Arviointi; Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan arviointi

Hamkissa on käytössä osaamisperustainen arviointi. Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, työskentelytavoista ja asenteista. Opettaja kuvaa opintojakson tavoitteet, arviointiperusteet ja vaadittavat suoritukset opinnnon toteutussuunnitelmassa. Oppimisprosessin aikana arvioinnilla ohjataan oppimista tavoitteiden suuntaan. Arvioinnin avulla opiskelijaa kannustetaan ja motivoidaan itseohjautuvuuteen sekä asettamaan omalle oppimiselle tavoitteita ja seuraamaan omaa edistymistään. Arviointi tukee opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia. Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa kullekin moduulin osalle asetettuihin osaamistavoitteisiin.

Opinnoista annetaan arvosana opiskelijarekisteriin moduulin osan päätyttyä:

  • 5 (kiitettävä)
  • 4 – 3 (hyvä)
  • 2 – 1 (tyydyttävä)
  • 0 (hylätty)
  • H = Hyväksytty

Muita käytössä olevia arviointimerkintöjä:

  • K = Korvattu
  • V = Vapautettu (pakollisista kieliopinnoista)
  • SIS = Sisällytetty

Opettajan on annettava arvosana viimeistään yhden kalenterikuukauden kuluttua toteutussuunnitelmaan merkitystä päättymisajankohdasta. Opettaja merkitsee arvosanan opintorekisteriin, opiskelija näkee arvosanan winhawillestä.

Jos opiskelija ei ole toteutussuunnitelmalla merkittyyn määräaikaan mennessä suorittanut hyväksyttävästi kaikkia opintoon kuuluvia tehtäviä, hänelle annetaan arvosana 0.

Opiskelijan tulee suorittaa kukin opinto toteutussuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti. Opiskelijan osasuoritukset ovat voimassa yhden vuoden toteutuksen päättymisestä. Tämän jälkeen keskeneräinen suoritus vanhentuu ja opiskelijan tulee ilmoittautua uudelle toteutukselle.

Hylätyn arvosanan korottaminen

Hylätyn arvosanan korottamista voi yrittää kaksi kertaa. Mikäli opiskelija ei tämänkään jälkeen saa hyväksyttyä arvosanaa, hänen on neuvoteltava opinnon uudelleen suorittamisesta opettajan kanssa.

Hyväksytyn arvosanan korottaminen

Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa kerran vuoden kuluessa toteutuksen päättymispäivästä.

Korottamisyritys koskee koko opintojaksoa/teemaa, ei osasuorituksia. Mikäli korottamisyrityksellä saavutettu arvosana on heikompi kuin alkuperäinen arvosana, alkuperäinen arvosana jää voimaan.

Opinnäytetyön arvosanaa ei voi korottaa.

Uusintatentin arviointi

Tentin vastaanottava opettaja arvioi tentin 14 päivän sisällä tenttipäivästä ja huolehtii arvosanan antamisesta. Tenttivastauksia ei palauteta, vaan opinnosta vastaava opettaja arkistoi ne kuuden kuukauden ajaksi. Saat tiedon tuloksesta winhawillen kautta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU