tutkimusaiheita.

Potentiaali-hanke toteutetaan 1.4.2019 – 30.06.2022. Rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto ja kansallinen koordinoija on sosiaali- ja terveysministeriö. Hanketta koordinoi Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina ovat HAMK (AOKK), JAMK (AOKK), Nuorisotutkimusseura ry, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, OAMK (AOKK). Verkkosivut: potentiaalihanke.fi