Työelämä ja urasuunnittelu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Työelämä ja urasuunnittelu

Työelämä ja urasuunnittelu

03.12.2019 09:28

Työuralle

Suunnittelet työuraasi koko elämäsi ajan: ennen opintoja, opintojen ajan ja vielä opintojen jälkeen. Vaikutat etenemiseen valinnoillasi. Mahdollisuudet unelmatyöhön vaativat suunnitelmallisuutta, tavoitteita ja paneutumista. Tee tästä oma projekti.

Työuralle -sivuston tarkoitus on auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamista ja viestimään siitä.  Harjoittelupaikan ja työn haussa se tarkoittaa osaamisesta kertovan portfolion, hakemusten ja ansioluetteloiden tekoa. Sivuston tavoitteena on lisätä valmiuksia työnhaun suunnitteluun sekä ammatilliseen profiiliin luomiseen.

Urasuunnitteluun liittyy paljon selvitettävää: Millaisia vaatimuksia työnantajilla on?Millaisiin töihin haluat?  Missä valmistuneet työskentelevät?Miten työntekijän urasuunnittelu eroaa yrittäjän urasuunnittelusta?

Itsenäisesti etenevää opiskelijaa auttavat koulutusten opettajatuutorit, opintojen ohjaajat, profiiliopettajat, alumnit ja rekryammattilaiset. Valmistuneiden uratarinat ja hankkeiden tarjoamat tapahtumat sekä vapaavalintaiset Työuralle -opinnot tuottavat lisää osaamista, ideoita ja avaavat mahdollisuuksia.  Tutustu myös urapolulla.fi -sivustoon.

Työuralle -sivusto auttaa hahmottamaan opiskelijan uraohjauksen askeleita.  Suvustolle on koottu mm. työnhakutoimijat, erityisen tuen toimijat, uraohjaushankkeet ja uratarinat sekä Hamkin opintojen ohjaajien yhteystiedot. Urapolulla -sivuston kuvitus ja materiaalilinkit  auttavat sekä opiskelijoita että ohjaajia.

Työuralle -opinnot – huom linkki vielä kevään toteutukseen !

Opinnoissa perehdyt vahvuuksiesi, osaamisesi tunnistamiseen ja kuvaamiseen harjoituksina ja oman uran ja tavoitteittesi näkökulmasta. Aloitat tai kehität hakemustyyliäsi, cv:tä ja portfoliota. Saat tietoa työllistymisestä ja verkostoitumisesta. Verkko-opinnot, 3 op, toteutus syksyllä 2018.

Uratarinoita HAMKissa

Urapolulla -sivusto

Korkeakoulu-opiskelijoille suunnattu itsenäistä urasuunnittelua aktivoiva sivusto.

Uraohjausta tukevia hankkeita HAMKissa

Opintojen ohjaajalta vinkki – ota yhteyttä

 • säilytä uteliaisuutesi
 • ryhdy tekoihin
 • ota riittäviä riskejä
 • kysy ja pyydä apua
 • jaa ajatuksesi ja tunteesi muille
 • yhdistele asioita ja tekemistä
 • ota opiksi epäonnistumisista
 • hankkiudu yllättäviin tilanteisiin
 • uskalla myös unelmoida
 • usko aina itseesi
 • yritä, kokeile ja kehitä
 • jaksa olla sinnikäs

Oma osaaminen

Oma osaaminen

Osaaminen on sitä, mitä tarvitaan, jotta saa tuloksia aikaan. Osaamista syntyy kaikkialla. Omien ominaisuuksien, vahvuuksien sekä tietojen, taitojen konkretisointi on välttämätöntä itselle ja muille. Taitoja on, mutta miten tuoda ne esille? Osaamisen tunnistamisen kautta kyky rakentaa opintopolkua ja työuraa vahvistuu. Myös motivaatio valmistumiseen lisääntyy.

Opiskelijan uravalmiuksiin kuuluu kehittää keinoja huomata tilanteet, jolloin saa jotain aikaiseksi sekä keinoja dokumentoida ja arvioida, miten osaaminen kehittyy ja näkyy. Pohjatyö perustuu itsetuntemukseen.  Itsetuntemus koostuu intohimoistasi, persoonastasi, asenteistasi, arvoistasi, verkostoistasi. Samoista asioista työntantaja on sinussa kiinnostunut.

oman osaamisen hahmottaminen ja nakokulmia osaamisen kaaviot
Oman osaamisen hahmottaminen ja näkökulmia osaamiseen

Osaamisen osa-alueet
Oikealla alalla? Pohdi valintojasi, tee AVO-ammatinvalintatesti
Osaamisen harjoituksia Urapolulla -sisuvstolta
Mitä ura-ankkurit ovat? Miten ne vaikuttavat valintoihin?

Osaamisen tunnistaminen

Tunnistatko omat vahvuutesi, luonteenpiirteesi, etenemistäsi ohjaavat edistävät tai ehkäisevät tekijät? Onko sinulla osaamista, jos muut eivät siitä tiedä? Mitkä tekijät erottavat sinut muista? Miten muut kuvailevat sinua? Mitä muutoksia olet havainnut tapahtuvan toiminnassasi? Vahva ammatillinen profiili on todistusaineistoa osaamisesta ja osa työnhakutaitoja.  Missä haluat työsi näkyvän, keiden haluat sen huomaavan?

kaaviokuva aktiivisista osaamisen kuvaavista sanoista
Aktiiviset osaamista kuvaavat sanat ja osaamisen tunnistamisen muistilista

Osaamisen kartoittaminen voi olla yksinkertaistakin: kuvaile tilanne ja haaste > mitä teit, miten toimit > mikä oli lopputulos. Analysoi itsellesi, mitä opit ja kerro se omin sanoin. Kun puhut osaamisesta, puhut siitä, miten käytännössä toimit, mitä oikeasti tiedät.

Kuvaa opinnoissa ja muuallakin karttunut osaaminen konkreettisina esimerkkeinä: Muistele opinnon tai työn sisältöjä: mitkä asiat omasta mielestäsi tuottivat osaamista. Kirjoita, kuvaa ja kerro esimerkki. Kuvaa aktiivisin sanoin. Tee konkreettinen muistiinpano tai muu esitys itsellesi. Näistä kertyy osaamisprofiilisi, tunnistat moniosaajuuden, laaja-alaisuuden, erityistaidot. Tee siis vahvuuskartta.

kaaviokuva osaamisen osa-alueista

Vahvuudet urasuunnittelun ja työllistymisen voimavarana

Osaaminen portfolioksi

kaaviokuva osoittaa portfolion koostuvan eri osista

Portfolioon kokoat osaamistasi näkyviin, ensin itsellesi ja valintasi mukaan muille. Se on ideakirja, ansiokansio, säilö, josta on nopeasti löydettävissä ja havaittavissa osaaminen, tiedot, taidot ja työt. Siellä on kokemuksia, työnäytteitä, projektikuvauksia, kehittämistöitä, verkostoja. Portfolio voi olla henkilökohtainen ja suljettu oppimiskokemusten ja tulosten alusta, siis oma arkisto yhdessä paikassa. Portfolio voi olla jaettu tai avoin alusta työnantajalle, ohjaajalle, arvioijalle, rahoittajalle. Siis kommunikaation väline ja näyttö osaamisesta. Portfolio muodostaa ammatillista brändiäsi sisällöllisesti ja visuaalisesti.

Portfolion rakentamisen etappeja

Aloita portfolion rakentaminen heti opintojen alussa mieluiten sähköiselle alustalle, joka on jaettavissa. Luo ensin itsellesi portfoliokansio. Kokoa sinne kuvia ja dokumentteja.  Listaa tärkeimpiä töitäsi, projekteja, harjoittelujaksoja, joissa olit mukana.  Millaisia dokumentteja niistä on: kuvia, videoita, työnäytteitä. Millaisia työnantajia kiinnostavia näkökulmia niistä löydät, miten otsikoit, kuvailet niitä? Portfoliossa tuot esille myös tiimeissä tai ryhmätöissä kertynyttä osaamista. Mitä teitte, mitä syntyi ja kenelle? Millainen referenssi siitä syntyi?  Mitä sellaista, mikä vakuuttaa työnantajan osaamisestasi? Myös harrastustoiminta, kiinnostukset, osallistumiset kilpailuihin, vapaaehtois -projekteihin ovat mainitsemisen arvoisia. Kokoa varsinaista portfoliota koko ajan ja aseta sille vähitellen yhä tarkempia tavoitteita. Portfolio ei tule valmiiksi. Se on muokattavissa tarpeen mukaan. Tee portfoliosta helppo työstää.

Portfolion monet kasvot, ilmeitä ja alustoja
Osaaminen esiin nettiin
Someta duuniin -materiaalia, videoita, portfoliokoulutuksia.
e-Portfolio

Oman alan kompetenssit

Kompetenssit, pätevyysvaatimukset, muodostuvat yleisistä työelämävalmiuksista ja alakohtaisista tiedoista ja taidoista.  Löydä oman alasi kompetenssit. Kysy työnantajalta, profiiliopettajalta, opintojen ohjaajalta, etsi alakohtaisesti netistä. Sijoita vaatimukset osaamisen osa-alueiden karttaan ja pohdi omaa osaamistasi suhteessa vaatimuksiin.

Työantajat odottavat avoimeen tehtäväänsä sopivinta harjoittelijaa tai asiantuntijaa. Substanssiosaamisen taso suhteessa haettuun tehtävään on usein selkeä kriteeri.  Kun osaaminen on riittävää, tehdään valintaa työntekijäpersoonan perusteella. Asiantuntijatehtävään hakiessa kannattaa painottaa näkemyksiä alasta sekä kokemuksia tehtävään liittyvien osaamisalueiden menestyksellisestä hoitamisesta. Kaikkialla hankitut kokemukset ovat tärkeitä.

kaaviokuva oman alan kompetensseista
Työelämän pätevyysvaatimuksia

Osaamisen osa-alueet
Esimerkki pätevyysvaatimuksista: sosionomi
Esimerkki pätevyysvaatimuksista: tradenomi
Esimerkki pätevyysvaatimuksista: koneinsinööri
Esimerkki pätevyysvaatimuksista: muotoilija
Tekniikan alan osaamiskartoitukseen

Työelämän vaatimukset

Työ2040 –skenaarion mukaan työ säilyttää jatkossakin merkityksensä: työ on tärkeää. Työ kuitenkin pirstaloituu: hajoaa useammalle työnantajalle ja erilaisiin työnteon muotoihin. Työajat, työehdot muuttuvat yksilöllisiksi. Työnantajat voivat tarjota parhaille osaajille halutessaan ”hyviä diilejä”. Työn merkitys syntyy entistä enemmän verkostomaisessa vuorovaikutuksessa. Työssä tarvitaan ns. metataitoja: kykyä oppia uutta, hallita ajankäyttöä, tunnistaa oleellinen ja ajatella kriittisesti (Koponen, 2017. Työ2040, 11).

Työnantajat korostavat ammattiosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja, työntekijät taas vahvoja it- ja digiosaamistaitoja sekä kielitaitoja ja kansainvälistymisosaamista. Vastuullisuus, joustavuus, muutosvalmius, moniosaajuus ovat ominaisuuksia ja toimintatapoja, jotka korostuvat osaamislistoissa usein (Suomalaisen Työn Liitto / Talouselämä 12.6.2017). Asiantuntijan työssä avainosaamiseksi nousevat ongelmanratkaisu- ja kriittisen ajattelun taidot, neuvottelutaidot ja palveluasenne sekä luovuus, ihmisten johtaminen ja yhteistyön koordinoinnin taito (Word Economic Forum, Future of Jobs Report 2016).

10 avainosaamista vuoden 2020 työelämässä 
Välähdyksiä tulevaisuudesta
Miten työtavat, tehtävät ja ammatit voivat muuttua

Työnhakutaidot

Työnhakutaidot

kaaviokuva tyonhakutaidoista
Työnhakutaitojen roadmap

Työnhaku on projekti ja se on suunnitelmallista. Siihen tarvitaan tavoite ja motivaatio. Hyvä tavoite kuvaa jonkin asian saavuttamista. Palaa suunnitelmaan ja tarkista, että etenet. Muokkaa suunnitelmaa kokemustesi ja oppimasi mukaan. Tee listoja tai laatikoita, tee suunnitelmasta konkreettinen. Listaa työtehtävien ja työpaikkojen top5.  Selvitä niistä kaikki mahdollinen. Soita, mene rekrymessuille. Tutustu työnantajaan. Osallistu kurssille. Hio taitojasi, paranna valmiuksiasi. Kuinka kunnossa työnhakutaitojen roadmapin etapit sinulla ovat?

Piilotyöpaikat ja vinkkejä niiden löytämiseen

Osaaminen esiin työhakemukseen

​Etsitään reipasta ja itsenäistä? Tunnet olevasi, mutta miten sen kerrot työhakemuksessa? Ei riitä, että vakuutat olevasi.

Kuvaa lyhyesti, miten nuo vaatimukset tai ominaisuudet näkyvät käytännössä toimissasi tai opiskeluissa, vapaa-aikana tai työhistoriassasi. Mitä muut sanovat?  Kerro esimerkki tai lyhyt tarina.  Aloita vahvasti, lopeta vahvasti.  Lisää linkit: suosittelijasi, verkostosi, some, videocv. Työhakemus on lyhyt 1xA4 ja liitteenä aina CV.

Osaamisen todistamisen taito
Aloita ja lopeta työhakemus vahvasti 
Avoin työhakemusmalli 
Tee työhakemus

CV ja videoCV

Ansioluettelolla ei enää ole yhtä oikeaa mallia. CV saa olla persoonallinen, mutta sen tulee olla selkeä, luettava ja faktat helposti löydettävissä. Pelkkä työtehtävä ja sen kesto eivät enää listoina riitä. Kuvaile työnhaun näkökulmasta merkittäviä työtehtäviä tarkemmin tuomalla esiin vastuualueesi ja saavutuksesi. Muokkaa ansioluetteloa sen mukaan millaiseen työtehtävään ja millaiselle työnantajalle haet. Muokkaamista voi tehdä lisäämällä hakusanoja, joita esiintyy työpaikkailmoituksessa tai joiden avulla haluat tulla huomatuksi.Ansioluettelo on lyhyt, korkeintaan kaksi sivua.

Video CV ei korvaa ansioluetteloa, mutta voi auttaa pääsemään työhaastatteluun. Videolla havainnollistat osaamistasi monipuolisesti. Video helpottaa työnantajan tutustumista hakijaan.

videocv:n vaiheet
VideoCV:n tekemisen vaiheet

Videolla havainnollistat osaamistasi monipuolisesti. Video helpottaa työnantajan tutustumista hakijaan. Video CV:tä varten tarvitset käsikirjoituksen. Kuvaa video ja mieti: missä ja miten olet parhaimmillasi suhteessa haluamaasi työtehtävään tai työpaikkaan.  Kirjoitettuna tekstinä puoli arkkia riittää noin 1-2 minuutin videoon. Tekstissä kerrot  kuka olet, herätä heti kiinnostus, kerro osaamisiasi, koulutuksen ja työkokemuksen parhaat palat. Työnteon tapasi kiinnostaa kuulijaa myös. Miksi juuri sinä? Vastaa yleisimpään haastattelukysymykseen myös videolla. Kerro lopuksi yhteystietosi.

Millaisesta CV:stä työnantajat kiinnostuvat? 
VideoCV:n tekemisen vinkkejä
CV-netti
Eurooppalainen CV
Europass -sivustolla voit tehdä cv:n useilla kielillä.

Työhaastattelussa

tyohaastattelun vaiheet

Työhaastattelussa halutaan saada selville, kuinka hyvin sovit avoinna olevaan työtehtävään ja mikä on motivaatiosi. Työnantajan tärkein tehtävä on täyttää avoinna oleva tehtävä sopivimmalla hakijalla.

Haastattelu edellyttää valmistautumista: hanki tietoa työnantajasta, lue tarkkaan millaiseen hakemukseen olet vastannut, mitä tehtävää hakenut ja mitä ilmoituksessa on sanottu. Kertaa omaa osaamistasi läpikäymällä CV:täsi ja valmistaudu kertomaan myös osaamisen aukoista.  Valmistaudu kysymään kysymyksiä työtehtävästä ja työnantajasta. Kirjoita niitä muistiin.

Työhaastattelutilanteessa pieni jännitys ei haittaa, voit pitää esillä muistilappuja ja työnhaku-ilmoitustakin oman hakemuksesi, portfolion tai muun olennaisen materiaalin lisäksi.

Haastatteluissa on yleensä kolme vaihetta ja usea haastattelija: alkukevennyksellä puretaan jännitystä ja tavoitteena on luoda yleiskuva haastateltavasta. Keskivaiheen kysymyksillä selvitetään motivaatiotasi, työuraasi, arvojasi ja asenteitasi. Loppuvaiheessa käydään läpi työtehtävän käytännön asioita.

Haastattelun jälkeen pohdi, miten meni. Ellet tule valituksi, selvitä mitkä tekijät painottuivat valinnassa ja mitkä vaikuttivat siihen, ettet tullut valituksi.

Sinulta kysytään ja sinulta ei saa kysyä
Työnhakijan muistilista Työelämän ABC-vihkosessa sivulla 9.
Tee vaikutus työhaastattelussa

Verkostoon ja verkostoksi

Missä haluat olla mukana? Missä oman alasi kollegat ovat ? Missä todelliset ammattilaiset kohtaavat? Mitä tapahtuu ja missä?  Keitä tarvitset ja mihin? Tapahtumiin osallistuminen mahdollistaa luontevan verkostoitumisen. Mene mukaan, ole kiinnostunut, aloita juttu, jätä itsestäsi hyvä kuva, jaa käyntikortti, kutsu someen.

Yksinkertaiset toimet aloittavat verkostoitumisesi.  Urapolulla.fi -sivuston avulla voit analysoida, pohtia ja laatia verkostokarttasi käytännön toimia varten. Näy somessa, jos se on sinulle mielekästä ja työnhaun kannalta järkevää.

kaaviokuva sidosryhmista ja verkostoitumisen foorumeita
Sidosryhmiä ja verkostoitumisen foorumeita

Miltei joka viides suomalainen on luonut tunnukset työelämän yhteydenpitoon tarkoitettuihin somepalveluihin. Aktiivisesti käytettynä se merkitsee käytännön verkottumista haluttuihin asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin, kollegoihin sekä muihin intressiryhmiin. Uusien suhteiden solmiminen somessa on luontevaa ja yhteydenpito voi johtaa alan uuteen tietoon ja työtarjouksiin. Palveluiden ja alustojen  käytön yleisyys voi olla alakohtaista, mutta mahdollisuudet verkostoitumiseen ovat globaalit. Voiko olla ammattilaisena yksin?

Verkostoituminen somessa on eri asia kuin fyysinen verkostoituminen. Ammattilainen verkostoituu kutsumalla kumppaneita, liittymällä ryhmiin, tiedottamalla, jakamalla. Toiminta somessa voi olla seurailevaa, osallistuvaa, aktiivista. Ammattilainen toimii profiilinsa mukaan ja julkaisee luettavaa, katsottavaa, mielipiteitä.

kaaviokuva verkostoitumisesta somessa
Ammattilainen julkaisee somessa

Avuksi verkostoitumiseen
Urapolulla.fi -sivuston verkostoitumistehtävät.

Miksi LinkedIn kaltaiset palvelut ovat tärkeitä 

Jalosta digi-profiilisi

Millaisiin töihin?

Millaisiin töihin?

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden sijoittumisseurantakyselyyn vastaa vuosittain noin 40-50 % valmistuneista. Vakituista kokopäivätyötä tekee yli 50%, määräaikaista kokopäivätyötä noin 20 %, yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimii noin 5 % ja jatko-opinnoissa tai työttöminä noin 5 % valmistuneista. Vastaukset kootaan koulutusaloittain. Koonteja voi kysyä loppuvuodesta opintojen ohjaajilta.

Millaisissa töissä valmistuneet ovat?
Ammattikorkeakouluista ja korkeakouluista valmistuneet työelämässä. Toissa.fi-sivusto.

Maisterit työelämässä
Jatko-opinnot tähtäimessä? Selaa eri yliopistojen ja ammattialojen seurantatuloksia.

Ammattibarometri seuraa virallisesti
Uraseurannat -sivusto
Foreammatti auttaa uralle
Ammattinetti 
Nuorten unelmia -julkaisu
Uratarinoita Hamkista

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu

kaaviokuva urasuunnittelusta

Urasuunnittelu on projekti. Konkreettiseen suunnitelmaan liittyy visio tulevaisuudesta, päätöksentekoa ja käytännön toimia. Selkeä tavoite ja sen syventäminen ovat tärkeä osa uranäkökulmaa. Mitä tekisit mieluiten ja joku maksaisi siitä? Itsetuntemus, omien vaihtoehtojen tunteminen ja työelämän realiteetit muodostavat urasuunnittelun perustan. Valinnat ja päätöksenteko ohjaavat opintoja ja uran suunnittelua. Työnhakutaitojen ja motivaation merkitys korostuu työnhakutilanteissa ja konkreettisissa työllistymisen toimissa. Urapolulle sivuston Urakysely auttaa hahmottamaan sinua arkarruttavia teemoja.

Urasuunnittelu on persoonallisuuden kehitysprosessi, osaamisen kasvutarina, valintojen sarja, Urasuunnittelu on kokemusten kerryttämistä käytännössä, työpaikkojen sarja, liikkuvuutta tietyntyyppisissä tehtävissä tai erilaisissa tehtävissä, joko lineaarisesti tai vaativuustasolta toiselle edeten. Valinnoillasi voit vaikuttaa, oletko futuristi, ainutlaatuinen asiantuntija, taitava tekijä.

Mitä mahdollisuuksia sinulla on?

Selvitä tulevaisuuttasi
Tee Urapolulla -sivuston Urakysely.

Urasuunnittelun 8 askelta 

Mitä luonteenvahvuudet ovat?

Millainen päätöksentekijä olet?

Mitä ura-ankkurit ovat?

Ratkaisuja työn opinnollistamiseen

Urasuunnitelma työntekijänä

Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää tuntea. Työelämän ABC-opas tarjoaa työelämätiedon perusteet yksissä kansissa. Se kertoo työtekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, työsuhteen kynnyskysymyksistä: työsopimuksista, työajasta, lomista, palkasta, eläkkeestäkin. Mutta myös työsuhteen päättymiseen liittyvistä toimista.  Työelämän ABC-kirjasen ovat koonneet STTK:n jäsenliitot. Työhön tutustuminen voi mahdollistua myös tuetusti. Palkkatukea voi saada työnantaja, työhönvalmentajan työntekijä.

Työelämän ABC
Opas kokoaa työnhaun ohjeet, työsuhteen solmiamisen vaiheet ja myös työsuhteen päättymisen asiat.

Mahdollisuus palkkatukeen
Mahdollisuus työhönvalmentajaan

Urasuunnitelma yrittäjänä

Yrittäjyys voi olla selkeä valinta tai sattumien kautta pohdittu vaihtoehto.  Hyvä liikeidea tai vahva osaaminen, erityinen taito luovat mahdollisuuksia toimeentulon hankkimiseen yrittäjänä.  Moni aloittaa yrittäjyyden osa-aikaisesti palkkatyön ohella. Halu, rohkeus, motivaatio sekä yrittäjävalmiudet liikeidean lisäksi ovat perusedellytyksiä. Yrittämisen muotoja useita. Kokeilemaan pääsee kevytyrittäjänä tai osuuskunnassa.  Yrittäjyys on mahdollisuus omannäköiseen uraan. Testaa yrittäjävalmiuksiasi.

Kevytyrittäjäksi
Osuuskuntaan
Osuuskuntatoiminnan tietopaketti
Perustietoa yrittäjyydestä
Onko minusta yrittäjäksi – testaa
Testaa yrittäjävalmiuksia toisenkin kerran
Hamk yrittäjyys
Yrittäjyysblogi Hamkin yrittäjyyslukuvuosi 1718

Työnhaun toimijoita

Työnhaun toimijoita

Työnhaun toimijat tarjoavat alustoja osaajien esittelyille ja työlle. Sivustoja on runsaasti ja niistä löytyy tietoa, ohjeita ja neuvoja kaikkiin työnhaun vaiheisiin. Voit ladata oman profiilisi osaajapankkiin tai löytää harjoittelu- tai työpaikan. Opiskelijana löydät projekteja, harjoittelupaikkoja, työmahdollisuuksia myös Hamkin sisäisen viestikanavan Yammerin Työpaikat ja projektit –ryhmistä. ”Tapaa tekijä”, ”tapaa työnantaja” voi olla hyvä hakusana.

TE-palvelut
Monster
Oikotie
Rekrytointi
Kuntarekry
Duunitori
Avointyöpaikka
Careerjet 
Care hoiva-alan työnvälitystä
Ohjaamot – Nuorisotakuun tuki
Someta duuniin -työnhakuun somessa

Erityisen tuen toimijoita

Erityisen tuen toimijoita

​Useissa järjestöissä on työllisyyden ja opiskelun asiantuntijoita. Opiskelijana voit ottaa yhteyttä kun sinulla on kysymyksiä vammasta, sairaudesta tai muusta erityisen tuen tarpeesta, ja mietit sen vaikutusta opiskeluun tai työllistymiseen. Järjestöillä on myös vertaistukiryhmiä, työllisyyttä edistäviä hankkeita ja koottua tietoa esimerkiksi jonkin sairauden vaikutuksesta työllistymiseen.

Tie työelämään -sivusto
Tutustu Järjestöt apuun -osioon

Opiskelijoiden moninaisuuden huomioiminen

Erilaisten oppijoiden liitto
Oppimisen ja lukemisen vaikeuksiin

Nyyti ry
Opiskelijan mielen hyvinvointiin

Otus ry
Opiskelijoiden näkökulmiin perehtynyt tutkimusorganisaatio

ESOK
Esteettömän korkeakoulun näkökulma

ADHD -liitto

Autismi- ja Aspergerliitto

Vates-säätiö
Osatyökyisten työllistymistä edistävä organisaatio

Tietoa vammaisista työntekijöinä ja asiakkaina

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU