Opinnäytetyö; Liiketalous

Liiketalouden opinnäytetyöprosessi

13.11.2018 10:39

Liiketalouden opinnäytetyöprosessi

Liiketalouden opinnäytetyöprosessi on jaettu kolmeen päävaiheeseen: suunnittelu (5 op), viitekehys ja aineiston keruu (5 op) sekä analysointi ja raportointi (5 op). Löydät nämä vaiheet alla olevasta sinisestä taulukosta. Taulukon kuvaamaa etenemismallia on hyvä seurata läpi opinnäytetyöprosessin. Taulukossa mainitut liitteet löydät Sharepointissa sivun oikeasta reunasta.

Opinnäytetyön tekemiseen sitoutuneelta opiskelijalta kuluu tyypillisesti noin 4-5 kuukautta opinnäytetyön tekemiseen. Tämä kannattaa pitää alusta lähtien mielessä ja mitoittaa sekä aikatauluttaa oma tekemisensä sen mukaan. Opinnäytetyön aiheet kumpuavat tyypillisesti omista kiinnostuksen kohteista, työharjoittelupaikasta tai tutkimusprojekteista. Voit kysyä ajankohtaisia aiheideoita myös pääaineesi opettajilta sekä Työelämän Lähipalveluista. Esittele aiheesi opinnäytetyökoordinaattorille (sari.hanka(at)hamk.fi) rohkeasti heti, kun opinnäytetyö on sinulle ajankohtainen. Aiheenvalinnan jälkeen sinulle nimetään henkilökohtainen opinnäytetyön ohjaaja.

Avaa tästä kuvana liiketalouden opinnäytetyöprosessi.

Funity

Kun opinnäytetyöllesi on nimetty ohjaaja, työsi tiedot perustetaan Funity-järjestelmään. Se on apuna prosessin seurantaan, kommunikointiin ohjaajan kanssa sekä työn tallettamiseen. Funityssa voit saatuasi luvan ohjaajaltasi ilmoittautua seminaariin. Näet myös tulevat seminaarit sekä voit tutustua jo valmistuneiden opinnäytetöiden aiheisiin.

Ilmoittautuminen seminaariin ja oma opinnäytetyösi (Funity)

Seminaarit

Valmiit opinnäytetyöt

Seminaarin seurannan (läsnäolo) kuittaaminen

Webropol apuna opinnäytetyössä

Webropol-ohjelmisto mahdollistaa verkkopohjaisten kyselyiden tekemisen ja raportoinnin. Lisätietoja löytyy hakusanalla: Webropol.​

Opinnäytetyöopas

Raportointi

Opinnäytetyön kirjallinen raportti laaditaan liitteenä 3 olevan mallipohjan mukaisesti. Raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä huomioimalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet.

Työn raportointi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin työn edistyessä. Sekä viestinnän opettaja että ohjaava opettaja antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Työ palautetaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle ja sovitusti myös toimeksiantajaa edustavalle ohjaajalle. Opiskelija korjaa ja täydentää työtä saamansa palautteen perusteella. Koulutusohjelman käytännön mukaisesti viestinnän opettaja (Hanna-Kaisa Sulonen) tarkastaa viimeistellyn version tekstiasun ja englannin kielen opettaja (Tarja Pääkkönen) englanninkielisen tiivistelmän (abstract). Ohjaava opettaja hyväksyy opinnäytetyön ja antaa opinnäytetyölle julkistamisluvan. Luvan saatuaan opiskelija tallentaa työn Theseus-palveluun tai julkaisee sen HAMKin arkistointijärjestelmässä.

Arviointiprosessi

Jo opinnäytetyön etenemisen aikana arvioidaan opponointi ja loppuseminaari. Viestinnän opettaja antaa työstä oman arvionsa. Kun työ on tullut ohjaajalle kansissa, koko opinnäytetyö ja opiskelijan opinnäytetyöprosessi arvioidaan. Ohjaaja laatii FUNityllä lausuntoehdotuksen ja käy kommentoijan ja tarvittavien muiden opettajien kanssa keskustelun arvosanasta. Kun arvosana on päätetty, FUNity lähettää opiskelijan sähköpostiin lausunnon arvosanoineen. Samalla menee tieto opintosihteerille sähköpostilla. Arviointikokouksia on noin kerran kuukaudessa ja ne on merkitty seminaarikalenteriin.

Arviointikriteerit löydät sivun Opinnäytetyöoppaasta.

Seminaarikäytännöt

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin. Osallistut näihin seminaareihin sekä opinnäytetyön tekijän ominaisuudessa että seminaariseuraajan ominaisuudessa.

Seminaarit pidetään torstaisin Visamäessä alkaen klo 12:45. Samoihin seminaareihin voit osallistua myös WebExin välityksellä, katso http://hamk.webex.com. Loppuseminaareihin ei voi ottaa osaa WebExillä. Tarkat päivämäärät löydät seminaarikalenterista.

Ohjaaja antaa luvan FUNityn kautta, kun työsi sopii esiteltäväksi väli- tai loppuseminaarissa. Sen jälkeen opiskelija voi FUNitystä lisätä itsensä sopivaan seminaariin. Seminaariin pitää ilmoittautua kaksi viikkoa aiemmin.

Seminaariosallistuminen

Opiskelijan tulee esittää oma työnsä vähintään kahdessa seminaaritilaisuudessa (väliseminaari ja loppuseminaari) ja osallistua näiden ohella vähintään kahteen muuhun seminaaritilaisuuteen (seuraamiset toteutetaan osana Tutkimusmenetelmät-moduulia). Osallistuminen ja seuraamiset kirjataan opinnäytetyöskentelyn hallinnointijärjestelmään (FUNity Thesikseen).

On suositeltavaa aloittaa seminaarityöskentely jo ennen oman opinnäytetyöaiheen hyväksymistä. HUOM! Yhdestä seminaaripäivästä saa yhden seminaarikerran merkinnän.

Ideaseminaari

Väli- ja loppuseminaaritilaisuuksien ohella liiketalouden koulutusohjelmassa ohjaajat järjestävät myös ryhmäkohtaisia ideaseminaaritilaisuuksia, joissa opiskelijalla on mahdollisuus sekä esittää oma ehdotuksensa opinnäytteestä että saada ideoita opinnäytetyöaiheista, joita ohjaavat opettajat esittelevät. Ideaseminaaria varten opiskelijan tulee täyttää aihekuvauslomake (Liite 2) ja esitellä sen perusteella oma aihe-ehdotuksensa (ei kuitenkaan erillistä PowerPoint-esitystä).

Väliseminaari

Jo pitkälle työstettyä opinnäytetyötä käsitellään väliseminaarissa. Väliseminaarissa työtäsi opponoi toinen opinnäytetyön kanssa suunnilleen samassa vaiheessa oleva opiskelija. Samassa väliseminaarissa olet itse sekä opponoitavan että opponoijan roolissa. Opponoinnit arvioidaan ja ne vaikuttavat osaltaan opinnäytetyön arvosanaan. Opponointijärjestys selviää noin viikkoa ennen väliseminaaria. Opponointiparit määrittää opinnäytetöiden koordinaattori.

Opiskelija toimittaa esitettävän opinnäytetyönsä opinnäytetyön ohjaajalle ja opponentille vähintään viikkoa ennen väliseminaariajankohtaa. Väliseminaaritilaisuudessa osallistujilla on käytössään esitettävän opinnäytetyön kansilehti, tiivistelmä, sisällysluettelo, johdanto, yhteenveto ja lähdeluettelo. Näitä opiskelija kopioi tilaisuuteen 6 kpl.

Väliseminaarityöskentely koostuu kunkin työn esittelystä (lyhyesti, 10 min.) ja opponoinnista annetun ohjeen mukaisesti (10 – 15 min.). Lisäksi muiden osallistujien kommenteille varataan 5 – 10 minuuttia. Opponoinnin kohteena ovat sekä opinnäytetyö että sitä koskeva esitys. Opponointiohjeen mukainen opponointi katsotaan hyväksytyksi suoritukseksi. Opponoinnin arvioi tilaisuutta ohjaava opettaja.

Väliseminaaritilaisuus järjestetään ilmoitettuina väliseminaaripäivinä, jos opinnäytetyön esittäjiä on vähintään kaksi. Jos ilmoittautuneita esittäjiä on vain yksi, siirtyy väliseminaaritilaisuus seuraavaan väliseminaariajankohtaan.

Viestintäpajat

Opinnäytetöiden kielen ja rakenteen ohjaaminen päiväpuolen opiskelijoilla tapahtuu viestintäpajoissa. Pajoja järjestetään noin kerran kuukaudessa, aikataulut löydät lukkarista. Mikäli haluat työhösi viestinnällistä ohjausta, osallistu pajaan. Monimuoto-opiskelijat puolestaan saavat viestinnän ohjausta lähettämällä noin väliseminaarivaiheessa olevan työn viestinnän opettajalle kommenteille. Monimuoto-opiskelijat voivat halutessaan osallistua pajatyöskentelyyn Visamäessä.

Toimi näin:

  1. Ilmoittaudu viestintäpajaan sähköpostitse (hanna-kaisa.sulonen@hamk.fi).
  2. Ota viestintäpajaan mukaan senhetkinen opinnäytetyösi. Voit halutessasi tulostaa työsi, mutta ota se mukaan myös sähköisessä muodossa. Tärkeintä on, että olet kirjoittanut ainakin jonkin verran tekstiä. Viestintäpajaan ei kannata tulla loppusilausta vailla valmiin työn kanssa, koska pajan jälkeen työtä saattaa joutua korjaamaan (mahdollisesti paljonkin).
  3. Mieti sellaisia kysymyksiä ja ongelmia, joihin toivot saavasi viestinnän opettajalta vastauksen. Huomaa, että pajassa keskitytään opinnäytetyön kielen ja rakenteen ohjaamiseen. Sisältöön liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä oman ohjaajasi puoleen.
  4. Kun olet (pajaan osallistuttuasi) saanut viestinnän opettajalta neuvoja oman työsi kielellistä parantamista varten, muokkaa työtäsi saamiesi ohjeiden mukaan johdonmukaisesti ja kauttaaltaan. Kannattaa myös oikoluettaa työ jollakulla! Kun työsi on mielestäsi valmis, lähetä se viestinnän opettajalle, joka arvioi työsi ja kirjoittaa siitä kokonaisarvosanaan vaikuttavan lausunnon.
  5. Viestintäpajat eivät ole pakollisia, mutta pajan lisäksi muuta kieleen ja rakenteeseen liittyvää ohjausta ei opinnäytetyöprosessiin kuulu. Pajat järjestetään pääsääntöisesti samana päivänä kuin väliseminaarit klo 08:45-12:00.
  6. Viestintäpaja on sinua ja sinun työsi parantamista varten!

Urkund

Osana liiketalouden opinnäytetöiden laadunvarmistusta opiskelija toimittaa väliseminaarissa esiteltävän työn plagioinnintunnistusverkkopalvelu Urkundiin. Palvelun avulla voidaan tarkistaa, onko opinnäytteissä osia, jotka saattavat olla kopioituja verkossa olevasta aineistosta, mutta joista puuttuu asianmukaiset viittaukset. Työn tekijä lähettää väliseminaarissa esitettävän työnsä vähintään viikko ennen väliseminaaritilaisuutta sähköpostiviestin liitetiedostona osoitteeseen käyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com(jossa käyttäjätunnus on ohjaavan opettajan tunnus). Muuta sisältöä tai aihetta sähköpostissa ei tarvitse olla. Urkund-järjestelmä lähettää sekä työn että plagiointitarkastusraportin ohjaavalle opettajalle.

Opponointi

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu, että opiskelija toimii jonkun toisen opinnäytetyön tekijän seminaarissa opponenttina. Opponentin tulee perehtyä huolellisesti opinnäytetyön tekijältä etukäteen saamaansa opinnäytetyötä koskevaan aineistoon. Seminaarissa opponentin tehtävänä on alustaa yleistä keskustelua opinnäytetyöstä ja kommentoida työtä. Opponetiilla on tärkeä rooli, sillä hän on opinnäytetyön tekijän kannustaja, työn arvioija ja kriitikko.

Opponoinnissaan opiskelija antaa palautetta opinnäytetyön työelämälähtöisyydestä, ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta. Opinnäytetyön sisällön osalta opponentti tarkastelee käytettyjen menetelmien soveltuvuutta ja aineiston käsittelytapaa sekä työn tietoperustaa. Lisäksi opponentti kommentoi työn tuloksia ja johtopäätöksiä. Hän antaa myös palautetta työn rakenteesta, kieliasusta, lähteiden käytöstä ja ulkoasusta.

Loppuseminaari

Loppuseminaaritilaisuudet järjestetään ilmoitettuina loppuseminaaripäivinä. Loppuseminaari on julkinen tilaisuus, joka pidetään lukujärjestyksessä ilmenevässä tilassa.

Opiskelija esittelee julkaisuvalmiin (tai lähes julkaisua vaille valmiin työn) työn loppuseminaarissa. Loppuseminaari esitys kestää 20 minuuttia ja myös se arvioidaan.  Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Lisäksi yksi osa loppuseminaaria on  opiskelijan oma arvio opinnäytetyöprosessistaan kokonaisuudessaan sekä arvio omasta oppimisestaan sen aikana.

Julkaisu

Opinnäytetyöt julkaistaan ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen yhteisessä ja kaikille avoimessa Theseus-opinnäytetietokannassa. Ohjeet opinnäytetyön tallentamiseen tietokantaan löytyvät verkosta http://submissions.theseus.fi/. Ohjeita löytyy myös Opinnäytetyöoppaasta.

Mikäli opinnäytetyötä ei voi julkaista Theseuksessa, opiskelija lähettää sen Funetin FileSender-palvelun (https://filesender.funet.fi/) kautta vastaan-ottajalle opinnaytetyo.arkisto@hamk.fi. Tiedostoa lähettäessä tulee tiedostojaon voimassaoloaika säilyttää oletusarvoisena neljänä viikkona. Tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä tarkistetaan, että opinnäytetyöstä on toimitettu arkistokappale. Halutessaan opiskelija voi tulostaa työstään paperiversion ja kansittaa sen. Lopuksi opiskelija täyttää ja toimittaa liitteet 7–9 ohjaajalle.

Opinnäytetyön jälkeen opiskelija on usein jo lähellä valmistumista. Huolehdithan siis ettei sinulla ole opintoja rästissä. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä opintojen ohjaajaan ja tarkistaa yhdessä HOPSin tilanne.

Seminaarikalenteri

Avaa tästä linkistä liiketalouden opinnnäytetyöseminaarit kuvana.

Linkkejä

Linkki FUNityyn
Lista tulevista seminaareista, joilla on esittäjiä tiedossa

Valmiit opinnäytetyöt ja toimeksiantajat on listattu FUNityssä.

Julkaistut opinnäytetyöt ovat Theseus.fi:ssä.

Kypsyysnäytteen tekeminen tenttiakvaariossa: tutustu Exam-järjestelmän ohjeisiin sekä akvaarion tilaohjeeseen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU