Opinnäytetyö; Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnäytetyö

Opinnäytetöistä valtaosa on ns. hankkeistettuja töitä eli ulkopuolisen tilaajan toimeksiannosta tehtäviä töitä. Voit ryhtyä etsimään opinnäytetyöaihetta, kun olet suorittanut ammattiopintoja ja menetelmäopintoja siten, että sinulla on riittävät valmiudet soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihisi liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.  Käytännössä tämä tapahtuu usein työharjoittelujakson aikana tai viimeisen opiskeluvuoden kesätöiden yhteydessä. Seuraavassa on yhteenveto HAMKin ja Valkeakosken yksikön tekniikan alan opinnäytetyökäytänteistä.

Tutustu kuitenkin ensin HAMKin Opinnäytetyöoppaaseen (ohessa).

Seminaariohjelma

Final Seminars – Loppuseminaarit

(kun opiskelijalla on henkilökohtainen aikataulu / for a student with an individual timetable)

A-auditorio, huone/room A165, Lotilantie 16, 37630 Valkeakoski

Opinnäytetyön loppuseminaareihin ilmoittautuminen ja seminaariohjelma löytyvät Moodlesta sivulta Opinnäytetyön loppuseminaarit / Final Thesis Seminars (TEOS-va). Moodle avain (tarvittaessa) on FT-16. Ajasta on sovittava ensin opettajan kanssa. Ilmoittautuminen tehtävä viimeistään viikkoa ennen seminaaripäivää.

Final Thesis Seminar enrolment and the seminar programme will be in Moodle page Opinnäytetyön loppuseminaarit / Final Thesis Seminars (TEOS-va). Moodle key (if required) is FT-16. Agree the time with your Thesis supervisor. Register for the seminar at least one week before.

Syksyn 2018 loppuseminaaripäivät / Final seminar days in Autumn 2018:

  • 8.8.2018
  • 31.8.2018
  • 21.9.2018
  • 26.10.2018
  • 16.11.2018
  • 23.11.2018
  • 14.12.2018
  • 17.12.2018

Prosessin vaiheet

Opinnäytetyöprosessi

etenee tällä hetkellä (20.2.2017) Tutkiva ja kehittävä osaaja -opintojakson ohessa lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina sisältäen mm. suunnittelu- ja väliseminaarit sekä loppuseminaarit.

Huom! Opinnäytetyönsä ryhmäohjauksella pitävät seminaarit lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana. Muut opiskelijat noudattavat henkilökohtaista aikataulua ja yleisiä julkistamisseminaaripäiviä.

Tutustu aina ennen työn aloittamista oheiseen Opinnäytetyöoppaaseen.

Suunnittelu 5 op

Kun olet löytänyt mielestäsi sopivan aiheen lataa oheinen liite 2, aihekuvaus, Moodleen tai toimita se opintotoimistoon.
Koulutuspäällikkö nimeää työllesi ohjaajan. Ohjaajasta tiedotetaan sinulle Moodlen kautta. Huom! Kaikki opinnäytetyötä koskeva kirjeenvaihto ohjaavan opettajan kanssa hoidetaan Moodlessa.

Ohjaaja saattaa osallistua kanssasi työn tilaajan (työelämäohjaaja) kanssa käytäviin tavoiteneuvotteluihin. Hankkeistetusta opinnäytetyöstä laaditaan opinnäytetyösopimus (liite 1) työn teettäjän kanssa.  Toimita sopimuksesta yksi kappale opintotoimistoon.

Laadi opinnäytetyösuunnitelma mallipohjaan (liite 3) , lähetä suunnitelma ohjaajallesi.

Viestinnän opettaja ohjaa opinnäytetyöraportin kieliasua prosessin edetessä ja hyväksyy kypsyysnäytteen kielen osalta. Hän osallistuu työn ohjaukseen jo suunnitteluvaiheessa, kun olet kirjoittanut johdantoa ja tietoperustaa. Ohjauksessa annetaan malli oikeantyyppisestä tekstistä ja stilisoidaan mallisivuja. Englanninkielen opettaja tarkastaa englanninkielisen tiivistelmän kieliasun.

Suunnitteluseminaari pidetään siinä vaiheessa, kun olet kirjoittanut tietoperustaa ja hahmottanut työn raamit, laatinut alustavan sisällysluettelon, suunnitellut kyselyn, haastattelun tai muun aineistonkeruumenetelmän. Osallistuessasi kuulijana suunnitteluseminaariin saat vinkkejä opinnäytetyönsä aloittaneilta opiskelijoilta opinnäytetyön aiheista, työn etsimisestä, työn tilaajan kanssa käytävistä neuvotteluista, työn tavoitteiden asettamisesta sekä aikataulu- ja tutkimussuunnitelman laatimisesta.

Toteutus 5 op

Sisältää aineiston keruun ja analysoinnin. Opinnäytetyön toteutusvaiheen loppuun ajoittuu väliseminaari, jossa esitellään työn tulokset. Väliseminaarissa opinnäytetyön raportoiti on jo pitkällä ja työn pääsisällöt on kirjoitettu. Työtä opponoi toinen opinnäytetyön tekijän kanssa suunnilleen samassa vaiheessa oleva opiskelija. Opponoinnin kohyteena ovat sekä opinnäytetyöraportin jo tuotettu teksti että sitä koskeva esitys. Opponoijan on annettava opponoinnistaan kirjallinen raportti.

Viimeistely 5 op

Keskity raportin kirjoittamiseen ja tutkimustulosten viimeistelyyn. Kirjoita johtopäätökset, pohdinta ja tiivistelmä. Tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi.

(Henkilökohtaisella aikataululla kirjoittava: pidä yhteyttä ohjaajaasi. Toimita opinnäytetyöraporttisi kommentoitavaksi tilaajan edustajalle, sisällön ohjaajalle ja tekstinohjaajille (= viestinnän ja englannin lehtorit) vähintään neljä viikkoa ennen loppuseminaaria.)

Työn julkaisu ja arkistointi

Kaikki HAMKin opinnäytetyöt ovat julkisia ja kaikki hyväksytyt opinnäytetyöt arkistoidaan pysyvästi.  HAMKissa käytetään 1.9.2016 jälkeen valmistuville töille sähköistä arkistoa.  Kun ohjaajasi antaa luvan, tallenna työ pdf/a -muodossa (ohjeet Syksy 2016: Opinnäytetyöoppassa) ja julkaise (http://submissions.theseus.fi) tai lähetä Funetin FileSender palvelun kautta (https://filesender.funet.fi) vastaanottajalle opinnaytetyo.arkisto@hamk.fi.

(Huom: tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä tarkistetaan, että opinnäytetyöstä on toimitettu arkistokappale (huomioi mahdollinen muutaman päivän viive).

Mikäli työn tilaaja tai itse haluat kansitetun raportin, voit ostaa puristekannet opiskelijayhdistys HAVO ry:n toimistolta, mikä sijaitsee A-talon 2. kerroksessa. Kannet maksavat 8 euroa kappale. Varaa käteistä mukaasi! Mikäli HAVOn toimisto ei ole auki voit jättää HAVOlle kansitukseen menevät työt printattuina kirjekuoressa opintotoimistoon (käteinen raha kuoressa), mistä HAVO ne sitten noutaa kansitettavaksi. Sovi HAVOn kanssa kansitettujen opinnäytetöiden palautuksesta.

Toinen vaihtoehto kansitukseen: https://famkory.com/kansitukset/

Oman opinnäytetyön esittely loppuseminaarissa

Kun työ on arkistoitu, antaa ohjaaja luvan osallistua loppuseminaariin. Opinnäytetyö esitellään loppuseminaarissa lukujärjestyksen mukaisesti. Mikäli sinulla on henkilökohtainen aikataulu, sovi ensin ohjaavan opettajan kanssa seminaaripäivästä ja varaa esitysaika viimeistään viikkoa ennen seminaaripäivää Moodlessa sivulla ”Opinnäytetyön loppuseminaarit / Final Thesis Seminars (TEOS-va)”. Moodle avain on FT-16. Voit kutsua tilaisuuteen tilaajan edustajan ja kannustusjoukkosi.

Opinnäytetyön loppuseminaarissa käsitellään valmiita opinnäytetöitä:
1) opiskelijan tiivis suullinen esitys työstään tai 2) opiskelijan ennakkoon tekemä videoesitys (max 5 min) työstään
sekä keskustelu opinnäytetyön aiheesta.

Opiskelija on paikalla normaalisti seminaarissa ja osallistuu työstään käytävään keskusteluun.
Esityslinkki lähetetään etukäteen koulutuksen määrittämään työtilaan (esim moodleen).
Video-ohjeita löytyy linkistä: https://www.hamk.fi/ohjeita/digitaalisuus/ohjelmat-ja-oppaat/videot/Sivut/default.aspx
Esitykseen liittyvissä teknisissä asioissa avustavat: kirsi.jaakkola@hamk.fi ja leena.koskimaki@hamk.fi

Päiväopiskelijat käyvät kuuntelemassa loppuseminaarissa vähintään viisi ja monimuoto-opiskelijat neljä seminaariesitelmää. Kuuntele vaaditut seminaariesitelmät ennen oman esitelmäsi esityspäivää.

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Opinnäytetyön valmistuttua kirjoitat pakollisen kypsyysnäytteen. Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen mukaan kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä sen ollessa suomi tai ruotsi. Jos koulusivistyskieli on joku muu kuin edellä mainittu, kirjoitetaan kypsyysnäyte englannin kielellä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisenä tenttipäivänä, ellet sovi toisin ohjaajasi kanssa. Ohjaaja antaa sinulle opinnäytetyösi alalta 3–4 otsikkovaihtoehtoa, joista yhdestä kirjoitat 2–4-sivuisen esseen. Kirjoittamiseen on varattu aikaa enintään kolme tuntia. Esseen lukijaksi kuvitellaan opinnäytetyösi alan asiantuntija, ellei tehtävänannossa toisin määritellä. Ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen sisällön ja viestinnän opettaja kieliasun.

Valmiin työn palautteiden luovuttaminen

Palauta myös työn tilaajalta saamasi työtäsi koskeva lausunto Tilaajan palaute (liite 7) ja Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista (liite 8) ja luovuta myös ne ohjaajalle (tai lataa Moodleen sovitun mukaisesti).

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU