Harjoittelu; Hevostalous

Hevostalouden maatilaharjoittelu

07.02.2019 15:27

Maatilaharjoittelu (hevostalous)

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelupaikoilla joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelupaikkana voi olla maatila, hevostila tai hevostalouden yritys. Tavoitteena on, että harjoittelija perehtyy harjoittelujaksonsa aikana kaikkiin harjoittelupaikassa tehtäviin töihin. Harjoittelun jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavanomaisista harjoittelupaikassa esiin tulevista töistä, osaa tehdä töitä turvallisesti ympäristö huomioiden ja suunnitelmia noudattaen. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä, esimiesasemassa, kerätä tietoa harjoittelupaikan toiminnasta ja esitellä harjoittelukokemuksiaan.

Maatilaharjoittelun laajuus on 30 op ja kesto 100 päivää (800 h). Harjoittelu on suunniteltu toteutettavaksi pääsääntöisesti 1. opiskelukesänä aikavälillä toukokuun alku – syyskuun loppu. Harjoittelusta raportoidaan kuukausittain ja koko harjoittelujaksosta tehdään harjoitteluraportti. Tarkemmat ohjeet löytyvät maatilaharjoittelun moodle-alustalta.

Lisätietoja Rauno Laine

Asiantuntijaharjoittelu

​Asiantuntijaharjoittelu

Ilmoittautuminen Pakissa Asiantuntijaharjoitteluun.Maatilaharjoittelusta tulee olla suoritusmerkintä!

Hyvä asiantuntijaharjoittelupaikka: ”tukee pääaineopintoja, edesauttaa opinnäytetyön tekemistä, tarjoaa mahdollisesti tulevaisuudessa työpaikan eikä ole maatilaharjoittelun toisinto”

Toimita harjoittelusopimus ja harjoittelusuunnitelma mielellään ennen harjoittelun alkua harjoittelun valvojalle tai ensimmäisen kuukausiraportin yhteydessä viimeistään
Harjoittelupaikan yhteystiedot tulee ehdottomasti toimittaa ennen harjoittelun alkua!!

Toimita kuukausiraportit (myös tehdyt työtunnit) viimeistään seuraavan kuukauden puoleenväliin mennessä harjoittelunvalvojalle. Jos toimitat raportit ja työajanseurantalistat sähköisessä muodossa niin puuttuvat työnantajan allekirjoitukset korvataan työtodistuksella (kopio).

  1. raportissa yksikön historia, organisaatio,   toimintaympäristö, toiminnan pääpiirteet,  oma toiminta (tehtävät…), työaikakirjanpito
  2. raportissa yksikön toiminta ja omat tehtävät sekä työaikakirjanpito
  3. raportissa edellisten lisäksi yksikön kehitysnäkymät, harjoittelun anti, oma toiminta yksikössä

Suoritusajankohta normaalisti 3. vuoden kesä (touko – elokuu), muukin ajankohta käy

Harjoittelun suorittaminen osissa tapauskohtaisesti

Laajuus 70 työpäivää

Ylityöt rahana (ylityöt eivät lyhennä harjoittelua)

Sairaspoissaolo korvattava, jos yli 5 päivää

Harjoittelu omalla maatilalla tapauskohtaisesti, esim. tila opiskelijan nimissä (tai osakkuus)

Palkka sovitaan työnantajan ja harjoittelijan kesken

Arviointi:

Jos harjoittelu menossa, harjoittelusopimukset ja –suunnitelmat palautettu ja raportointi ajantasalla
(> 31. 7. 2015) > suoritusmerkintä ”asiantuntijaksi eteneminen”-opintojaksosta

Uusista paikoista tiedotetaan sähköpostin välityksellä. Pääsääntöisesti jokainen kuitenkin hankkii harjoittelupaikan itse.

HYVÄKSYTÄ HARJOITTELUPAIKKA HARJOITTELUNVALVOJALLA ENNEN HARJOITTELUN ALKUA!!!

Monna Alatalo, asiantuntijaharjoittelun valvoja.
monna.alatalo@hamk.fi

Asiantuntijaharjoittelun suorittaminen kotitilalla/yrityksessä

Vähintäänkin omistusosuus tilasta (tai muusta yrityksestä, esim. koneurakointi)

Hakemus, jossa:

  • Yrityskuvaus, malli
  • Harjoittelusuunnitelma (suunnitelma harjoittelujakson töistä)
  • Omat tavoitteet harjoittelujaksolle
  • Hakemuksen hyväksyjänä toimii asiantuntijaharjoittelun valvoja

Harjoittelujaksoon sisältyy:

  • raportointi
  • työkirjanpito
  • loppuyhteenveto

Monna Alatalo, asiantuntijaharjoittelun valvoja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU