Tutkintonimikkeet - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkintonimikkeet
koulutusviennin erikoistumiskoulutus ihmisia poydan aaressa katsovat kameraan
-

Tutkintonimikkeet

Tutkintonimikkeet

Tutkintonimikkeet

Olipa tulevaisuuden ammattisi mikä tahansa, HAMKista saat hyvän pohjakoulutuksen ja eväät urallesi.

HAMKista valmistut ammattiin

Tutustu tutkintonimikkeisiimme ja tarjoamaamme koulutukseen.

Agrologi (AMK)

Agrologi (AMK) on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä (norminmukainen suoritusaika 4 vuotta).

Agrologi voi ryhtyä maaseutuyrittäjäksi ​omalle tilalleen tai työtehtävät voivat muodostua esimerkiksi maatalouteen ja maaseutuun liittyvän yritystoiminnan ja maaseudun kehittämishankkeiden suunnittelusta, ohjauksesta ja hoitamisesta. Asiantuntijatehtävissä agrologeja työskentelee maaseutukeskuksissa, liike-elämässä, kunnissa, ELY-keskuksissa tai erilaisissa kehittämishankkeissa. Agrologina voit toimia myös neuvonta- ja hallintotehtävissä tai maatalouskaupassa. Osa valmistuneista hakeutuu opettajiksi alan oppilaitoksiin.

HAMKissa agrologiopiskelijana suuntaat osaamistasi joko hevostalouteen tai maatilatalouteen. Agrologin opinnot ovat käytännönläheisiä. Opinnot antavat maaseudun yritystoimintaan vaadittavat biologiset, tekniset ja taloudelliset valmiudet.

HAMKissa voit opiskella agrologi (AMK)-tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Agrologi (ylempi AMK)

​HAMKissa voit opiskella Agrologi (ylempi AMK) -tutkinnon (laajuus 60 op) seuraavissa koulutuksissa:

Artenomi (AMK)

HAMKissa voit opiskella Artenomi (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Artenomi (ylempi AMK)

HAMKissa voi opiskella Artenomi (ylempi AMK) –tutkinnon (laajuus 60 op tai 90 op pohjakoulutuksesta riippuen) seuraavissa koulutuksissa:

Hortonomi (AMK)

Hortonomi (AMK) on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä.

Hortonomi (AMK) toimii joko puutarha- tai viheralalla. Hortonomin työssä yhdistyvät biologinen, tekninen sekä kaupallinen osaaminen. Hortonomin työtehtävät ovat luovia ja haastavia. Siinä tarvitaan verkostoitumista ja kykyä toimia erilaisten asiakkaiden kanssa. Hortonomi (AMK) voi työskennellä myös puutarhakaupassa, neuvojana tai toimittajana.

Rakennetun ympäristön hortonomi toimii viheralueiden asiantuntijana ja puutarhatalouden hortonomi puutarhakasvien viljelyn asiantuntijana.

HAMKissa voit opiskella Hortonomi (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Hortonomi (ylempi AMK)

HAMKissa voit opiskella Hortonomi (ylempi AMK) -tutkinnon (laajuus 60 op) seuraavissa koulutuksissa:​​​

Insinööri (AMK)

Insinööri (AMK) on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä (norminmukainen suoritusaika 4 vuotta).

Englanninkielisistä insinöörikoulutuksen koulutusohjelmista valmistuneet saavat käyttää Bachelor of Engineering (BEng) -nimikettä.

Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmista valmistuneiden työtehtävät ovat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttäviä teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviä.

Insinööriopintojen perusopinnot luovat pohjan teknisille ammattiopinnoille ja ammatilliseen erikoistumiseen. Ne painottuvat matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan sekä kieliopintoihin. Ammattiopinnoissa on valittavana koulutusohjelmasta riippuen monenlaisia vaihtoehtoja osaamisen suuntautumiselle. Opintoihin kuuluu ohjattu työharjoittelu.

HAMKissa​ voit opiskella Insinööri (AMK) tai Bachelor of Engineering (BEng) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Insinööri (ylempi AMK)

HAMKissa voit opiskella Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Metsätalousinsinööri (AMK)

Metsätalousinsinööri (AMK) on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä.

Metsätalousinsinööri työskentelee teollisuuden, hallinnon tai yksityismetsätalouden palveluksessa tai yrittäjänä. Koulutus antaa valmiudet metsäneuvonnan, puukaupan, metsäluonnon hoidon ja suojelun suunnittelijaksi ja esimieheksi. Töitä on tarjolla myös varsinaisen metsä- ja puutalouden ulkopuolelta, esimerkiksi talouselämästä, ympäristönsuojelusta ja matkailusta.

Opinnoissa saa hyvät tiedot metsäsuunnittelusta, metsänhoidosta, puunhankinnasta ja metsien monikäytöstä. Suuri osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisesti maastossa.

HAMKissa voit opiskella Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

HAMKissa voit opiskella Metsätalousinsinööri (ylempi AMK) -tutkinnon (laajuus 60 op) seuraavissa koulutuksissa:

Rakennusmestari (AMK)

Rakennusmestari (AMK) on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä (norminmukainen suoritusaika 3,5 vuotta).

Rakennusmestari suunnittelee ja johtaa uudis- ja korjausrakennushankkeita. Hän voi työskennellä esimerkiksi työmaamestarina, joka johtaa erilaisia rakennustyömaan vaiheita. Kokemuksen myötä rakennusmestari voi edetä vastaavaksi työnjohtajaksi, joka johtaa ja valvoo rakennustöitä. Rakennusmestari voi työskennellä myös kiinteistön ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Työpaikkoja on muun muassa rakennusliikkeissä, rakennusteollisuudessa, julkishallinnon organisaatioissa ja kiinteistöalalla.

Rakennusmestariksi voi opiskella rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa. Opinnoissa keskitytään tuotantotekniikkaan, työmaatoimintoihin, kustannusten hallintaan, esimiestoimintaan, materiaaleihin ja työsuojeluun. Suuri osa opiskelusta tapahtuu aidoissa työmaaympäristöissä.

​HAMKissa voit opiskella r​akennusmestari (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä (norminmukainen suoritusaika 3,5 vuotta).

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto on EU-direktiivien mukainen.

Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitajan perustehtävä on auttaa, hoitaa, tukea ja ohjata potilaita ja heidän perheitään sekä kehittää hoitotyötä. Sairaanhoitajia työskentelee sairaaloissa vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, terveysasemien vastaanotoilla, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa toimenpideyksiköissä.

Sairaanhoitajan opinnoissa painottuvat kokemuksellinen ja tutkiva oppiminen sekä työelämälähtöisyys. Opinnot sisältävät paljon ohjattua harjoittelua erilaisissa toimintaympäristöissä.

​HAMKissa voit opiskella Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

HAMKissa voit opiskella Sairaanhoitaja (ylempi AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:​

Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus 210 opintopistettä. Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Opiskelijana saat valmiudet toimia oman alasi korkeakoulutettuna asiantuntijana:

  • kasvatus-, opetus- ja ohjaustyön tehtävissä
  • kuntoutuksen, palveluohjauksen ja sosiaalisen tuen tehtävissä
  • palvelutuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävissä
  • sosiaalityön tehtävissä.

Sosionomina työskentelet elämänkulun eri vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakasryhmien kanssa: lasten, nuorten, työikäisten, vanhusten. Opintojen aikana saat opintopolkusi mukaista erityisosaamista varhaiskasvatukseen, perhetyöhön, lastensuojeluun, nuorisotyöhön, aikuisten sosiaalityöhön (esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyö, työelämävalmiuksen edistäminen) sekä työskentelyyn maahanmuuttajien tai vammaisten kanssa.

Työpaikkana voi olla päiväkoti, lastensuojeluyksikkö, koulukoti, nuorten työpaja, kehitysvammaisten päivätoimintakeskus, päihde- tai mielenterveyskuntoutujien kuntoutumiskeskus, asumispalveluyksikkö, eri asiakasryhmien palveluohjausyksikkö, vanhusten toimintakeskus, maahanmuuttajien vastaanottokeskus tai katkaisuhoitolaitos. Työnantajana voivat olla myös erilaiset kansalaisjärjestöt sekä projektit ja hankkeet.

​HAMKissa voit opiskella Sosionomi (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Sosionomi (ylempi AMK)

​HAMKissa voit opiskella Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:​

Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 op (norminmukainen suoritusaika 4 vuotta).

Terveydenhoitajan tutkinto sisältää myös sairaanhoitajan tutkinnon. Terveysalan laaja-alainen asiantuntijuus mahdollistaa työskentelyn avoterveydenhuollon eri yksiköistä aina erikoissairaanhoitoon. Perustehtävänä on yksilöiden, perheiden sekä yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. ​

Opiskelu on työelämälähtöistä, ja siinä korostuu työskentely erilaisissa projekteissa eri-ikäisten ihmisten kanssa läpi koulutuksen. Kokemuksellisen ja tutkivan oppimisen lisäksi koulutus sisältää paljon ohjattua harjoittelua.

HAMKissa voit opiskella Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

HAMKissa voit opiskella Terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Tradenomi (AMK)

Tradenomi (AMK) on joko liiketalouden tai luonnontieteiden alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä (norminmukainen suoritusaika 3,5 vuotta).

Englanninkielisistä koulutusohjelmista valmistuneet saavat käyttää Bachelor of Business Administration (BBA) -nimikettä.

Tradenomiksi voit valmistua joko liiketalouden tai tietojenkäsittelyn koulutusohjelmista. Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneena voit työskennellä esimerkiksi markkinoinnin, markkinointiviestinnän, myynnin ja mainonnan asiantuntijatehtävissä tai työtehtäväsi voivat liittyä myös kirjanpitoon, verotukseen, johdon laskentatoimeen tai rahoitus-, sijoitus- ja vakuutustoimintaan. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistuneena tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi web-sovelluskehittäjä, ohjelmistosuunnittelija, systeeminsuunnittelija, projektipäällikkö, järjestelmäasiantuntija, ICT-tukihenkilö, peliohjelmoija, tietotekniikan alan kouluttaja tai konsultti.

Liiketalouden opinnoissa voit erikoistua esimerkiksi asiakasosaamiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen, markkinointiviestintään, laskentatoimeen ja rahoitukseen tai liiketoiminnan kehittämiseen. Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat tiedot tietotekniikasta ja sen hyödyntämisestä keskeisillä sovellusalueilla kuten liiketoiminnassa.

​HAMKissa voit opiskella Tradenomi (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Tradenomi (ylempi AMK)

HAMKissa voit opiskella Tradenom​i (ylempi AMK) -tutkinnon (laajuus 90 op) seuraavissa koulutuksissa:

Ympäristösuunnittelija (AMK)

Ympäristösuunnittelija (AMK) on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä (norminmukainen suoritusaika 4 vuotta).

Ympäristösuunnittelijana parannat ihmisten ja elinympäristön välistä vuorovaikutusta ja edistät kestävää kehitystä. Voit työskennellä ympäristöhallinnossa, järjestöissä, projekteissa, yrityksissä tai yrittäjänä. Ammattinimikkeitäsi ovat esimerkiksi jätehuolto- ja kierrätysneuvoja, yhdyskuntasuunnittelija ja ympäristösuunnittelija.

Opinnoissa tutustut kestävän kehityksen lähtökohtiin ja ympäristöalan peruskäsitteistöön. Biologian, soveltavan ympäristötekniikan, maaseutu- ja ympäristöhallinnon sekä niiden talouden osaaminen muodostavat ammattiosaamisen ytimen. Opintoihin liittyy harjoittelua ja oppimistehtäviä ympäristöliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä, ympäristökeskuksessa, ympäristöhallinnon eri tasoilla, järjestöissä tai vaikkapa ympäristön muutosta tutkivassa tutkimuslaitoksessa.

HAMKissa voit opiskella Ympäristösuunnittelija (AMK) -tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)

HAMKissa voit opiskella Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK) -tutkinnon (laajuus 60 op) seuraavissa koulutuksissa:​