Käytä ja tuota tietoa

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Käytä ja tuota tietoa

Käytä aineistoja tai tuota julkaisuja

 

HAMK Finna on kirjaston käyttöliittymä. Finnan kautta löydät helposti ja nopeasti kaikki kirjaston aineistot. Saat verkkoaineistot (e-kirjat, e-lehdet ja tietokannat) käyttöösi paikasta riippumatta kirjautumalla Finnaan HAMKin käyttäjätunnuksellasi. Finnan Ohje-valikosta löydät lisää tietoa Finnan ja e-aineistojen käytöstä.

Ehdota aineistoa hankittavaksi

Kirjasto hankkii aineistoa opiskelijoiden, opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin kaikkien kampuskirjastojen kokoelmiin yhteisten periaatteiden mukaisesti. Voit tehdä kirjastolle ehdotuksia hankittavasta aineistosta >>

Kun sinulla on mielessäsi kirjastoaineistojen hankintaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä kirjaston aineistotiimiin: kirjasto.aineistot@hamk.fi

Tuota julkaisuja

Julkaiseminen on jokaisen hamkilaisen keino viestiä tekemästään työstä, uusista innovaatioista tai kiinnostavista tutkimustuloksista ulospäin. Julkaiseminen edistää HAMKissa tehtävän työn ja tutkimuksen näkyvyyttä sekä lisää TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. HAMKin avoimuuden periaatteiden mukaisesti hamkilaisia kehotetaan tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden turvaamiseen suosimalla ensisijaisesti avoimia julkaisukanavia. Lisäksi HAMK edellyttää korkeakoulussa tehtyjen tutkimusartikkeleiden rinnakkaistallennusta Theseus-julkaisuarkistoon. Lisätietoa rinnakkaistallentamisesta löydät täältä >>

Kirjasto- ja tietopalvelut tarjoavat monipuolisesti apua ja neuvontaa julkaisemiseen liittyvissä asioissa. Mikäli julkaisupaikan valinta, julkaisun rakenteen suunnittelu tai vaikkapa lähdeaineiston hankinta mietityttävät, kirjasto tarjoaa apuaan julkaisujen tuottamisen tueksi.

Julkaisemiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä:

  • tee tiketti ServiceDeskiin -> valitse kategoriaksi: TKI-tuki
  • laita sähköpostia osoitteeseen: kirjasto.tki-tuki@hamk.fi

TKI-hankkeissa toimiville erilaisten julkaisujen tuottaminen on olennainen osa hanketyöskentelyä, ja se huomioidaan jo hankerahoituksen hakuvaiheessa julkaisusuunnitelman laatimisella. Lisätietoa julkaisusuunnitelman laatimisesta sekä julkaisemisesta osana TKI-toimintaa löydät täältä >>

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta ja yliopistollisilta sairaaloilta keräämien julkaisutietojen keräämisen tarkoitus on tuottaa tietopohjaa suomalaisen tutkimusjärjestelmän tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Ministeriö käyttää korkeakouluilta kerättäviä julkaisutietoja tietopohjana yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavan perusrahoituksen laskennassa, mutta sen lisäksi muussakin tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannassa ja ohjauksessa.

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden muodon (julkaisutyyppiluokitus), tieteellisen laadun (Julkaisufoorumi) ja sisällön (tieteenalaluokitus) mukaan. Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.

Julkaisut tilastoidaan valtakunnallisesti ja korkeakoulujen julkaisujen tiedot ovat näkyvissä vuodesta 2012 alkaen julkaisutietoportaali Juulissa.

Julkaisutietojen keräämisellä halutaan saada tietoa korkeakoulujen tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Sen vuoksi tiedonkeruun kohteena olevien julkaisujen tulee A) pohjautua tekijöiden tutkimus- ja asiantuntijatyöhön ja B) tekijöillä ja tutkimus- ja asiantuntijatyöllä tulee olla yhteys korkeakouluun.

Ilmoita tiedot, jos olet esimerkiksi ollut kirjoittamassa koulutuspolitiikkaan tai omaan ammattialaasi liittyvää julkaisua, hankkeeltasi on ilmestynyt raportti tai jos artikkelisi on julkaistu vaikkapa konferenssijulkaisussa tai ammattialasi lehdessä. Tarkemmat tiedot tilastoitavista julkaisuista löydät julkaisutyyppiluokituksesta.

Ilmoita oman julkaisusi tiedot verkkolomakkeella.

Jos sinulla on kysyttävää lomakkeen täyttämisestä, ota yhteyttä: julkaisurekisteri@hamk.fi.

Hyödynnä tutkimuksen tukipalvelut

Tutkimuksen tukipalvelut helpottavat tutkimustyön tekemistä ja säästävät aikaa tutkimukselle. Palveluita tarjotaan HAMKin ServiceDeskissä, HAMKin Moodlessa sekä TKI-toimijoita lähellä olevissa lähipalveluissa. Palveluita kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Tutkimuksen tukipalvelut HAMKissa kattavat muun muassa julkaisemisen tuen, julkaisutiedonkeruun, julkaisujen rinnakkaistallentamisen, tutkimusdatan elinkaaren hallinnan ja aineistonhallintasuunnittelun tuen, hankeviestinnän suunnittelun tuen sekä avoimuuden edistämisen koko organisaation tasolla. Tutkimuksen tukipalvelut tuotetaan HAMKissa moniammatillisesti avoimen TKI-tuen tiimin toimesta.

Avoimen TKI-tuen tiimin löydät:
ServiceDeskistä -> TKI-tuki
kirjasto.tki-tuki@hamk.fi

Avoimen TKI-tuen tiimin palveluista löydät lisätietoa täältä >>

Lisäksi kirjasto tarjoaa erilaisia asiantuntijapalveluita HAMKin TKI-toimijoille. Osa palveluista tehdään maksutta ja osassa tehtävän hoitamiseen käytetty työaika kohdennetaan hankkeelle (työajanseurannan ja Reportronicin kautta).

Esimerkkejä palveluista:

  • Opastusta ja koulutusta erilaisiin tietoresurssien hankintaan, hallintaan ja käyttöön liittyvissä tarpeissa
  • Opastusta HAMKin tietoaineistojen käytössä
  • Opastusta uutuusseurannassa
  • Neuvontaa tiedonlähteiden arvioinnissa ja valinnassa
  • Ohjausta erilaisten julkaisupaikkojen arvioinnissa ja valinnassa
  • Metatiedon asiantuntemusta
  • Hankkeen tarvitseman tietoaineiston hankintaa (aineistojen hankintakulut kohdennetaan ostolaskuilla hankkeelle)
  • Tiedonhakuja, uutuusseurantaa ja kirjallisuusselvityksiä (käytetty työaika kohdennetaan hankkeelle)

Kirjaston vastuulla on HAMKin koko henkilökunnan julkaisutietojen keruu. Julkaisut ovat yksi OKM:n tiedonkeruussa raportoitavista HAMKIn rahoitukseen vaikuttavista mittareista.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU