Uraohjaus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uraohjaus
Aikuisia opiskelijoita vihreillä tuoleilla
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus - mies istuu vihreässä tuolissa

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op, Etelä-Suomi

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
KESTO  8 kk
LAAJUUS  (OPINTOPISTETTÄ) 30
AJANKOHTA 7.4. - 30.11.2021
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opiskelu
HINTA 1900 € (alv 0 %)
HAKUAIKA 2. - 30.11.2020

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen Etelä-Suomen ryhmän toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja HAMK Ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:
Uraohjauksen perusta 5 op
     Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
     Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op
     Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
     Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
     Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
     Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op
     Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
     Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Aikataulu

Lähipäivät Helsingissä, Haaga-Helian tiloissa Pasilan kampuksella:

7. – 8.4.2021
6.5.2021
17.8.202
5. – 6.10.2021

Lisäksi erikseen sovittavat pienryhmätapaamiset verkossa. Koronatilanteen niin vaatiessa voidaan lähipäiviä toteuttaa verkossa.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat KT, dos. Jaakko Helander, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja FT Päivi-Katriina Juutilainen, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Molemmat kouluttajat ovat pitkän linjan ohjauskouluttajia, ja he ovat tehneet yhteistyötä 2000-luvun alusta saakka. He ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ensimmäisiä uraohjauksen erikoistumiskoulutuksia Suomessa. Heidän yhteisenä kiinnostuksenkohteenaan ovat ohjausteoriat ja -metodiikka. Katso kouluttajien esittelyt sivun reunasta.

Hakeminen

Haku on päättynyt ja opiskelijavalinta on suoritettu.

Haku ja opiskelijavalinta

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmaise siinä, minkä alueryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. Etelä-Suomen alueryhmän rinnalla alkavat myös Keski-Suomen alueryhmä sekä Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmä. Kaikkiin ryhmiin haku samassa haussa JAMKin -sivuston kautta. Kukin toteuttajataho ilmoittaa valinnan tuloksesta hakijoilleen. 

Valinta ja perusteet

Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä.
Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Valinta opintoihin perustuu ensisijaisesti 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen toissijaisesti valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1900 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutuksen voi halutessaan maksaa kolmessa erässä.
Peruutusehdot: Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle (HAMKissa merja.valkkila@hamk.fi tai Haaga-Heliassa jutta.paukkonen@haaga-helia.fi).

Lue lisää

Jaakko Helanderin blogi; Uraohjauksen erikoistumiskoulutus tuottaa uudenlaista osaamista työelämän tarpeisiin

 

Katriina Juutilainen

FT Päivi-Katriina Juutilainen toimii yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vastuualueenaan opinto-ohjaajakoulutus ja ohjaukseen liittyvä täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistyö. Päivi-Katriinan asiantuntijuusalueita ovat opinto- ja uraohjauksen kehittäminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistäminen oppilaitoksissa sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen ohjauksellinen kehittäminen. Näihin teemoihin liittyy myös hänen väitöskirjatutkimuksensa.

Jaakko Helander

KT, dos. Jaakko Helander toimii tutkijayliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikössä ja ura- ja opinto-ohjaajakouluttajana Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän toimii myös kasvatustieteen dosenttina Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Jaakko on työssään tutkinut ja kehittänyt muun muassa opinto- ja uraohjausta, kuntoutusta, nuorten ohjausta sekä monialaista ohjaus- ja neuvontatyötä.

HAMK logo

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU