Uraohjauksen erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op, Etelä-Suomen alueryhmä

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen, toisen asteen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti muille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville kuin opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös em. oppilaitoksessa toimiva henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
KESTO  10 kk
LAAJUUS  (OPINTOPISTETTÄ) 30
AJANKOHTA 25.1. - 31.10.2022
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opiskelu
HINTA 500 €
HAKUAIKA 1. - 29.10.2021

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

 

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen Etelä-Suomen alueryhmän toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja HAMK Ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:
Uraohjauksen perusta 5 op
     Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
     Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op
     Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
     Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
     Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
     Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op
     Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
     Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Etelä-Suomen alueryhmän koulutus- ja ohjauspäivät

Lähijakso 1: 25.-26.1. (ensimmäinen päivä yhteinen kaikkien alueryhmien osallistujille verkossa, toinen päivistä lähipäivänä alueryhmässä)
HEKS-ohjauspajat: 16.2.
Lähijakso 2: 16.3.
Ohjausvideo-työpajat: 20.4.
Lähijakso 3: 12.5.
Lähijakso 4: 24.8.
HEKS-loppukeskustelut (ohjauspajat): 15.9.
Lähijakso 5: 21.-22.9. (ensimmäinen päivä yhteinen kaikkien alueryhmien osallistujille verkossa)

Koulutuspaikkana Haaga-Helian Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat KT, dos. Jaakko Helander, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja FT Päivi-Katriina Juutilainen, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Molemmat kouluttajat ovat pitkän linjan ohjauskouluttajia, ja he ovat tehneet yhteistyötä 2000-luvun alusta saakka. He ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ensimmäisiä uraohjauksen erikoistumiskoulutuksia Suomessa. Heidän yhteisenä kiinnostuksenkohteenaan ovat ohjausteoriat ja -metodiikka. Katso kouluttajien esittelyt sivun reunasta.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika 1. – 29.10.2021

Haku koulutukseen käynnistyy ja hakulomake avautuu JAMKin sivuille 1.10.2021 klo 9. Haku päättyy 29.10.2021 klo 16. Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeessa ilmaiset, minkä alueryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. 

Hakulomakkeeseen liitetään 1. Tutkintotodistus/-todistukset skannattuna yhdeksi tiedostoksi. 2. Dokumentti, jolla osoitat uraohjaustyökokemuksesi (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta) skannattuna yhdeksi tiedostoksi.

Valintaperusteet

1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. Lisäksi hakijan on kuuluttava varhaiskasvatuksen tai oppilaitoksen henkilöstöön (varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste tai vapaa sivistystyö).
2. Koulutukseen voidaan valita myös oppilaitoksen henkilöstöön kuuluva hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Valinta opintoihin perustuu ensisijaisesti 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen toissijaisesti valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Hinta

Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijamaksu, joka on 500 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Opiskelijamaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä.

Peruutusehdot

Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Lue lisää

Jaakko Helanderin blogi; Uraohjauksen erikoistumiskoulutus tuottaa uudenlaista osaamista työelämän tarpeisiin

 

Katriina Juutilainen

FT Päivi-Katriina Juutilainen toimii yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vastuualueenaan opinto-ohjaajakoulutus ja ohjaukseen liittyvä täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistyö. Päivi-Katriinan asiantuntijuusalueita ovat opinto- ja uraohjauksen kehittäminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistäminen oppilaitoksissa sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen ohjauksellinen kehittäminen. Näihin teemoihin liittyy myös hänen väitöskirjatutkimuksensa.

KT, dos. Jaakko Helander toimii tutkijayliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikössä ja ura- ja opinto-ohjaajakouluttajana Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän toimii myös kasvatustieteen dosenttina Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Jaakko on työssään tutkinut ja kehittänyt muun muassa opinto- ja uraohjausta, kuntoutusta, nuorten ohjausta sekä monialaista ohjaus- ja neuvontatyötä.

HAMK logo

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU