Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, OKM - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, OKM
Aikuisia tietokoneen äärellä
-

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, OKM

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen, toisen asteen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti muille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville kuin opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös em. oppilaitoksessa toimiva henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä.

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
KESTO  10 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30
AJANKOHTA 25.1. - 21.9.2023
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opiskelu
HINTA 500 €
HAKUAIKA 3. - 31.10.2022

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja HAMK Ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:
Uraohjauksen perusta 5 op
     Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
     Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op
     Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
     Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
     Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
     Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op
     Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
     Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Koulutus- ja ohjauspäivät

  • 25. – 26.1. Koulutuspäivät (25.1. lähipäivä Helsingissä ja 26.1. yhteinen kaikkien ryhmien osallistujille verkossa)
  • 14.2. Työpajapäivä 
  • 23.3. Koulutuspäivä
  • 18.4. Koulutuspäivä
  • 24.5. Työpajapäivä
  • 29.8. Koulutuspäivä
  • 12.9. Työpajapäivä
  • 20. – 21.9. Koulutuspäivät (20.9. yhteinen kaikkien ryhmien osallistujille verkossa)

Koulutuspaikkana Haaga-Helian Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat KT, dos. Jaakko Helander, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja KT Kalle Vihtari, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Molemmat kouluttajat ovat pitkän linjan ohjausalan asiantuntijoita. Heidän yhteisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat ohjauskoulutusten tutkimusperustainen kehittäminen, elinikäisen ohjauksen uudet ulottuvuudet ja ohjausteoriat ja -metodiikka. Katso kouluttajien esittelyt sivun reunasta.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika 3. – 31.10.2022

Haku koulutukseen käynnistyy ja hakulomake avautuu JAMKin sivuille 3.10.2022. Haku päättyy 31.10.2022. Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeessa ilmaiset, minkä ryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. 

Hakulomakkeeseen liitetään 1. Tutkintotodistus/-todistukset skannattuna yhdeksi tiedostoksi. 2. Dokumentti, jolla osoitat uraohjaustyökokemuksesi (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta) skannattuna yhdeksi tiedostoksi.

Valintaperusteet

1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. Lisäksi hakijan on kuuluttava varhaiskasvatuksen tai oppilaitoksen henkilöstöön (varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus tai vapaa sivistystyö).
2. Koulutukseen voidaan valita myös oppilaitoksen henkilöstöön kuuluva hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Valinta opintoihin perustuu ensisijaisesti 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen toissijaisesti valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Hinta

Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijamaksu, joka on 500 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Opiskelijamaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä.

Peruutusehdot

Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Etkö kuulu kohderyhmään?

Tarjoamme vuonna 2023 erillisen koulutuksen korkeakoulujen ja kaikkien muiden organisaatioiden henkilöstölle alkaen 13.3.2023. Hakuaika on 1. – 30.11.2022.
Toteutamme koulutuksen kokonaan maksullisena, koska koulutukseen ei ole erillistä rahoitusta.

KOULUTUKSEN VERKKOSIVUT

Lue lisää

Jaakko Helanderin blogi; Uraohjauksen erikoistumiskoulutus tuottaa uudenlaista osaamista työelämän tarpeisiin

 

KT, dos. Jaakko Helander toimii tutkijayliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikössä ja ura- ja opinto-ohjaajakouluttajana Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän toimii myös kasvatustieteen dosenttina Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Jaakko on työssään tutkinut ja kehittänyt muun muassa opinto- ja uraohjausta, kuntoutusta, nuorten ohjausta sekä monialaista ohjaus- ja neuvontatyötä.

Kalle Vihtari

KT Kalle Vihtari toimii yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vastuualueenaan opinto- ja uraohjaajakoulutus ja ohjaukseen liittyvä täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistyö. Kallen asiantuntijuusalueita ovat opinto- ja uraohjauksen kehittäminen, aikuisten opinto- ja uraohjaus, vihreään siirtymään liittyvät teemat, pohjoismaiden opinto- ja uraohjauksen ulottuvuudet sekä kerronnallinen tutkimusmenetelmä. Kallen väitöskirjatutkimus käsitteli aikuisopiskelijoiden uratarinoita.

Hämeen ammattikorkeakoulu