Arviointi; Liiketalous

Liiketalouden opintojen arviointi

Liiketaloudessa, kuten koko HAMKissa, on käytössä osaamisperustainen arviointi. Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, työskentelytavoista ja asenteista. Opettaja kuvaa opintojakson tavoitteet, arviointiperusteet ja vaadittavat suoritukset teeman/opintojakson toteutussuunnitelmassa. Oppimisprosessin aikana arvioinnilla ohjataan oppimista tavoitteiden suuntaan. Arvioinnin avulla opiskelijaa kannustetaan ja motivoidaan itseohjautuvuuteen sekä asettamaan omalle oppimiselle tavoitteita ja seuraamaan omaa edistymistään. Arviointi tukee opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia. Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa kullekin teemalle, opintojaksolle tai moduulille asetettuihin osaamistavoitteisiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU