Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Bio- ja elintarviketekniikan harjoitteluohjeet

13.11.2018 10:23

Tutkintoon kuuluva harjoittelu

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti oman alansa keskeisiin käytännön työtehtäviin siten, että hän soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Tarkoituksena on edistää opiskelijan urakehitystä, perehdyttää työnteon maailmaan sekä lisätä työllistymisen mahdollisuuksia.

Opiskelija suorittaa tutkintoon kuuluvan harjoittelun ohjattuna harjoitteluna opintojen aikana kotimaassa, ulkomailla tai omassa yrityksessä. Jos opiskelijalla on muulla tavoin hankittua harjoittelun tavoitteiden mukaista osaamista, hän voi hakea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT-menettelyn kautta.

Ohjattu harjoittelu

Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan ohjattuna harjoitteluna opintojen aikana. Ohjattu harjoittelu koostuu monipuolisista työtehtävistä ja tukee ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvan ohjatun harjoittelun ulkomailla opiskeluvaihdossa, harjoitteluvaihdossa, Erasmus-harjoitteluvaihdossa tai kansainvälisessä kaksoistutkinnossa. Ulkomaan vaihtoon hakeutumisen prosessi, toteutus, raportointi sekä tarvittavat lomakkeet ja asiakirjat on ohjeistettu Opiskelijavaihdon toimintaohjeessa.

Harjoittelu omassa yrityksessä

Harjoitteluvastaava tai -ohjaaja voi hyväksyä opiskelijan harjoittelupaikaksi opiskelijan oman yrityksen tai perusteilla olevan yrityksen. Tällöin HAMK määrittää opiskelijalle opettajan ohjaamaan harjoittelua työnantajan näkökulmasta.  Ohjaaja kirjoittaa opiskelijalle harjoittelutodistuksen ja antaa työnantajan palautteen.

AHOT -menettelyn kautta hyväksyttävä harjoittelu

Opiskelija voi esittää ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankkimaansa työkokemusta tai opintojen aikana päätoimista alalla työskentelyään hyväksiluettavaksi AHOT-menettelyn kautta, joka on ohjeistettu AHOT-toimintaohjeessa. Opiskelija laatii osaamisen näyttöhakemuksen ja liittää siihen työtodistuksen, harjoitteluraportin, portfolion ja /tai mahdollisen muun tuottamansa aineiston koulutusohjelmakohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Bio- ja elintarviketekniikan harjoitteluohjeet

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kolmannen vuosikurssin keväällä (tammikuusta alkaen).

Harjoittelusta laaditaan harjoittelusopimus ja harjoittelusuunnitelma ennen harjoittelujakson alkua. Jos opiskelijan harjoittelu koostuu useammasta eri jaksosta tehdään jokaisesta erikseen harjoitteluraportti sekä seminaari.

(Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma suosittelee opiskelijaa hakeutumaan alan töihin kesäksi. Näin opiskelijalle muodostuu parhain kuva alan erilaisista työtehtävistä.)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksen harjoittelupaikkalomake:

Harjoitteluhakemuslomake.doc

Bio- ja elintarviketekniikan harjoitteluvastaava:

Riitta Rytkönen
riitta.rytkonen@hamk.fi
p. 046 921 3869

Harjoitteluprosessi

Ennen harjoittelua

Ennen harjoittelua laaditaan harjoittelusopimus ja -suunnitelma. Harjoittelusopimuksessa sovitaan opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen välillä keskeisistä asioista, kuten harjoittelun työtehtävistä, harjoitteluajasta ja suoritettavasta opintopistemäärästä.

Harjoittelun aikana

Ohjattu harjoittelu sijoittuu pääasiassa opintojen keskivaiheeseen. Opinnäytetyö integroituu usein harjoittelujaksoon, jolloin opinnäytetyön tutkimuksellista osaa voidaan alkaa työstämään jo harjoittelun aikana. Harjoittelusta kirjoitetaan myös harjoitteluraportti, jonka tavoitteena on tukea ammatillisen osaamisen kehitystä harjoittelujakson aikana.

Muistilista harjoittelun ajaksi:

 • Pidä oppimispäiväkirjaa
 • Aloita harjoitteluraportin kirjoittaminen
 • Tarkenna aiemmin laadittuja tavoitteita
 • Ole yhteydessä oppilaitokseen ongelmatilanteissa

Harjoittelun lopussa 

Harjoittelun jälkeen pidetään harjoittelujaksosta seminaari, jossa opiskelija kertoo harjoittelustaan, esittelee harjoittelupaikkansa, työtehtävät ja opitut asiat. Seminaarissa on tarkoitus myös pohtia harjoittelua ja sen opettamia asioita yhdessä kuulijoiden kanssa. Harjoitteluraportti jätetään tarkastettavaksi bio- ja elintarviketekniikan koulutukset harjoitteluvastaavalle. Ennen arviointia raportti pitää hyväksyttää harjoittelupaikassa.

Muistilista harjoittelun lopussa:

 • Pyydä työsuhteen päättyessä työtodistus
 • Analysoi tavoitteiden täyttymistä harjoitteluraportissa
 • Tarkistuta harjoitteluraportti työpaikassasi ennen palautusta

Arviointi

Harjoittelujakso arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella.

Harjoittelujakson hyväksyntään vaadittavat osiot:

 • Harjoittelusopimus
 • Harjoittelusuunnitelma
 • Harjoitteluraportti (sis. haluttaessa oppimispäiväkirjan)
 • Työtodistus tai kopio
 • Harjoittelun esittely seminaarissa

Harjoittelun avuksi

Työelämän pelisäännöt.pdf

Avoimet työpaikat

HAMKin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoille tiedoksi alan avoimia työpaikkoja ja projektitöitä, liity ryhmään myös Yammerissa!

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU