Opinnäytetyö; Terveydenhoitaja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö; Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan opinnäytetyö

11.04.2019 17:04

Hoitotyön koulutuksen opinnäytetöitä voit katsella Theseuksesta (www.theseus.fi) Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyö. 

Seminaarit

Käytämme tiedottamiseen ja seminaarien ilmoittamiseen Yammer-ryhmää Opinnäytetyö/ Hoitotyö Hämeenlinna. Liity ryhmään!

Opinnäytetyön esityksen ilmoittaminen

Kun olet sopinut opinnäytteesi väliseminaarin tai loppuseminaarin esittämisesta ohjaavan opettajan kanssa, muista hoitaa hyvissä ajoin seuraavat asiat:

 • Varmista että sinulla on tarvittavat muut henkilöt: opponentit ja puheenjohtaja
 • Varaa tila esitykselle Päivi Nyyssöseltä paivi.nyyssonen@hamk.fi. ilmoita Päiville tilavarauksen yhteydessä myös ohjaavan opettajan nimi

Opinnäytetyön väli- ja loppuseminaareja on mahdollista pitää joka tiistai-iltapäivä tai neuvottele ajankohdasta ohjaajasi kanssa.

Ilmoita esityksesi Yammerissa ”Opinnäytetyö / Hoitotyö Hämeenlinna”

Lähetä sähköpostitse tieto esityksestä ainakin omalle ryhmällesi, jotta saat kuulijoita.

Aihepankki

Opinnäytetyön aihepankkiin kootaan ideoita ja ehdotuksia hoitotyön koulutusohjelman opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheiksi. Opinnäytetyöpankki päivitetään useamman kerran vuodessa, joten aihepankkiin kannattaa käydä tutustumassa ajoittain.​

Hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetöiden aihepankki

Opinnäytetyön aihepankin ohjeet

 • Aihepankkiin on koottu työelämän toimeksiantajilta tulleita aiheideoita.
 • Aihepankki päivitetään tarpeen mukaan (Hoitotyön koulutusohjelman yliopettajien toimesta)
 • Jokaisessa aiheessa on yhteyshenkilönä HAMK Hoitotyön opettaja, joka vastaa ko. aiheesta – OLETHAN AINA ENSIN YHTEYDESSÄ KO. YHTEYSHENKILÖÖN!
 • HUOMIOI, että aiheen on saattanut varata jo toinen opiskelija, JOTEN KANNATTAA OLLA NOPEA mikäli löydät aihepankista kiinnostavan aiheen. 

LAPSET JA NUORET

Terveydenhoitajatyön opinnäytetyöaiheita Janakkalan terveyskeskukseen 

 1. Sairaalan ja neuvolan yhteistyön kartoittaminen
 2. Neuvolan terveydenhoitajan kokemukset (osaaminen, haasteet) sikiöseulontainformaation antamisesta – eettinen tarkastelu
 3. Koulu- ja/tai neuvolaterveydenhoitajan urakehityksen mahdollisuudet – onko niitä?
 4. Kouluterveydenhuollon ja opetustoimen yhteistyön haasteet
 5. Opiskeluterveydenhuollon haasteet ja tukikeinot ammattioppilaitoksessa
 6. Ryhmäneuvolan keinot monialaisessa yhteistyössä. Tervakosken neuvolassa on toiminut  6 kk:n ikäisten ryhmäneuvola 5 vuoden ajan. Kerättyjä palautteita on kertynyt runsaasti. Opiskelija voisi selvittää, millaisia vaikutuksia ryhmäneuvolalla on ollut monialaisen yhteistyön näkökulmasta (ryhmäneuvolassa on mukana hammashoito, päivähoito ja perhetyöntekijä sekä neuvolan terveydenhoitaja).
 7. Uusperhe neuvolan asiakkaana. Mitä erityistarpeita, olisiko ryhmäneuvola heille parempi kuin yksilövastaanotto?
 8. Facebook + neuvolatoiminta, miten voisimme hyödyntää sitä paikallisesti, ideoita asiakkailta? Sähköiset vanhemmuuden tukemisen työkalut
 9. Sähköiset vanhemmuuden tukemisen työkalut
 10. Neuvolan ajanvarauksen kehittäminen
 11. Terveydenhoitajan muuttuneet työorientaatiot (neuvolan ja kouluterveydenhoitajan työ on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana)
 12. Perhevalmennuksen sisältö 2020 –luvulla
 13. Varhainen puuttuminen erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren kohdalla kouluterveydenhuollossa
 14. Digitaaliset palvelut neuvolassa
 15. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö (mitä tarkoittaa, mitä mahdollisia ongelmia, haasteita, kehittämisehdotukset ym.)
 16. Terveydenhoitajan keinot vanhemmuuden tukemisessa, kun lapsella todetaan vakava sairaus
 17. Kouluterveydenhoitajan ja vanhempien välinen yhteistyö

Yhteyshenkilö: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

Janakkalan seurakunnan aihe

 • Turengin vauvakerho – kerhon/keskustelun (vanhemmuus, kasvatuskysymykset, perheen vuorovaikutus, päivittäiset toiminnot, tukiverkoston merkitys jne) ohjaaminen ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta perheen tukemiseksi.

Yhteyshenkilö: Helena Puistola (helena.puistola@hamk.fi)

Hämeenlinnan kaupungin aiheet

 1. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen terveydenhoitajan työssä
 2. Neuvolan ja sairaalan yhteistyön kartoittaminen
 3. Neuvolan terveydenhoitajan kokemukset (osaaminen, haasteet) sikiöseulontainformaation antamisesta – eettinen tarkastelu
 4. Uusperheen vanhemman huomiointi neuvolatyössä, uusvanhemman rooli, lapsen ja uusvanhemman vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet
 5. Moniongelmaisen perheen kohtaaminen lastenneuvolassa
 6. Terveydenhoitajan työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
 7. Päihteet puheeksi neuvolassa ja muualla terveydenhuollossa
 8. Koulujen yhteisöllinen oppilashuoltotyö kouluterveydenhoitajan näkökulmasta
 9. Ylipainoisen lapsen perheen elintapaohjaaminen ja neuvonta neuvolassa TAI kouluterveydenhuollossa
 10. Neuvolaikäisen lapsen määräaikaistarkastus päivähoidossa monialaisena yhteistyönä
 11. Ryhmäneuvola tai muu ryhmävastaanotto, tulevaisuuden työskentelytapa
 12. Johtaminen terveydenhuollossa, työntekijöiden näkemykset ja odotukset johtamiselta
 13. Tiimityö neuvolassa, esteet ja hyödyt
 14. Lääkäri-terveydenhoitaja työparityöskentely neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Vastuut ja työnjako
 15. Terveydenhoitajan kokemuksia ryhmäohjaamisesta
 16. Terveydenhoitajaopiskelijoiden valmiudet aloittaa terveydenhoitajan työ tutkintoon johtavan koulutuksen jälkeen
 17. Psykososiaalinen tuki neuvolassa
 18. Päivähoitoikäisen lapsen seksuaaliterveyden edistäminen neuvolassa
 19. Epävarma seksuaalinen suuntautuneisuus. Nuoren kohtaaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan vastaanotolla.
 20. Murrosikäisen nuoren vanhemman vanhemmuuden tukeminen kouluterveydenhuollossa
 21. Neuvolapalvelut osana perhekeskusta Kanta-Hämeessä
 22. Kilpailu ja kateus terveydenhoitajan työyhteisössä
 23. Lastensuojelulain mukainen terveystarkastus, sen merkitys ja vaikuttavuus
 24. Terveystarkastus Nuorten terveysneuvontapisteessä
 25. Opiskeluterveydenhuolto, toteutuuko lääkärintarkastukset ja niiden hyöty
 26. Terveydenhoitaja ja sosiaalinen media
 27. Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus oppilaitoksessa – tuottaako tietoa, hyödynnetäänkö tietoa
 28. Kouluterveydenhoitajan rooli yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä
 29. Terveydenhoitajan valmiudet käyttää digitalisaation mukanaan tuomia uudistuksia
 30. Terveydenhoitajan työajan käyttö opiskeluterveydenhuollossa
 31. Askelmat-menetelmän hyödyt (Lammilla ja Hauholla tavoittaa lähes kaikki huoltajat)
 32. Kouluterveydenhoitajan työnkuvan muuttuminen viimeisten vuosikymmenten aikana (esim. 30 vuoden aikana)
 33. Vuorovaikutuksen merkitys asiakastyössä (kouluterveydenhuolto)
 34. Vuorovaikutuksen merkitys työyhteisössä
 35. Työturvallisuus, puhejudo; kasvotusten, puhelimessa ja sähköisillä välineillä tapahtuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen
 36. Kirjaamisen merkitys työyhteisössä (kirjaamisen asiallisuus, selkeys, rehellisyys sekä ymmärrettävyys)

Yhteyshenkilö: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

 

Terveydenhoitajatyön kehittäminen Riihimäellä

 • Oppilaiden ja vanhempien kokemuksia laajoista terveystarkastuksista. Yhteyshenkilö Leena Packalén leena.packalen@hamk.fi
 • Kouluterveydenhuollon laajennettujen terveystarkastusten vaikutusten ja kokemusten arviointi terveydenhoitajilta tai perheiltä.
 • Opiskeluterveydenhuollon yhteistyö ja niiden kehittäminen nuorten mielenterveyspalveluihin Riihimäellä
 • Päihdepotilaiden ohjaus ja hoitopolut / neuvolan toimintaympäristössä
 • Nuorten mielenterveyden tukeminen / työvälineiden kehittäminen
 • Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä / hyvinvointikioskit / toiminnallinen työ
 • Perhevalmennuksen kehittäminen Facebookin avulla sekä perinteisin menetelmin / toiminnallinen työ
 • E-neuvonnan kehittäminen terveyskeskuksessa

Yhteyshenkilö: Päivi Sanerma (paivi.sanerma@hamk.fi)

Valkeakosken kaupungin aiheita

 • Terveyden edistäminen- Kouluterveydenhuolto- lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
 • Lasten neuvolan terveydenhoitajien näkemykset ja kokemukset yhteistyöstä lastensuojelun ja perhetyön kanssa

Yhteyshenkilö: Päivi Sanerma (paivi.sanerma@hamk.fi)

 

Urheiluseurat (yhteyshenkilö Anne Suvitie (anne.suvitie@hamk.fi))

1.      Toiminnallinen opinnäytetyö ravitsemusvalmennuksesta vuonna 2011 syntyneille junioreille, toteutus yhtä lasta kohti ryhmämuodossa 2 x 45 min kauden 2019-2020 aikana. Junnuja on yhteensä n. 20 henkilöä. Tilaajana Sisu Hockey Hämeenlinna, jojo Satu Saloranta-Laakso (satu.saloranta-laakso@pp.inet.fi)

2.      Toiminnallinen opinnäytetyö mielenhallinnan/mielen hyvinvoinnin ”valmennuksesta” vuonna 2011 ja 2010 syntyneille junioreille. Toteutus 2 x 45 min/ lapsi pienryhmässä kaudella 2019-2020. Junnuja on yhteensä n. 30 henkilöä. Tavoitteena on minäpystyvyyden vahvistaminen ja pettymysten sietämisen vahvistaminen. Tilaajana Sisu Hockey Hämeenlinna, jojo Satu Saloranta-Laakso (satu.saloranta-laakso@pp.inet.fi)

3.      Toiminnallinen opinnäytetyö pienen pelaajan henkisestä valmennuksesta, miten hallita pettymyksiä? Kohderyhmä: 2011 syntyneet jääkiekkojunnut. Tilaajana Kiekko-Ahmat/Valkeakoski, Henna Mäkilä (makilahe@gmail.com)

 

TYÖIKÄISET JA IKÄÄNTYVÄT

Janakkalan terveyskeskus

 • Terveydenhoitaja ennaltaehkäisevässä vanhustyössä Janakkalassa

Yhteyshenkilö: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

MUUT AIHEIDEAT YHTEISTYÖKUMPPANEILTA:

Kanta-Hämeen Luustoyhdistys

1.      ”Luulääkkeet ja niiden vaikutukset” (kysely tai haastattelu jäsenille)

2.      Miten osteoporoosi havaittiin, löydettiin ja hoito aloitettiin

3.      Miten henkilöt, joilla on osteoporoosi tai osteopenia, tauti on todettu ja miten ovat kokeneet hoitopolun toimineen ja toteutuvan (Hoitopolku = osteoporoosin riskien tunnistaminen, tutkimukset, diagnoosin teko, hoito ja siihen liittyvä ohjaus ja tuki, kuntoutuminen sekä seuranta)

4.      Kauppojen elintarvikkeista selvitys ”Mihin tuotteisiin ja kuinka paljon D-vitamiinia on lisätty, kuinka paljon päivittäisestä tarpeesta saa elintarkkeista esimerkkihenkilö X joka on esimerkiksi ikääntynyt, tavanomaisella ruokalistalla”.

Aiheista antaa lisäselvitystä yhdistyksen puheenjohtaja Salme Komonen (sähköposti: k.komonen@gmail.com tai puhelin 0400 406 479). ILMOITA VARAAMASTASI AIHEESTA MYÖS: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry (MTLH ry)

Yhdistys on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on järjestää lomia henkilöille ja perheille, joilla ei muulla tavoin ole mahdollisuuksia virkistäytyä ja saada terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia lomakokemuksia. Lomia järjestetään eri puolilla Suomea, yli 30:ssa lomakohteessa.

Yhdistyksellä on runsaasti erilaisia opinnäytetyön aiheideoita (toiminnallisia sekä tutkimuksellisia) esimerkiksi vanhempien ja perheiden arjen haasteisiin, vanhempien ja lasten hyvinvointiin, työikäisille, ikääntyneille ja eri sairaus- tai vammaisryhmiin kuuluville terveyden, hyvinvoinnin ja esimerkiksi luontolähtöisyyden lisäämiseksi. Opiskelijat voivat tuottaa opinnäytetöissään esimerkiksi erilaisia luentoja, toiminnallisia tuokioita sekä kyselyjä/pienimuotoisia tutkimuksia. Aiheideoita voidaan miettiä ja suunnitella yhdessä yhdistyksen yhteyshenkilön (Anne Ylösen kanssa) sekä HAMKin yhteyshenkilön (Paula Hakala) kanssa. Mikäli kiinnostuit ota yhteys: paula.hakala@hamk.fi   

 

Pajat

Viestinnän työpajat

HUOM! Muistathan myös kirjautua Viestinnän työpaja -Moodle-työtilaan, tutustua sen aineistoihin ja hyödyntää niitä. Työtilaan pääset kirjautumaan avaimella viestintäpaja Lisäksi liity Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammer-ryhmään, jossa voit kysyä ja vinkata lähteiden käytöstä ja merkinnästä silloin, kun HAMKin Lähdeviiteopaskaan ei anna selvää vastausta.

Tule viestintäpajaan selkeän kysymyksen/kysymysluettelon kanssa sekä valitse lyhyehkö osio raportista viestinnän open katsottavaksi. Lue OHJE VIESTINNÄN TYÖPAJAAN TULEVALLE. Yksittäisiä lähteiden merkinnän asioita kysy Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammerissa. Saa kysyä myös pajassa, ope vastaa ajankäytön mukaan myös näihin kysymyksiin.

Viestinnän työpajat on tarkoitettu opinnäytetyötään tekeville. Pajoissa keskitytään rakenteeseen, kieleen ja tyyliin, tieteellisen tekstin piirteisiin, lähteiden käyttöön ja merkintään, otsikoiden ja sisällön suhteeseen, loogisuuteen, argumentointiin. Pajaan ei tarvitse ilmoittautua. Nykyisen opinnäytetyöpassin mukaisesti kahteen pajaan osallistuminen on pakollista. Pajoissa saa käydä vaikka kuinka monta kertaa Osallistua voi missä vaiheessa tahansa. Mieti, missä vaiheessa se tuntuu tarpeelliselta. . Erityisen tärkeää on osallistua raportin loppuvaiheessa, kun viimeistelet rapottia. Tule pajaan niin, että sinulle on pajasta oikeasti hyötyä – ei merkinnän saamisen vuoksi.

Saija Karevaara, saija.karevaara@hamk.fi, 050 5745286

Tiedonhaun työpajat

Huomaathan, että opinnäytetyöpassissa olevan merkinnän saat jo opinnäytetyövaiheen tiedonhaun opetustunneista, eli tässä tapauksessa sinun ei tarvitse tulla erikseen pajaan.  Paja on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäohjausta ja tukea tiedonhakuunsa.  Pajaan voi toki tulla muutkin kuin opinnäytettä tekevät: Ota oma kannettava laitteesi (tietokone, tabletti tai puhelin) mukaan!​

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.  Jos ilmoittautuneita ei ole pajaa edeltävänä arkipäivänä, niin paja perutaan. Ilmoittaudu siis osoitteessa:

https://goo.gl/forms/y5iTIHADzBhfvStm1

Lisäohjeita​ Skype for Business-kokoukseen liittymiseen.

Ystävällisesti
Kari Mikkonen / kari.mikkonen@hamk.fi / Puh. 040 7550 459
Informaatikko​

Menetelmäpajat (osallistuminen on suositeltavaa – ei ennakkoilmoittautumista)

Ohjeet ja lomakkeet

Opinnäytetyöpassi – 2017.docx

Teoreettinen opinnäytetyö, rakenneohje

Toiminnallinen opinnäytetyö, rakenneohje

Tutkimuksellinen opinnäytetyö, rakenneohje

Tutkittavan suostumuslomake

Seminaarikäytänteitä (Pirjo Poutanen)

Terveydenhoitotyön kehittämistehtävän tilaajan palaute

AMK_ONT Arviointilomake

 

Tulostaminen ja kansitus, HYOS Hämeenlinna

Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyön sähköpostin liitetiedostona (word-muodossa)  osoitteeseen senja.saukkola@hamk.fi. Opinnäytetyö lähetetään Senjalle HETI, kun Abstract on hyväksytty ja opinnäytettä ohjaava opettaja on antanut luvan.

Senja Saukkola tekee ulkoasutarkastuksen ja muuttaa työn PDF- muotoon. Tämän jälkeen työ palautuu sähköpostilla opiskelijalle.

Opinnäytetöiden kansitus tapahtuu nykyään FAMKOn kautta joko paikan päällä Forssassa tai postitse. Lue tarkemmat ohjeet FAMKOn sivuilta: https://famkory.com/kansitukset/

(Huom, kansitus on opiskelijalle vapaaehtoista)

HUOM! Alkuperäinen tutkimuslupa, mikäli sellainen on, jää Senjalle.

Opinnäytetyölle tehdään plagioinnintarkastus Urkundissa, opiskelija saa osoitteen ohjaajalta. 

Kypsyyskoe suoritetaan HAMK Examissa, jonne opiskelija ilmoittautuu kypsyyskoetta suorittamaan ja, josta löytyvät tarkemmat ohjeet. 

Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista (Webropol)

Hämeenlinnan kaupungin tutkimus- ja opinnäytetyölupaohjeet (Linkki ko. sivulle)

http://www.hameenlinna.fi/Asiointi/Tutkimus–ja-opinnaytetyot1/

Tutkimusluvan hakeminen

Hae tutkimuslupaa Opinnäyte- ja tutkimuslupahaku -lomakkeella (pdf).

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake.
 • Liitä varsinainen tutkimussuunnitelma hakulomakkeen liitteeksi.
 • Lähetä hakulomake liitteineen sähköpostilla anne.tuominen (at) hameenlinna.fi
 • Kirjoita sähköpostin otsikoksi Tutkimuslupahakemus.

Hakemusten käsittelyaika on 2-3 viikkoa, loma-aikoina pidempi.
Päätös toimitetaan hakijalle sähköpostilla.

Tiedonhaku

Tiedonhaun työpajat

Kirjaston informaatikko Kari Mikkonen järjestää tiedonhaun työpajoja. Työpajoista ilmoitetaan tällä sivulla Pajat-väliledellä tai voit myös olla suoraan yhteydessä informaatikkoon: kari.mikkonen@hamk.fi​

Video-ohjeita tiedonhakijalle

Katso videot HD-tasoisena ja koko ruudun kokoisena mikäli mahdollista.

Tiedonhaun perusteet (kesto 12 min 6 sekuntia)
Tiedonhaun prosessin eri vaiheet: tiedontarpeen määrittely, hakusanojen valinta, tiedonlähteet, hakutekniikka, tulosten arviointi ja tiedonlähteiden paikantaminen.

Näyttöön perustuvan tiedon haku (kesto 19 min 23 sekuntia)
Näyttöön perustuva toiminta (Evidence-based practice) on yhdistelmä tutkimusnäyttöä, potilaan arvoja ja toiveita sekä hoitajan asiantuntijuutta. Tässä esityksessä katsotaan miten ja mistä kannattaa hakea NPT-tietoa.

Medic-tietokannan käytön perusohje (kesto 7 min 45 sekuntia)
Suomalaisen Medic-tietokannan käytön perusohje. Miten Medicin löytää Hamkin Finnasta, miten haetaan tietoa ja hallinnoidaan löytyneitä viitteitä?

Cinahl-tietokannan käytön perusohje (kesto 11 min 20 sekuntia)​
Miten löydät Cinahl with Full Text -tietokannan Hamkin Finnasta? Miten teet tiedonhakuja siihen? Miten rajaat ja hallinnoit hakutuloksia?

Sote-alan tietokannat

Lista tärkeimmistä sote-alan tietokannoista (PDF)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU