Säätiön apurahat - Hämeen ammattikorkeakoulu
Säätiön apurahat
ihmisia keskustelemassa poydan aaressa
Ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä.

Säätiön apurahat

Säätiön apurahat

Säätiö myöntää apurahoja opintojen edistämiseksi.

apurahojen saajat pitavat kasissaan kukkasia

Tutkimusapurahojen saajat 2014.

Apurahat

Opiskelijat voivat hakea apurahaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon liittyviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen, opintopisteitä kerryttävään projektityöhön tai työharjoitteluun. Apuraha voidaan myöntää koulutusohjelman edustajan tai kyseessä olevan työn ohjaajan suosituksen perusteella.​

Yritykselle tehtävään opinnäytetyöhön tai projektityöhön tai työharjoitteluun opiskelija voi hakea säätiöltä apurahaa silloin kun hän ei ole työsuhteessa toimeksiantajaan. Apurahan hakija täyttää apurahahakemuksen ja toimittaa sen koulutusohjelmansa opinnäytetyön ohjaajalle tai koulutusvastaavalle, joka allekirjoitettuaan lähettää lomakkeen säätiölle. Hakemukseen tulee liittää hyväksytyn opinnäytetyön tiivistelmä tai projektityön projektikuvaus sekä työharjoittelun tehtävänkuvaus. Apurahaa haetaan apurahanhakulomakkeella.

Käytännössä opinnäytetyön toimeksiantaja voi tehdä lahjoituksen säätiölle silloin, kun yritys ei palkkaa opinnäytetyöntekijää työntekijäksi, mutta haluaa tukea opintojen sekä opinnäytetyön ja tilaamansa tutkimuksen valmistumista. Lahjoittaja voi antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, näitä määräyksiä noudatetaan, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Määräyksellä lahjoittaja voi kohdentaa lahjoituksen opinnäytetyön koulutusalalle tai tehtävään tukimukseen. Lahjoittajalla on oikeus antaa muitakin määräyksiä lahjoituksen kohdentamiseksi.​

Apurahoja on mahdollista hakea ympäri vuoden. Säätiön sääntöjen mukaan saaduista lahjoituksista jaetaan apurahoina 80 % ja 20 % jää säätiölle yleiseen tieteen tukemiseen ja säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiö jakaa mm. julkisia apurahoja, joihin hakuaika on vuosittain helmikuussa. Lisäksi säätiö palkitsee vuosittain laadukkaiden, parhaaksi arvioitujen opinnäytetöiden tekijöitä.

Apurahat opinnäytetöihin / Grants for theses

Säätiö tukee opiskelijoiden opintojen edistymistä myöntämällä apurahoja opinnäytetöihin ja siten edesauttaa talousalueen elinkeinoelämän kehitystä. Säätiö pyrkii muutoinkin tukemaan sekä opiskelijoiden että Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamisen kehittämistä. Opinnäytetöiden apurahojen haku on ympärivuotista.

Opinnäytetyön apurahaa haetaan lomakkeella  Säätiö Apurahahakemus opiskelijat. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää opinnäytetyön tiivistelmä.

The foundation supports the progress of students’ studies by awarding scholarships for theses and thus contributes to the development of the economy in the economic area. The foundation also strives to support the development of the skills of both students and the staff of Häme University of Applied Sciences. The application for thesis grants is year-round.

Thesis scholarships are applied for on the form  Grant application. Abstract of the thesis must be attached to the application.

Tässä lyhyt ohje Lyhyt toimintatapakuvaus lahjoitus ja apurahan hakeminen opiskelijat
Short guide for HAMK students for applying thesis grant Guide for process of donation and applying grant

Laadukas opinnäytetyö stipendit - Paras opinnäytetyö kilpailu

HAMKin yksiköiltä ja koulutusvastuista pyydetään esityksiä lukuvuoden aikana tehdyistä parhaaksi arvioiduista opinnäytet​öistä, joiden tekijät palkitaan Laadukas opinnäytetyöstipendillä kevään valmistumisjuhlassa. Stipendin saajat kutsutaan HAMKin valmistujaisjuhlaan noutamaan stipendi.

Stipendin saajien tiedot julkistetaan Ajankohtaista sivulla niistä stipendin saajista, jotka ovat antaneet luvan julkaisuun.

Julkinen apurahahaku

Säätiö julistaa vuosittain helmikuussa julkisen apurahojen hakukierroksen, jolloin apurahat ovat yleisesti haettavissa Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta tukeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai alueella uusia toimintamalleja ja uutta liiketoimintaa edistäviin innovaatioihin.

Tutkimusapurahat jaetaan juhlassa, joka järjestetään toukokuussa.

Muut stipendit

Perinteisesti säätiö on palkinnut HAMKin opiskelijoista ansioituneen opiskelijan Vuoden opiskelija  -stipendillä ja HAMKin henkilöstöstä erilaisin perustein joko vuoden opettajan tai vaikuttajan.

Lisäksi vuodesta 2012 alkaen on palkittu erityisen ansioitunut opiskelija.
Palkittavista säätiö pyytää HAMKin yksiköistä ja koulutusvastuista esitykset, joiden perusteella säätiön hallitus tekee päätöksen palkittavista.

HAMKin henkilöstö

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt voivat saada apurahan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön suorittamiseen, sisältäen maisterin tutkinnon sekä lisensiaatti- ja väitöskirjatyön tekemiseen tai muuhun tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Apurahojen myöntämisen HAMKin henkilöstölle jatkotutkintoihin ja osaamisen kehittämiseen mahdollistaa ammattikorkeakoulun tekemä lahjoitus säätiölle.

Apuraha myönnetään hakemuksen perusteella. Hakemukseen vaaditaan aina johtajan tai lähiesimiehen puoltolausuma, jolla todennetaan, että tutkimus liittyy ammattikorkeakoulun tutkimustyöhön. Henkilöstön apurahahakemuslomake.​

YAMK tai maisterin tutkinto

Hakemukseen liitetään tutkintotodistuksen pääsivun kopio ja hyväksytyn opinnäytetyön tiivistelmän kopio. YAMK tai maisterin  tutkinnon apuraha myönnetään kun tutkinto on valmis. Apurahan määrä on 1000 euroa.

Opetushenkilöstölle ei voida myöntää apurahaa Ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisesta, koska se on tehtävän kelpoisuusehto.

Tutkijakoulutus, lisensiaatti ja väitöstyö

Lisensiaattityö:

Lisensiaattityön apuraha 2000 euroa myönnetään maksettavaksi yhdessä erässä, kun lisensiaattityö on valmis. Lisensiaattityön painettu versio, yksi kappale, toimitetaan säätiölle.  Mikäli lisensiaattitutkintoa jatketaan väitöstutkimukseen, on apuraha tällöin väitöstukimukseen 1000 euroa.

Väitöstutkimus:

Väitöskirjan tekoon apuraha voidaan myöntää maksettavaksi kahdessa erässä. Ensimmäinen erä puolet myönnetystä apurahasta maksetaan kun väitöskirjan teko on aloitettu ja tutkimussuunnitelma tai väitöstukimuksen sisällysluettelo on hyväksytty.  Hyväksytty tutkimussuunnitelma (kopio) ja opiskelijatodistus liitetään hakemukseen. Toinen erä maksetaan kun väitöskirja on valmis ja yksi kappale toimitettu säätiölle.

Väitöstutkimuksen apuraha on yhteensä 3000 euroa.

Mikäli lisensiaattitutkintoa jatketaan väitöstutkimukseen, on apuraha tällöin väitöstukimukseen 1000 euroa.

Muut apurahat ja stipendit

Apuraha voidaan myöntää erityisistä syistä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvään opintomatkaan tai julkaisutoimintaan. Stipendejä voidaan myöntää myös ansiokkaista opintosuorituksista. Apuraha voidaan myöntää myös tutkimusryhmälle tutkimuksen tavoitteiden edistämiseksi.​

Apurahojen verotus ja vaikutus opintotukeen

Stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja tai tieteellistä työtä tai taiteellista toimintaa varten, ei ole veronalaista tuloa (TVL 82 §). Apurahojen ja stipendien verotuksesta lisää tietoja verohallinnon sivuilla 

Apurahan tai stipendin vaikutuksen opintotukeen voi jokainen apurahaa hakeva opiskelija tarkastaa itse.

Apurahalomakkeet

Säätiön Apurahahakemus Hamkin opiskelijoille

Säätiön apurahahakemus HAMKin ja HAMIn henkilöstölle

Apurahapäätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse samoin apurahan maksusta.

Apurahahakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Mikäli apurahaa ei myönnetä, hakemus säilytetään vuoden ajan säätiön arkistossa. Pyynnöstä hakemus voidaan palauttaa.