Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje
12.09.2023 10:20

Liikennealan harjoitteluasioista vastaa koulutuspäällikkö Sonja Heikkinen, sonja.heikkinen@hamk.fi. 

Liikennealan harjoittelupaikkoja löydät HAMK Talentsista sekä Yammerista ryhmästä “Liikennealan projektit ja opinnäytetyöt”. 

Harjoitteluohje

  • Harjoittelun laajuus on 30 op niin, että 1,5 op vastaa yhden viikon alakohtaista työtä. Harjoittelun kesto kalenterikuukausina on n.5 kk.
  • Osa-aikatyötä harjoitteluksi hyväksyttäessä 1 kk muodostuu 150 tunnista.
  • Harjoittelu suoritetaan vähintään kahdessa osassa.
  • Harjoittelut kirjataan sille lukuvuodelle, jolloin ne on suoritettu.
  • Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Oppilaitos tukee ja antaa tietoa mahdollisista harjoittelupaikoista.
  • Ohjattuun harjoitteluun kuuluva harjoittelusopimus työnantajan, harjoittelijan ja oppilaitoksen kesken on tehtävä ennen harjoittelun alkamista.
  • Harjoittelu hyväksytään työtodistuksen ja raportin perusteella, jotka toimitetaan harjoitteluvastaavalle välittömästi opiskelujen jatkuessa harjoittelun jälkeen.
  • Ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankittua työkokemusta tai opintojen aikaista alalla työskentelyä voidaan hyväksilukea harjoitteluksi AHOT-menettelyn kautta.
  • Hyväksiluettavasta harjoittelusta täytetään aina AHOT/Hakemus ja päätös opintojen suorittamisesta näytöin, johon liitetään työtodistus ja raportti.
  • On kuitenkin huomioitava, että KELA ei huomioi ennen opintoja tehdystä työstä saatuja opintopisteitä.

HARJOITTELURAPORTTI
Harjoitteluraportille asetettavat tavoitteet ovat:
− opiskelija osaa jäsentää ja koota harjoittelussa hankkimansa osaamisen selkeäksi kokonaisuudeksi
− raportti osoittaa opiskelijan aktiivista asennetta työhön ja oman tekemisen reflektointiin
− raportti antaa tietoa siitä, miten harjoittelujärjestelyt ovat onnistuneet
− opiskelija osaa pohtia harjoittelussa saamansa osaamisen merkitystä oman urakehityksen näkökulmasta.

Kirjoita harjoitteluraporttisi sujuvalla asiatyylillä, täysin virkkein. Raporttiin ei kirjoiteta
luottamuksellisia asioita eikä henkilöihin menevää asiatonta arviointia. Tekstin sisällä voit käyttää
tarvittaessa luetteloita. Mahdolliset kuvat ja kaaviot numeroidaan ja otsikoidaan. Muista myös
merkitä käytetyt lähteet.

Harjoitteluraportti on pakollinen osa harjoittelun suoritusta.

Harjoitteluraportin rakenne (esimerkki, jota voi varioida tarpeen mukaan)
Esittele harjoittelupaikka
− nimi, sijainti, historia, koko, organisaatio, toimiala
− voit kertoa myös harjoittelupaikan toiminta-ajatuksesta, strategiasta, jne.
− käytä lähteinä esimerkiksi vuosikertomusta ja www-sivujen tietoa. Älä kuitenkaan toista lähteiden tekstiä sellaisenaan, vaan referoi oman tavoitteen mukaisesti.
Esittele harjoitteluaika ja työtehtävät
− harjoittelusi ajankohta, pituus, työajat
− harjoittelulle asettamasi tavoitteet
− esittele lyhyesti harjoittelusi ohjaajat / tiimi, jossa työskentelit.
− tehtäviesi sisältö ja luonne
− miten tehtäväsi liittyi harjoittelupaikan muuhun työkokonaisuuteen
− kerro tehtäviin perehdyttämisestä, mitä menetelmiä käytettiin, keitä perehdyttämiseen osallistui.
Arvioi harjoitteluasi
− harjoittelun onnistuneisuus, mahdolliset puutteet, korjausehdotukset
− tehdyt havainnot työpaikan yhteistoiminnasta, työyhteisön toimivuudesta, työilmapiiristä
− arvioi sopivuus harjoitteluksi, pystyitkö hyödyntämään opinnoissa saamaasi osaamista, antoiko harjoittelu lisää ammattitietoja ja -taitoa
− harjoittelun vaikutukset käsitykseen alasta ja mahdollisesta suuntautumisesta.
Harjoitteluraporttiin kuuluvat liitteet
− kopio työ- tai harjoittelutodistuksesta
− yhteenveto tuntiseurannasta (osa-aikainen työ tai työ omassa yrityksessä)
− muut harjoitteluraporttia tukevat liitteet.

Toimita raporttisi sonja.heikkinen@hamk.fi. 

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelut voi suorittaa myös ulkomailla. Apurahoista ja hakuprosessista löytyy lisätietoa https://www.hamk.fi/kansainvalisyys-opinnoissa/vaihtoprosessi/#harjoittelijavaihto