Arviointi; Muotoilu

Arviointi muotoilussa

Muotoilussa, kuten koko HAMKissa, on käytössä osaamisperustainen arviointi. Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, työskentelytavoista ja asenteista. Opettaja kuvaa opintojakson tavoitteet, arviointiperusteet ja vaadittavat suoritukset opintojakson toteutussuunnitelmassa. Oppimisprosessin aikana arvioinnilla ohjataan oppimista tavoitteiden suuntaan. Arvioinnin avulla opiskelijaa kannustetaan ja motivoidaan itseohjautuvuuteen sekä asettamaan omalle oppimiselle tavoitteita ja seuraamaan omaa edistymistään. Arviointi tukee opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia. Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa kullekin opintojaksolle, teemalle tai moduulille asetettuihin osaamistavoitteisiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU