Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op (TÄYNNÄ) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op (TÄYNNÄ)
Avoin aokk
Avoin aokk

Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op (TÄYNNÄ)

Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op (TÄYNNÄ)

Opintojakso on HAMKin ammatillisen opettajankorkeakoulun avointa opintotarjontaa.

Tavoite

Opinto-ohjaaja osaa

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja sen rajat.
 • oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot.
 • käyttää itsenäistä, kriittistä ajattelua sekä ohjausalan tutkimustietoa työssään.
 • arvioida omia ja opiskelijoidensa kokemuksellisia, tiedollisia, taidollisia, kulttuurisia, kielellisiä ja sosiaalisia lähtökohtia, jotka hän ottaa huomioon ohjaustyössään.
 • määritellä ohjauksen yhteiskunnallisesti merkitykselliset toiminnot suhteessa omaan ohjausosaamiseensa.
 • toteuttaa toiminnassaan ohjauksen ammattieettisiä periaatteita.
 • tehdä valintatilanteissa itsenäisesti eettisesti perusteltuja ratkaisuja.
 • tunnistaa ja vastustaa syrjiviä käytänteitä.
 • ennaltaehkäistä häirintää.
 • toimia erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä ja verkostoissa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat.

Sisältö

Opintojakson aikana käsitellään seuraavia teemoja:

 • Ohjausalan ja opinto-ohjaajan erityiset ammattieettiset periaatteet, ja niiden soveltaminen omassa työssä
 • Oman ammatillisen osaamisen ja sen rajojen tunnistaminen
 • Suomalainen ohjausjärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, jossa opiskelija peilaa omia kokemuksiaan ja osaamistaan suhteessa opintojakson arviointikriteereihin.

Opintojakso sisältää neljä oppimistehtävää. Ensimmäisissä tehtävissä opiskelija analysoi oman opinto-ohjaajuutensa kehittämisen lähtökohtia ja laatii henkilökohtaisen ohjaajana kehittymisen suunnitelman. Nämä toimivat muiden oppimistehtävien ja vapaaehtoisen henkilökohtaisen ohjauskeskustelun pohjana. Seuraavissa tehtävissä opiskelija perehtyy ohjausalan ammattieettisiin kysymyksiin osallistuen vertaiskeskusteluun sekä laatii selvityksen suomalaisesta ohjausjärjestelmästä, sitä ohjaavasta lainsäädännöstä sekä tavoitteista ja toteutuksesta kahdessa eri koulutusmuodossa. Opintojen lopussa toteutetaan yhteinen osaamisen jakamisen seminaari verkossa.

Laajuus

5 op

Koulutusmuoto

Opiskelu toteutetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisen ohjaaminen ja tuki toteutetaan erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista ja itsenäistä opiskelua sekä yhteistyötä muiden osallistujien kanssa. Oppimistehtävät kannustavat osaamisen jakamiseen ja toisilta oppimiseen sekä omassa toiminta- ja työympäristössä että vertaisopiskelijoiden kesken. Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät laajasti ohjausalan aineistoihin.

Oppimisympäristönä on Moodle (Learn). Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisesti myös muita digitaalisia verkko- ja tietotyövälineitä. Opiskelija voi joustavasti suorittaa opintojakson 2-3 kuukauden sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä, 1.9.2023 alkaen.

Kohderyhmä

Opintojaksoa suositellaan

 • ohjausalalla toimiville henkilöille, joita kiinnostaa oman ohjausosaamisen kehittäminen alati muuttuvissa ohjausympäristöissä. 
 • ammatillisiin opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutuksiin hakeutuville.

Opintoihin otetaan 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta opiskelijaa.

Aikataulu

Koulutusaika: 1.9. – 30.11.2023

Opintojaksolla ei ole verkkoistuntoja, vaan opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna.

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Lisätietoja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille (muut kuin nonstop-koulutukset) avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (muut kuin nonstop-koulutukset). 
Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

RYHMÄ ON TÄYNNÄ. 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.