Yhteiset valinnaiset opinnot

Yhteiset valinnaiset opinnot

04.09.2018 13:20

Profiloivat ja vapaasti valittavat opinnot

Profiloivan osaamisen avulla rakennat osaamista valitsemillesi työelämän osaamisalueille ja teet tutkinnosta ja osaamisestasi omien tavoitteiden mukaisen. Profiloivan osaamisen määrä riippuu tutkinnosta, jota olet suorittamassa. Se voi rakentua koulutuksen valinnaisista moduuleista, muitten koulutusten profiloivista opinnoista tai muista tutkintoon soveltuvista profiloivista osaamisista.

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä omien tavoitteiden mukaisesti. Voit poimia HOPSin kehittyvään osaajaan opintoja oman ryhmäsi OSKUsta, HAMKin toisen ryhmän OSKUsta tai yhteisen tarjonnan VV-OSKUsta. Edellä mainittujen lisäksi vapaasti valittavia opintoja voi sisällyttää HOPSiin toisista korkeakouluista, avoimesta AMKista ja henkilökohtaisina opintoina erilaisten projektien esim. yritysyhteistyön tai oppimisympäristöjen kautta.

Varmista opintojen sopivuus HOPSiisi aina ennen ilmoittautumista. Muistathan, ettet voi sisällyttää AMK-tason opintoja ylempään AMK-tutkintoosi.

HAMKin yhteinen tarjonta

HAMKin suomen- ja englanninkielisen yhteisen tarjonnan näet opetussuunnitelmista. Yhteisen opintotarjonnan toteutussuunnitelmat löytyvät opintotarjontataulukosta valitsemalla koulutukset – vapaavalintaiset HAMK. Samasta opintotarjonnasta löydät myös lukuvuoden opintoja tukevat opinnot.

Avoin AMK

Ammattikorkeakoulujen avoin AMK –opintotarjonta ja ilmoittautumiskäytännöt löytyvät kunkin korkeakoulun omilta verkkosivuilta. HAMKin opiskelija maksaa opinnon järjestävälle korkeakoululle avoin AMK maksun ja hakee saamallaan opintosuoritusotteella AHOTointia. Muu kuin kesälukukausi.fi opintotarjonta on opiskelijoille maksullista, lukuun ottamatta Centria ammattikorkeakoulun yhteistyösopimuksen perusteella tarjoamia ilmaisia Averko-opintoja.
HAMKin oma avoin AMK opintotarjonta on opiskelijoillemme maksutonta, mikäli opinto voidaan sisällyttää suoritettavaan tutkintoon. HAMKin järjestämille opinnoille ilmoittaudutaan opiskelijan Pakki –työpöydällä.

Valinnaisten kielten opiskelu HAMKin alueen lukioissa

 • Hämeenlinnan Kaurialan ja Lyseon, Forssan yhteislyseon, sekä Riihimäen ja Valkeakosken lukioissa valinnainen (lyhyt), B3 –kieli: esim: ranska, venäjä, espanja, saksa
 • opinnot ovat ilmaisia HAMKin tutkinto-opiskelijoille
 • opiskelu AMK-opintojen aikana, opon tai koulutuspäällikön hyväksymä HOPS
 • jos opiskelija on jo lukiossa opiskellut kielen alkeet, niin hän ottaa AMKissa opintoja siitä eteenpäin. Yksi lukion opintojakso = 3 op HAMKissa
 • arviointi hyväksytty H
 • lisätietoja oman koulutuksen opolta

YH00BM91 Vertaistuutorointi

Opiskelija ymmärtää vertaisohjauksen- ja –tuen merkityksen ja roolin osana korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelijalla on valmiudet toimia tuutorina HAMKissa ja ohjata uusia opintonsa aloittavia opiskelijoita. Tuutorina opiskelija edistää omia yhteisö- ja yhteistyötaitojaan sekä vahvistaa ohjaus- ja esimiestaitojaan.
Tuutorointi koostuu tuutorikoulutuksista sekä toiminnasta tuutorina. Koulutusten avulla tuutori perehdytetään korkeakoulun ja opiskeluympäristön toimintaan. Koulutuksissa vahvistetaan tuutorin kykyä toimia vastuullisena ryhmänohjaajana sekä hänen valmiuksiaan kohdata ja toimia erilaisissa ohjaustilanteissa. Opiskelija toteuttaa tuutorointia omassa koulutuksessaan yhteistyössä myös muiden koulutusten tuutoreiden kanssa. Halutessaan opiskelija voi lisäksi kouluttautua kansainväliseksi tuutoriksi ja toimia kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori) korkeakouluun saapuville vaihto-opiskelijoille.

YH00BM92 Vastuutuutorointi

Opiskelija hyödyntää aiemmasta tuutoroinnista saatuja kokemuksiaan tuutoroinnin ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen omassa koulutuksessaan ja osana koko korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelija toimii vastuutuutorina omassa koulutuksessaan ja/tai omalla opiskelukampuksellaan tai täydentää osaamistaan toimimalla esimerkiksi kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori).
Vastuutuutori osaa organisoida ja koordinoida oman koulutuksensa ja/tai opiskelukampuksensa tuutoreiden yhteistyötä ja toimii linkkinä tuutoreiden ja korkeakoulun henkilökunnan välillä. Vastuutuutori toimii ensimmäistä vuotta toimivien tuutoreiden vertaisjohtajana ja vastaa heidän tukemisestaan ja ohjaamisestaan koulutuksen ja/tai kampuksen sisällä yhdessä ohjauksesta vastaavan henkilökunnan jäsenen kanssa.

HA00BN56 Opiskelijan rooli laatutyössä

Opiskelija ymmärtää monenlaiset roolinsa korkeakoulun kehittämisessä mm. palautteen annon muodossa. Opiskelija kehittää omaa oppimisympäristöään jatkuvasti arvioimalla myös omaa rooliansa yhteisössä. Ymmärtää roolinsa opiskelijakunnan kehittäjänä laadunhallinnan näkökulmasta.
Opiskelijan osaaminen karttuu mm. seuraavissa asioissa: laatutyön kehittäminen ja ylläpitäminen opiskelijakunnassa, sekä korkeakoulun kanssa, opiskelijaedustajien kouluttaminen, verkostoituminen, palautetyön kehittäminen ja tiedottaminen.
Yksikön johtoryhmän opiskelijaedustaja 3op, hallituksen edustaja 5op

Suoritustapa ja arviointi: Opiskelija kirjoittaa portfolion, jossa arvioi omaa osallistumistaan ja kehittymistään laatutyössä. Portfolio sekä keskusteluiden muistiot toimitetaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle.Opintopisteet esittää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja opiskelijalta saadun portfolion mukaan. Opintopisteet hyväksyy Mervi Friman, HAMK/AMOS tutkimuspäällikkö.

HA00BN53 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Opiskelija osallistuu osaltaan kansalliseen korkeakoulupolitiikan kehittämiseen ja kansallisten opiskelijajärjestöjen työskentelyyn. Osaa kertoa opiskelijakunnan roolista ja  jäsenyyden merkityksestä yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Opiskelijan osaaminen karttuu mm. seuraavissa asioissa: verkostoituminen, alueellinen kehitystyö, HAMK:n strategian tukeminen, yhteistyö HAMK:n strategisen viestinnän kanssa, sidosryhmäyhteistyö, sopimusneuvottelut.
Keskusvaalilautakunnan jäsen 3op, edustajiston jäsen 3op, hallituksen jäsen 5op, edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 5op.

Suoritustapa ja arviointi:
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKOn toiminta
Opiskelija suorittaa opintojakson osallistumalla opiskelijakunnan toimintaan. Saatava opintopistekertymä määräytyy opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun yhdessä sopiman ohjesäännön perusteella, jossa määritellään eri tehtävistä saatavat opintopisteet. Opintopisteet esittää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja opiskelijalta saadun portfolion mukaan. Opintopisteet hyväksyy Mervi Friman, HAMK/AMOS tutkimuspäällikkö.

Muu kansalaisjärjestötoiminta
Opiskelija suorittaa opintojakson normaalin AHOT-menettelyn kautta. Opiskelija hakee opintopisteitä muusta kansalaisjärjestötoiminnasta, kuten valtakunnallisissa järjestöissä toimimisesta ja muista luottamustehtävistä. Opiskelija hakee suoritusta esittämällä laajan portfolion sekä todistukset luottamustehtävistä.

HA00BV46 Toiminta paikallisessa opiskelijayhdistyksessa

Opiskelija on toiminut luottamustehtävissä HAMKin kampuksella toimivassa paikallisyhdistyksessä. Opiskelija ymmärtää kokouskäytänteet, yhdistyslain vaikutuksen yhdistystoimintaan, paikallisen opiskelijakulttuurin edistämisen keinot, sekä omat vastuut ja velvollisuutensa yhdistyksessä.
Opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsen 3op tai hallituksen puheenjohtaja 5op.

YH00BU49 Ryhmän johtaminen (näyttö, johtajakoulutus Puolustusvoimissa, aliupseerikoulutus)

Laajuus 5 opintopistettä.
Opiskelija tuntee johtamis- ja kouluttamistaidon sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan ryhmän johtamiseen ja käytännön taitojen kouluttamiseen.
Opiskelija ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä ja huomioi sen omassa toiminnassaan.

Osaamisen osoittaminen: johtajatodistus tai muu dokumentti, josta johtajakoulutuksen suoritus selviää.

YH00BU50 Organisaation johtaminen (näyttö,  johtajakoulutus Puolustusvoimissa, upseerikoulutus)

Laajuus 7opintopistettä.
Opiskelija tuntee johtamis- ja kouluttamistaidon sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan suurten kokonaisuuksien johtamiseen. Opiskelija ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä ja huomioi sen omassa toiminnassaan.

Osaamisen osoittaminen: johtajatodistus tai muu dokumentti, josta johtajakoulutuksen suoritus selviää.

YH00BV67 Oman koulutuksen ja osaamisen markkinointi

Laajuus: 1 – 3 opintopistettä.
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä myynnin ja markkinoinnin taitoja. Opiskelija oppii esittelemään koulutustaan sekä harjoittelee oman osaamisen markkinointia. Opiskelija perehtyy erilaisiin markkinointiviestinnän kanaviin ja oppii niiden käytön.
Sisältö: Opiskelija oppii markkinointia osallistumalla HAMKin markkinointiin. Osallistuminen voi olla esimerkiksi messuesittelijänä toimimista, kouluvierailulle osallistumista, koulutuksen esittelyä eri ryhmille, oman markkinointiprojektin suunnittelua tai toteutusta, valokuvaukseen osallistumista, bloggaamista, videobloggaamista tai muiden sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä. Toimet on sovittu yhdessä opon tai koulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelija on koulutettu tai opastettu tehtäviin ja niiden vaatimuksiin. Oppimistehtävää ohjaava opo tai vastuuhenkilö ohjaa opiskelijaa ja antaa palautetta. Opiskelija sopii henkilökohtaisista raportointi- ja arviointiperusteista sekä opintojen laajuudesta oman opinto-ohjaajansa tai muun koulutuksen vastuuhenkilönsä kanssa.
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty.

Tuotantotalouden virtuaaliopinnot

Joustavuudessa on voimaa

Haluatko suorittaa vapaavalintaisia opintoja ilman päivittäisten aikataulujen mukanaan tuomia paineita? Haluatko täydentää alakohtaisia opintojasi johtamiseen liittyvillä taidoilla? Tuotantotalouden ja logistiikan verkko-opinnot antavat sinun tehdä juuri tämän!

Tarjoamme monenlaisia vaihtoehtoja vapaavalintaisten opintojen suorittamiselle. Opintoja toteutetaan joko toistuvia opintokokonaisuuksina, kesäopintoina, tai koko lukuvuoden läpi saatavilla olevina joustavina online toteutuksina. Suurin osa tarjonnassamme olevista verkko-opinnoista järjestetään vähintään 2 kertaa lukuvuoden aikana. Tällä tavoin pystyt suunnittelemaan tulevia opintojasi joustavammin, sekä myös hyödyntämään opintoaikaasi tehokkaammin. Kaikki tarjonnassa olevat verkko-opinnot järjestetään kaksikielisinä sekä Suomeksi että Englanniksi.

Minkälainen tapa opiskella sopii minulle?

Verkko-opintojen toteutustapa vaihtelee jonkin verran tarjonnassa olevien opintojaksojen välillä. Haluamme antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa käytännön työelämätaitoja, sekä myös mahdollisuuden sovittaa opinnot osaksi muuta elämääsi. Tämä tarkoittaa sitä että osa opinnoista toteutetaan projektipohjaisena opiskeluna ja osa selkeästi itsenäisempinä opintokokonaisuuksina jotka voit suorittaa omien aikataulujesi ja tavoitteidesi puitteissa. Katsothan opintojakson toteutussuunnitelmaa tarkkaan: toteutustapa selitetään siellä tarkemmin.

Kenelle opinnot on tarkoitettu?

Nämä verkko-opinnot ovat saatavilla kaikille Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tämän lisäksi opinnot ovat pieniä poikkeuksia lukuunottamatta tarjolla myös avoiman amk:n opiskelijoille. Opintojaksoille osallistuminen ei myöskään edellytä ennakkotietoja ja -taitoja vaan kaikki tarvittava tietämys pyritään rakentamaan opintojakson aikana. Jos ennakkovaatimuksia kuitenkin esiintyy, tullaan näistä mainitsemaan kyseessä olevan opintojakson toteutussuunnitelmassa. Tavoitteistasi riippuen voit myös suorittaa yksittäisen opintojakson, tai vaikkapa kokonaisen moduulin opintojaksoja.

Tarjonta

Vaikka opinnot onkin järjestetty 15 OP:n laajuisiksi moduuleiksi, voit käytännössä suorittaa yksittäisiä moduuleihin kuuluvia opintojaksojakin ellei kuvauksessa ole muuta mainittu. Huomaathan että moduulikuvauksesta löydät sekä kuluvan lukuvuoden jaksotuksen, että myös opintojaksokoodit ilmoittautumista varten.

Toimintojen kehittäminen, 2018-2019 15 op

toimintojen kehittaminen opintojen kaaviokuva

Toimintojen kehittämisen päällimmäinen teema on liiketoiminnan toimintojen suunnittelu ja kehittäminen. Tehtävän työn järkeistäminen, sekä sen varmistaminen että asiakkaille voidaan toimittaa tuotteita ja palveluita luvatulla tavalla, on tärkeää kaikille yrityksilla.

Logistiikka, 2018-2019 15 op

logistiikka opintojen kuvaus

Toimiva logistiikka on mahdollistaja ja kilpailuetu; se löytyy myös kaikkialta modernin yhteiskunnan rakenteiden taustalta. Logistiikkaa tarvitaan tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa, ja se myös osaltaan määrittää näiden hintoja ja näiden toimittamisen aikana syntyvää kuormitusta ympäristölle. Tässä moduulissa Toimitusketjunhallinta keskittyy logistisen verkoston, ja siinä esiintyvien suhteiden tarkasteluun. Varaston hallinta ja kuljetustoiminta taas tarkastelevat pureutuvat syvemmälle näihin osa-alueisiin.

Tuotantotalous, 2018-2019 15 op

tuotantotalous opintojen kuvaus

Tämä moduuli käsittelee teollisen liiketoitoiminnan peruselementtejä. Jokaisen yrityksen pitää hankkia palveluita tai tuotteita pystyäkseen tuottamaan samaa asiakkailleen kannattavalla tavalla. Samalla yritysten pitää pystyä generoimaan myyntiä markkinoinnin ja operatiivisen myynnin kautta.

B2B palveluliiketoiminta, 2018-2019 15 op

B2B palveluliiketoiminta opintojen kuvaus

Yhä useammin korkealaatuisten tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen ei riitä markkinoilla kilpailemiseksi. Yritysten pitää pystyä tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen myös erilaisten palveluiden, ja palvelumallien, avulla. B2B palveluliiketoiminnalla yrityksen palvelutarjonta linkitetään oleelliseksi osaksi sen tuoteportfoliota. Projektipohjaisessa liiketoiminnassa palvelut usein myös tasapainottavat yrityksen taloutta suvantovaiheiden aikana. Kurssit on suunniteltu suoritettavaksi yllä olevassa järjestyksessä eli ylimmäinen (Palveluliiketoiminta B2B) ensimmäisenä.

Yritystoiminta, 2018-2019 15 op

yritystoiminta opintojen kuvaus

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat taloutemme pohja tulevaisuutta ajatellen. Näiden yritysten menestys usein myös on sidonnaista yrittäjien itsensä osaamiseen. Jos asiaa tarkastellaan faktojen kautta, on tosiasia että iso osa uusista työpaikoista syntyy pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on noin 261000 yrittäjää, joka vastaa noin 10,8 % koko maan työssäkäyvästä väestöstä. Tämän luvun uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Yrittäjämäisen toiminnan perusteiden ymmärtäminen on siis kompetenssi meille kaikille, koulutusalasta riippumatta.

Muut valinnaiset opinnot, 2018-2019

muut valinnaiset opinnot kuvaus

Tarjoamme myös yllä mainittujen opintokokonaisuuksien lisäksi muita yksittäisiä opintojaksoja. Tällä hetkellä tähän tarjontaan kuuluu esimerkiksi Toiminnanohjausjärjestelmien perusteet, joka toteutetaan SAP ERP järjestelmää hyödyntäen. Tämä opintojakso ei ole saatavilla avoimen AMKn opiskelijoille tällä hetkellä.

Opiskelijalle

Käytännön asioita

Vaikka verkko-opinnot ovat opintoja siinä missä muutkin opinnot, on niissä joitain eroja jotka on hyvä tiedostaa. Muistilistamme opiskelijalle löytyy alta:

 • Tutustuthan aina opintojakson toteutussuunnitelmaan ennen opintojaksolle ilmoittautumista. Tämä dokumentti antaa sinulle kaikki oleelliset tiedot toteutustavasta, yms. asioista.
 • Ilmoittauduthan vain opintojaksoille jotka tiedät pystyväsi suorittamaan. Opintojaksomme toistuvat säännöllisesti, joten kaikkea ei tarvitse suorittaa kerralla.
 • Kommunikointi on verkko-opinnoissa kaiken A & O. Ole siis aktiivinen viestinnässä niin opettajan kuin myös muiden opiskelijoiden suuntaan. Kommunikointi on myös usein normaalia haastavampaa verkkoympäritössä: pyri olemaan positiivinen ja yksiselitteinen viestinnässäsi
 • Vaikka opinnot toteutetaankin verkon välityksellä, ei se tarkoita että apua ei olisi saatavilla. Me autamme opintojaksoihimme liittyvissä asioissa mielellämme!
 • Ota vastuuta omista opinnoistasi: verkko-opinnot ovat pääsääntöisesti itsenäisiä opintoja jossa sinä joudut opiskelijana järjestelemään aikataulujasi, sekä tekemistäsi, normaalia aktiivisemmin.
 • Kommunikointiin käytetään pääsääntöisesti seuraavia työkaluja. Tutustuthan näihin liittyviin ohjeistuksiin, jos tunnet etteivät nämä ole tuttuja.
  • WebEx
  • Skype
  • Moodle -foorumit

Avoimen AMK:n opiskelijat

Tällä hetkellä avoimen amk:n opiskelijoiden tulee ilmoittautua opintojaksolle sähköpostilla Annina Herala-Hemmilän (annina.herala-hemmila@hamk.fi) kautta.

Yrityksille

Opiskelijaprojektit ovat mahdollisuus

Järjestämme joidenkin edellä kuvattujen opintojaksojen yhteydessä käytännönläheisiä oppimisprojekteja. Jos yritykselläsi on ongelma johon voitaisiin pureutua opiskelijaprojektin voimin, otathan ystävällisesti yhteyttä jotta voimme keskustella kuinka asiassa kannattaisi edetä.

Yleisesti opiskelijaprojekteissa voidaan toimia seuraavasti:

 • projekti sidotaan aiheen perusteella tiettyyn opintojaksoon
 • projekti toteutetaan erillisinä projektiopintoina yhden tai useamman opiskelijan toimesta

Uskomme että hyvin määriteltyjen ja ohjattujen opiskelijaprojektin kautta jokainen osapuoli voittaa. Opiskelijamme kerryttävät käytännön osaamistaan, sekä myös luovat kontakteja. Toisaalta alueellamme toimivat yritykset ja muut tahot saavat uutta näkemystä, sekä myös mahdollisia ratkaisumalleja, päivittäisiin ongelmiinsa.

Alla on joitain esimerkkejä mahdollisista opiskelijaprojekteista:

 • B2B markkinointi ja myyntisuunnitelma
 • B2B palveluliiketoiminnan kehittäminen

Jos mielenkiintosia heräsi, otathan yhteyttä:

Hannu Rossi, senior lecturer
hannu.rossi@hamk.fi
+3583 646 6907

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU