HAMK Afrikassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Afrikassa
Map of Africa with partner countries highlighted
Afrikan kartta

HAMK Afrikassa

Mannerten välistä TKI-yhteistyötä

HAMK luo verkostoja ja osaamista yhdessä afrikkalaisten yliopistojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hämeen ammattikorkeakoulu panostaa kansainväliseen TKI-yhteistyöhön, joka auttaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kansainvälinen toiminta ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa globaalien haasteiden kohtaamisessa.

HAMKin Afrikka-yhteistyöhön kuuluu muun muassa koulutuksen kapasiteetin vahvistaminen, yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen, kiertotalouden ratkaisujen soveltaminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen niin koulutuksessa kuin työelämässä. Monipuolinen yhteistyö näkyy HAMKissa kaikilla eri tasoilla:

  • Tutkimusyhteistyöllä luodaan paikallisiin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vaurautta. Lisäksi tutkimuksen avulla edistetään kestävää kehitystä ja lievennetään ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia. Yhteistä tutkimusta tehdään parhaillaan viidessä Afrikan maassa, 14 yliopiston kanssa.
  • Opiskelijat ovat korkeakoulujen välisen yhteistyön keskiössä. Sekä HAMKin että afrikkalaisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia monialaisiin, kansainvälisiin projekteihin ja vaihto-ohjelmiin. HAMKin opiskelijat ovat olleet mukana mm. kestävään kaakaonviljelyyn, nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon ja kestävään metsätalouteen liittyvissä projekteissa Ghanassa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa. Tutkimusyhteistyön ohessa on syntynyt myös useita opinnäytetöitä.
  • HAMKin henkilökunta pääsee myös kartuttamaan kansainvälistä kokemustaan niin vierailemalla yhteistyöyliopistoissa kuin toivottamalla afrikkalaiset opettajat tervetulleiksi HAMKiin.

HAMKin käynnissä olevat hankkeet Afrikassa

21st Forestry TVET-TZ

https://www.hamk.fi/projects/21st-forestry-tvet-tz/

21st Forestry TVET-TZ hanke edistää Tansanian metsäsektorin ekologista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä koulutusyhteistyön ja koulutusvalmiuksien kehittämisen kautta. Pääpaino on kehittää metsäsektorin kiertotaloutta, ilmastokestävyyttä ja metsäresurssien kestävää käyttöä, sekä yrittäjyyttä, työllisyyttä ja taloudellista kasvua nykyaikaisen opetuksen avulla.

Hanke vahvistaa metsäalan teknisten ja ammatillisten oppilaitosten sekä neuvontapalveluiden valmiutta tarjota osallistavaa sekä työelämälähtöistä ja relevanttia opetusta ja koulutusta.

Kesto: 10/2022 – 9/2023
Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö ja Indufor Oy toimii alihankkijana ja palveluntilaajana. HAMK vastaa hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä paikallisten kumppaneidensa (Forest Industries Training Institute (FITI), Forest Training Institute, Forestry and Wood Industries Training Centre, Participatory Plantation Forestry Programme) kanssa.

Cocoa Business Development

Project website

Kaakaoliiketoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on luoda kestävä liiketoimintamalli, joka tarjoaa paremman toimeentulon viljelijäyhteisöille ja hyödyntää kaakaohedelmän sivuvirtoja ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla sekä tukee paikallista yritystoimintaa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kultasuklaan ja University of Cape Coastin kanssa. Kultasuklaa identifioi paikallisia kumppaneita ja tekee alustavan liiketoimintasuunnitelman. HAMK tukee hanketta tekemällä selvitykset kaakaoliiketoimintaympäristöstä, tuotantoprosesseista ja logistiikasta sekä kaakaohedelmän sivuvirtojen hyödyntämisestä. Hankkeen perusteella Kultasuklaa tekee päätöksen yhteistyöyrityksen perustamisesta ja investoinnista Ghanaan.

 

AgriSCALE

www.agriscale.net

AgriSCALEn tavoitteena on uudistaa maatalousyrittäjyyden koulutusta Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa. Valmistuneet saavat työllistymistä tukevat taidot. Maatalousyrittäjyyden koulutuksen uudistaminen on merkittävässä roolissa sekä työpaikkojen ja vaurauden lisäämisessä että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Tutustu myös hankevideoon ja hanke-esitteeseen.

Kesto: 2020–2023

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

FOREST21

www.forest21.org

FOREST21-hankkessa uudistetaan metsätalousyrittäjyyden koulutusta Etelä-Afrikassa työelämälähtöisemmäksi, ja ilmastoviisasta metsätaloutta korostetaan koulutuksen ja työelämän eri vaiheissa. Opetussuunnitelmia uudistetaan yhteistyössä opetushenkilöstön ja yliopistojen johdon kanssa painottaen yrittäjyyskoulutusta ja ongelmalähtöistä oppimisen (engl. PBL, problem-based learning) menetelmiä, joissa opiskelijat oppivat käytännön taitoja ratkomalla työelämän todellisia ongelmia.

Kesto: 2021–2024

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

PBL-BioAfrica

www.pbl-bioafrica.net

PBL-BioAfricassa vahvistetaan biotalousyrittäjyyden koulutuksen kapasiteettia Keniassa ja Sambiassa korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmien ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä koulutuksessa kehitetään yhdessä opetushenkilöstön ja yrityskumppaneiden kanssa. Tuloksia sovelletaan myös laajemmin Afrikassa hankkeen loppuvaiheessa ja sen jälkeen.

Tutustu myös hankkeen esitteeseen (PDF).

Kesto: 2020–2024

Rahoitus: HEI ICI/MFA (the Ministry for Foreign Affairs of Finland)

RAJO

RAJO on ulkoministeriön rahoittama nuorten työllisyys- ja yrittäjyyshanke, jonka tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja edistää nuorten työllistymistä Somaliassa. HAMK vastaa hankkeessa ammatillisten opettajien pedagogisesta koulutuksesta ja on mukana kehittämässä ammatillisen koulutuksen sisältöjä sekä työssäoppimisen mallia. Hanke toteutetaan yhteistyössä hanketta koordinoivan Suomen Somalia-verkoston, suomalaisten jäsenjärjestöjen sekä paikallisten järjestö- ja koulutustoimijoiden kanssa.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: Ulkoministeriö

Vesihyasintti

Water Hyacinth Project in Kenya – hankkeessa tarkastellaan vesihyasinttibiomassan erilaisia hallinta- ja hyödyntämisvaihtoehtoja ja niiden arvoketjuja. Vaihtoehtoisia arvoketjuja verrataan sekä taloudellisista, yhteiskunnallisista että ympäristöllisistä näkökohdista. Hankkeen pääpaino on suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niitä tukevien selvitys- ja tutkimustarpeiden määrittäminen liittyen vesihyasinttihaasteeseen. Näiden pohjalta hankkeen tavoitteena on rakentaa vesihyasinttiteeman ympärille jatkohanke yhteistyössä suomalaisten ja kenialaisten kumppanien – yritysten ja muiden toimijoiden – kanssa. 

Kesto: 2022–2023 

Rahoitus: Business Finland 

Zambia for agroforestry, biodiversity and climate (Z4ABC)

Hankkeen tavoitteena on osallistua ilmaston kannalta olennaisten, tuottavien ja kestävän maatalous-, metsä- ja elintarvikejärjestelmien muutoksen kehittämiseen Sambiassa kansallisten tavoitteiden (NDC) saavuttamiseksi.

Hankkeen kesto: 4 vuotta, 04/2022 – 03/2026

Rahoittaja: EU, GCCA+/DeSIRA

Lisätietoja hankkeesta

Kartta, jossa on nuolet opiskelijamäärillä Hämeenlinnasta neljään Afrikan maahan

Kolmen vuoden aikana 75 HAMKin opiskelijaa pääsee matkustamaan Afrikan maihin kansainvälisten opiskelijaprojektien parissa. Lisäksi yhteisiä projekteja Afrikan kumppaniyliopistojen kanssa toteutaan verkossa.

Lisää tietoa kursseista ja ilmoittautumisesta löydät HAMK in Africa -sivulta (englanniksi). Myös koulutuspäälliköt ja opinto-ohjaajat kertovat mielellään tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Blogi

Three young Africans studying together

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU