Arviointi; Bio- ja elintarviketekniikka

Bio- ja elintarviketekniikan arviointi

Opintojen arviointi

HAMKissa on käytössä osaamisperustainen arviointi. Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, työskentelytavoista ja asenteista. Opettaja kuvaa opintojakson tavoitteet, arviointiperusteet ja vaadittavat suoritukset opintojakson toteutussuunnitelmassa. Oppimisprosessin aikana arvioinnilla ohjataan oppimista tavoitteiden suuntaan. Arvioinnin avulla opiskelijaa kannustetaan ja motivoidaan itseohjautuvuuteen sekä asettamaan omalle oppimiselle tavoitteita ja seuraamaan omaa edistymistään. Arviointi tukee opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia. Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa kullekin opintojaksolle asetettuihin osaamistavoitteisiin.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen opintojakson toteutussuunnitelmassa määritellyillä suoritustavoilla, joita ovat tentit, oppimistehtävät, projektityöt, asiakastyöt, harjoitukset, portfoliot ja oppimispäiväkirjat. Yksilö- ja ryhmämuotoiset toteutukset määritellään toteutussuunnitelmassa. Opettaja voi käyttää arvioinnin tukena opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja tai työelämän edustajan arvioita.

Arviointiprosessi

Arviointiprosessi.png

Arvosana

HAMKissa on käytössä kaksi arviointiasteikkoa.

Pääsääntöisesti käytetään numeerista 5 – 0 asteikkoa, jossa

  • 5 (kiitettävä)
  • 4 – 3 (hyvä)
  • 2 – 1 (tyydyttävä)
  • 0 (hylätty)

Ammatillisen kasvun opintokokonaisuuden opintojaksot ja erikseen hyväksytyissä tilanteissa vapaasti valittavat opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0):

  • H (hyväksytty)
  • 0 (suoritus hylätty)

Arviointiaika

Opettajan on annettava arvosana viimeistään yhden kalenterikuukauden kuluttua
opintojakson toteutussuunnitelmaan merkitystä päättymisajankohdasta. Opettaja merkitsee arvosanan opintorekisteriin.

Jos opiskelija ei ole toteutussuunnitelmalla merkittyyn määräaikaan mennessä suorittanut hyväksyttävästi kaikkia opintojaksoon kuuluvia tehtäviä, hänelle annetaan arvosana 0.

Opintojen suoritusaika

Opiskelijan tulee suorittaa kukin opintojakso toteutussuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti. Opiskelijan osasuoritukset ovat voimassa yhden vuoden toteutuksen päättymisestä. Tämän jälkeen keskeneräinen suoritus vanhentuu ja opiskelijan tulee ilmoittautua uudelle opintojaksototeutukselle.

Arvosanan korottaminen

Hyväksyttyä opintojaksoa voi yrittää korottaa kerran vuoden kuluessa toteutuksen päättymispäivästä. Korottamisyritys koskee koko opintojaksoa, ei osasuorituksia. Mikäli korottamisyrityksellä saavutettu arvosana on heikompi kuin alkuperäinen arvosana, alkuperäinen arvosana jää voimaan.

Opinnäytetyön arvosanaa ei voi korottaa.

Jos opiskelija haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa opintojen suoritusajan päätyttyä (yli vuosi toteutuksen päättymisestä), hänen tulee sopia opettajan kanssa korottamisesta seuraavan opintojaksototeutuksen mukaisesti uusintatentin kautta. Tällöin suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet ovat uuden toteutussuunnitelman mukaiset.

Hylätyn arvosanan korottaminen

Hylätyn opintojakson arvosanan korottamista voi yrittää kaksi kertaa. Toteutussuunnitelmassa opettaja ilmoittaa korottamista varten kolme ajankohtaa vuoden sisällä opintojaksototeutuksen päättymisestä. Mikäli opiskelija ei tämänkään jälkeen saa hyväksyttyä arvosanaa, hänen on neuvoteltava opintojakson uudelleensuorittamisesta opettajan kanssa.

Arvioinnin oikaiseminen

Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa arvosanaan ja kokee, että se ei vastaa hänen näyttämäänsä osaamista, hän voi pyytää arvosanan oikaisemista.

Oikaisuprosessi on kaksivaiheinen:

  1. Opiskelija pyytää opettajalta oikaisua suullisesti tai  kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arvosanasta. Opiskelijan katsotaan saaneen tiedon arvosanasta yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun arvosana on kirjattu opintorekisteriin. Opettaja vastaa oikaisupyyntöön sovitulla tavalla (suullisesti tai kirjallisesti).
  2. Jos opettajan vastine ei tyydytä opiskelijaa, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen HAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon opettajan vastineesta.

Tutkintolautakunnalle tarkoitetut oikaisuvaatimukset lähetetään osoitteella:

HAMKin tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 230, Visamäentie 35 A
13101 Hämeenlinna.

Tutkintolautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen ja pyytää lausunnon arvioinnin suorittaneelta opettajalta sekä harkintansa mukaan ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

Tutkintolautakunta ei käsittele harjoittelua koskevia oikaisuvaatimuksia.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU