Opinnäytetyö; Liiketalous - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö; Liiketalous

Liiketalouden opinnäytetyöprosessi

26.03.2020 09:08

Liiketalouden opinnäytetyöprosessi

Liiketalouden opinnäytetyöprosessi on jaettu kolmeen päävaiheeseen: suunnittelu (5 op), viitekehys ja aineiston keruu (5 op) sekä analysointi ja raportointi (5 op).

Opinnäytetyön tekemiseen opiskelijan kannattaa varata aikaa noin 3-5 kuukautta. Opinnäytetyön eteneminen kannattaa suunnitella ja aikatauluttaa ennalta sekä varata työskentelyyn riittävästi aikaa. Opinnäytetyön aihe kannattaa etsiä omista kiinnostuksen kohteista, työharjoittelupaikasta tai tutkimusprojekteista. Ajankohtaisia aiheita voit myös kysyä opettajilta sekä Työelämän Lähipalveluista ja HAMK Smart -tutkimusyksiköstä sekä seurata Yammerista Liiketalouden työpaikat ja projektit. Esittele aiheesi opinnäytetyökoordinaattorille (sari.hanka(at)hamk.fi) rohkeasti heti, kun opinnäytetyö on sinulle ajankohtainen. Aiheen valinnan jälkeen sinulle nimetään henkilökohtainen opinnäytetyön ohjaaja.

Avaa tästä kuvana liiketalouden opinnäytetyöprosessi.

Opinnäytetyö Moodle

Opinnäytetyön oppimisympäristönä hyödynnetään Moodlea, josta löydät kaiken opinnäytetyön tekemiseen liittyvän tiedon. Ohjaaja lisää sinut omaan ryhmäänsä.

Opinnäytetyöopas

Raportointi

Opinnäytetyön kirjallinen raportti laaditaan HAMKin mallipohjan mukaisesti. Raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä huomioimalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet.

Työn raportointi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin työn edistyessä. Sekä viestinnän opettaja että ohjaava opettaja antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Työ palautetaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle ja sovitusti myös toimeksiantajaa edustavalle ohjaajalle. Opiskelija korjaa ja täydentää työtä saamansa palautteen perusteella. Koulutusohjelman käytännön mukaisesti viestinnän opettaja (Hanna-Kaisa Sulonen) arvioi viimeistellyn version ja englannin kielen opettaja (Tarja Pääkkönen) englanninkielisen tiivistelmän (abstract). Ohjaava opettaja hyväksyy opinnäytetyön ja antaa opinnäytetyölle julkistamisluvan. Luvan saatuaan opiskelija tallentaa työn Theseus-palveluun tai julkaisee sen HAMKin arkistointijärjestelmässä.

Arviointiprosessi

Arviointikriteerit löydät Opinnäytetyöoppaasta.

Seminaarikäytännöt

Väli- ja loppuseminaarit pidetään torstaisin Visamäessä alkaen klo 12:45. Väliseminaareihin voit osallistua myös ZOOMin välityksellä. Seminaarin ohjelma lähetetään siihen osallistuville ja löydät myös  Yammerista. Lukuvuoden seminaaripäivät löydät seminaarikalenterista.

Kun olet saanut ohjaajaltasi luvan osallistua väli- tai loppuseminaariin, voit ilmoittautua Moodlen kautta sopivaan seminaariin. Tee ilmoittautuminen vähintään viikkoa aiemmin. 

Seminaariosallistuminen

Opiskelijan tulee esittelee oman työnsä väli- ja loppuseminaarissa. Osallistut näiden ohella vähintään kahteen muuhun seminaaritilaisuuteen (ne toteutetaan osana Tutkimusmenetelmät-moduulia). 

Ideaseminaari

Väli- ja loppuseminaaritilaisuuksien ohella ohjaajat järjestävät myös ryhmäkohtaisia ideaseminaaritilaisuuksia, joissa opiskelijalla on mahdollisuus sekä esittää oma ehdotuksensa opinnäytteestä että saada ideoita opinnäytetyöaiheista, joita ohjaavat opettajat esittelevät. 

Väliseminaari

Väliseminaarissa työtäsi opponoi toinen opinnäytetyön kanssa suunnilleen samassa vaiheessa oleva opiskelija. Samassa väliseminaarissa olet itse sekä opponoitavan että opponoijan roolissa. Opponoinnit arvioidaan ja ne vaikuttavat osaltaan opinnäytetyön arvosanaan. Opponointijärjestys selviää noin viikkoa ennen väliseminaaria. Opponointiparit määrittää opinnäytetöiden koordinaattori.

Opiskelija toimittaa esitettävän opinnäytetyönsä opinnäytetyön ohjaajalle ja opponentille noin viikkoa ennen väliseminaariajankohtaa. 

Väliseminaarityöskentely koostuu kunkin työn esittelystä (lyhyesti, 10 min.) ja opponoinnista annetun ohjeen mukaisesti (10 – 15 min.). Lisäksi muiden osallistujien kommenteille varataan 5 – 10 minuuttia. Opponoinnin kohteena ovat sekä opinnäytetyö että sitä koskeva esitys. 

Viestintäpajat

Opinnäytetöiden kielen ja rakenteen ohjaaminen päiväpuolen opiskelijoilla tapahtuu viestintäpajoissa. Pajoja järjestetään noin kerran kuukaudessa, aikataulut löydät lukkarista. Mikäli haluat työhösi viestinnällistä ohjausta, osallistu pajaan. Monimuoto-opiskelijat puolestaan saavat viestinnän ohjausta lähettämällä noin väliseminaarivaiheessa olevan työn viestinnän opettajalle kommenteille. Monimuoto-opiskelijat voivat halutessaan osallistua pajatyöskentelyyn Visamäessä.

Toimi näin:

  1. Ilmoittaudu viestintäpajaan sähköpostitse (hanna-kaisa.sulonen@hamk.fi).
  2. Ota viestintäpajaan mukaan senhetkinen opinnäytetyösi. Voit halutessasi tulostaa työsi, mutta ota se mukaan myös sähköisessä muodossa. Tärkeintä on, että olet kirjoittanut ainakin jonkin verran tekstiä. Viestintäpajaan ei kannata tulla loppusilausta vailla valmiin työn kanssa, koska pajan jälkeen työtä saattaa joutua korjaamaan (mahdollisesti paljonkin).
  3. Mieti sellaisia kysymyksiä ja ongelmia, joihin toivot saavasi viestinnän opettajalta vastauksen. Huomaa, että pajassa keskitytään opinnäytetyön kielen ja rakenteen ohjaamiseen. Sisältöön liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä oman ohjaajasi puoleen.
  4. Kun olet (pajaan osallistuttuasi) saanut viestinnän opettajalta neuvoja oman työsi kielellistä parantamista varten, muokkaa työtäsi saamiesi ohjeiden mukaan johdonmukaisesti ja kauttaaltaan. Kannattaa myös oikoluettaa työ jollakulla! Kun työsi on mielestäsi valmis, lähetä se viestinnän opettajalle, joka arvioi työsi ja kirjoittaa siitä kokonaisarvosanaan vaikuttavan lausunnon.
  5. Viestintäpajat eivät ole pakollisia, mutta pajan lisäksi muuta kieleen ja rakenteeseen liittyvää ohjausta ei opinnäytetyöprosessiin kuulu. Pajat järjestetään pääsääntöisesti samana päivänä kuin väliseminaarit klo 08:45-12:00.
  6. Viestintäpaja on sinua ja sinun työsi parantamista varten!

Urkund

Osana liiketalouden opinnäytetöiden laadunvarmistusta opiskelija toimittaa väliseminaarissa esiteltävän työn plagioinnintunnistusverkkopalvelu Urkundiin. Palvelun avulla voidaan tarkistaa, onko opinnäytteissä osia, jotka saattavat olla kopioituja verkossa olevasta aineistosta, mutta joista puuttuu asianmukaiset viittaukset. Opiskelija lähettää väliseminaarissa esitettävän työnsä ennen väliseminaaritilaisuutta sähköpostiviestin liitetiedostona osoitteeseen käyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com (jossa käyttäjätunnus on ohjaavan opettajan tunnus). Muuta sisältöä tai aihetta sähköpostissa ei tarvitse olla. Urkund-järjestelmä lähettää sekä työn että plagiointitarkastusraportin ohjaavalle opettajalle.

Opponointi

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu, että opiskelija toimii jonkun toisen opinnäytetyön tekijän seminaarissa opponenttina. Opponentin tulee perehtyä huolellisesti opinnäytetyön tekijältä etukäteen saamaansa opinnäytetyötä koskevaan aineistoon. Seminaarissa opponentin tehtävänä on alustaa yleistä keskustelua opinnäytetyöstä ja kommentoida työtä. Opponentilla on tärkeä rooli, sillä hän on opinnäytetyön tekijän kannustaja, työn arvioija ja kriitikko.

Opponoinnissaan opiskelija antaa palautetta opinnäytetyön työelämälähtöisyydestä, ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta. Opinnäytetyön sisällön osalta opponentti tarkastelee käytettyjen menetelmien soveltuvuutta ja aineiston käsittelytapaa sekä työn tietoperustaa. Lisäksi opponentti kommentoi työn tuloksia ja johtopäätöksiä. Hän antaa myös palautetta työn rakenteesta, kieliasusta, lähteiden käytöstä ja ulkoasusta.

Loppuseminaari

Opiskelija esittelee julkaisuvalmiin (tai lähes julkaisua vaille valmiin työn) työn loppuseminaarissa. Loppuseminaarissa opiskelija pitää ennalta valmistellun visuaalisen esityksen, joka kestää noin 20 minuuttia. Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Lisäksi yksi osa loppuseminaaria on  opiskelijan oma arvio opinnäytetyöprosessistaan kokonaisuudessaan sekä arvio omasta oppimisestaan sen aikana.

Julkaisu

Opinnäytetyöt julkaistaan ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen yhteisessä ja kaikille avoimessa Theseus-opinnäytetietokannassa. Ohjeet opinnäytetyön tallentamiseen tietokantaan löytyvät verkosta http://submissions.theseus.fi/. Ohjeita löytyy myös Opinnäytetyöoppaasta.

Mikäli opinnäytetyötä ei voi julkaista Theseuksessa, opiskelija lähettää sen Funetin FileSender-palvelun (https://filesender.funet.fi/) kautta vastaan-ottajalle opinnaytetyo.arkisto@hamk.fi. Tiedostoa lähettäessä tulee tiedostojaon voimassaoloaika säilyttää oletusarvoisena neljänä viikkona. Tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä tarkistetaan, että opinnäytetyöstä on toimitettu arkistokappale. Halutessaan opiskelija voi tulostaa työstään paperiversion ja kansittaa sen. Lopuksi opiskelija täyttää ja toimittaa liitteet 7–9 ohjaajalle.

Opinnäytetyön jälkeen opiskelija on usein jo lähellä valmistumista. Huolehdithan siis ettei sinulla ole opintoja rästissä. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä opintojen ohjaajaan ja tarkistaa yhdessä HOPSin tilanne.

Seminaarikalenteri

Avaa tästä linkistä liiketalouden opinnäytetyöseminaarit kuvana.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU