Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Hevostalouden opinnäytetyö

31.01.2019 12:51

Mustialan tulevia suunnitelma- ja väliseminaareja

Mustialan tulevia ​loppuseminaareja ja etäyhteyslinkit

 FUNItyyn

Skype for Business -linkki opinnäytetyöpajoihin, joissa suunnitelma- ja väliseminaareja sekä opinnäytetyöhön liittyviä tietoiskuja.

 • HUOM! Loppuseminaarien etäyhteyslinkit löytyvät tulevien loppuseminaarien taulukosta. Loppuseminaarit pidetään moduulien yhteydessä ja kullakin moduulilla on oma etäyhteyslinkki

Omat ohjeet

Opinnäytetyön kirjoittamiseen ja materiaalien käyttöön liittyviä teoksia:

 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita (15. uud. p.). Helsinki: Tammi.
 • Kananen, J. (2015). Opinnäytetyön kirjoittajan opas: Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • Imagoa – Avoin tiede ja kuvien käyttö​

Aiheen valinta

Opinnäytetyön aiheen valinta edellyttää opiskelijalta oma-aloitteisuutta, sillä opiskelijan tulee itse löytää kiinnostava ja omaan pääaineeseen liittyvä opinnäytetyön aihe. Tarvittaessa apua aiheen valinnassa kannattaa pyytää opettajilta. Myös kohdasta ”Ont-aiheita” kannattaa katsoa, löytyisikö sieltä kiinnostavaa aihetta. Opinnäytetyöllä pitää olla työelämäyhteys. Tämä tarkoittaa sitä, että työllä on toimeksiantaja ja työ tehdään työelämän tarpeisiin. Toimeksiantaja voi olla esim. yritys, tutkimuslaitos, kauppa, neuvontajärjestö, maatila, oppilaitos tms.

Aiheen hyväksyttäminen

Kun sinulla on opinnäytetyön aihe olemassa, ota yhteyttä aihealueesta vastuussa olevaan opettajaan ja esittele aiheesi hänelle. Ohjaavan opettajan kanssa käydään tarkempi keskustelu aiheesta, ja jos se on hyväksyttävissä opinnäytetyön aiheeksi, opinnäytetyön tekeminen voi alkaa. Aiheen lopullinen hyväksyntä tapahtuu opettajakokouksessa ja ohjaava opettajasi huolehtii siitä, että opinnäytetyösi aihe tulee siellä käsitellyksi. Ohjaavalta opettajaltasi saat tiedon aiheesi lopullisesta hyväksynnästä opettajakokouksen jälkeen. Ohjaava opettaja hoitaa myös ilmoittautumisen opinnäytetyö-toteutukselle, joka näkyy Pakissa.

Opinnäytetyön aloittaminen

Kun opinnäytetyösi aihe on sovittu ja työlläsi on ohjaava opettaja, ohjaajasi huolehtii että sinut lisätään opinnäytetyöntekijäksi FUNity-opinnäytetyöohjelmaan. Aiheen hyväksynnän jälkeen työn teettäjän kanssa tehdään opinnäytetyösopimus käyttäen HAMKin opinnäytetyösopimus-lomaketta. Varsinainen opinnäytetyön tekeminen alkaa opinnäytetyösuunnitelman kirjoittamisella, joka tehdään Aiheenvalinta-lomakkeeseen. Suunnitelma hyväksytetään ohjaavalla opettajalla ja esitellään suunnitelmaseminaarissa seminaariohjeiden mukaan.

FUNity

FUNityyn kirjaudutaan HAMKin verkkotunnuksilla. Jos kirjautuminen ei onnistu, varmista:

 • ettei salasanassasi ole ääkkösiä tai erikoismerkkejä
 • ettei salasanasi ole vanhentumassa

Molemmat yllämainitut tilanteet saattavat aiheuttaa kirjautumisongelman FUNityssä vaikka HAMKin verkossa kirjautuminen onnistuisikin. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee muuttaa/päivittää HAMKin verkkosalasanasi jotta kirjautuminen FUNityyn onnistuu. FUNityn käytössä sinua auttavat opinnäytetyösi ohjaava opettaja, Helpdesk, katariina.manni@hamk.fi sekä jaana.nuuttila@hamk.fi.

Linkki FUNityyn: FUNity

Opinnäytetyön loppuvaiheen muistilista

 1. Sisällön hyväksyttäminen ja kieliasun tarkistus.
 2. Varmista että Funityssä opinnäytetyösi suomen- ja englanninkielinen nimi ovat lopulliset. Nämä tulevat näkyviin tutkintotodistukseen.
 3. Pyydä toimeksiantajalta arviointipalaute. HAMKin opinnäytetyöohjeista löytyy erillinen Word-lomake, jonka voi lähettää esim. sähköpostilla.
 4. Lupa loppuseminaariin ja loppuseminaarin pitäminen kun työ on täysin valmis. Ajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.
 5. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Ajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.
 6. Anna palaute opinnäytetyöprosessista.

Seminaari käytännöt

​​Huom! Ota seminaariesityksesi aina muistitikulle, jotta vältytään ylimääräisiltä koneelle kirjautumisilta.

Suunnitelma-, väli- ja loppuseminaarit sekä opponointi

​Seminaarikäytännöt Mustialassa

Suunnitelma- ja väliseminaarit pidetään tiimeissä keskiviikkoisin klo 12.00-14.00. Ensisijainen paikka on Tattari, mutta tarpeen mukaan otetaan muitakin tiloja käyttöön.Yhdessä smeinaaritilaisuudessa on enintään neljä seminaaria. Mikäli samana päivänä seminaareja on useita, jakaudutaan teemoittain useampaan tilaan. Ilmoittautuminen Funityn kautta sen jälkeen, kun seminaarista on sovittu ohjaavan opettajan kanssa ja opettaja on anatanut ilmoittautumisluvan, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen seminaaria. Suunnitelmaseminaarin esityksen kesto max 15 min ja väliseminaarin max 20 min. Seminaaritilaisuudet ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja niistä järjestetään etäosallistuminen tarpeen mukaan.

Loppuseminaarit pidetään erikseen sovittavien moduulien yhteydessä. Ajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja vastaa seminaarista ilmoittamisesta. Tulevat loppuseminaarit näkyvät intrassa opinnäytetyö-kohdan etusivulla. Lähtökohtaisesti yhteen loppuseminaraiin varataan tunti aikaa. Loppuseminaariesityksen kesto on n. 20-30 min ja sen lisäksi keskustelut. Mikäli ohjaavan opettajan kanssa sovitaan, näistä ohjeellisista ajoista voidaan poiketa. Loppuseminaarit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja niistä järjestetään etäosallistuminen tarpeen mukaan.

Opponointi kuuluu väliseminaariin. Jokainen toimii opponenttina vähintään kerran. Opponoinnista tehdään kirjallinen raportti siihen tarkoitettua lomaketta käyttäen ja se annetaan opinnäytetyön tekijälle ja opinnäytetyötä ohjaavalle opettajalle. ​Hyväksytty opponointi kirjataan opettajan toimesta Funityyn.

Opinnäytetyön opponointilomake.docx

Opponentin tehtävänä on perehtyä huolellisesti saamiinsa opinnäytetyötä koskeviin dokumentteihin. Lyhyesti opponointi tarkoittaa toisen opiskelijan työn arviointia. Opponentti on opinnäytetyön tekijän kannustaja, työn arvioija ja kriitikko. Opponentin ei ole tarkoitus arvostella työtä, vaan etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa sekä esittää täydennys- ja korjausehdotuksia opponoitavaan työhön. Myös työn hyvät kohdat kannattaa nostaa esiin. Opponentin tehtävänä seminaaritilaisuudessa on alustaa yleistä keskustelua opinnäytetyöstä arvioimalla mm. seuraavia asioita:

 • Seminaarin sisältö ja seminaariesitys
 • Opinnäytetyön vahvuudet, puutteet sekä opponentin oma mielipide työstä perusteluineen
 • Työn tavoitteiden määrittely
 • Työn toteutus työlle asetetut tavoitteet huomioiden
 • Tulosten esittäminen, niiden havainnollisuus, esim. taulukot ja kuviot ja tulosten pohdinta
 • Opponentin esittämien arvioiden tulee kattaa opinnäytetyön sen hetkinen alue kokonaisuudessaan

Seminaareista tietoa myös opinnäytetyöoppaassa.

Seminaariajat

Loppuseminaarit:

 • Pidetään moduulien yhteydessä erikseen sovittuina, vaihtelevina ajankohtina.
 • Poikkeuksena toukokuu, jolloin loppuseminaarit pidetään suunnitelma- ja väliseminaarien ajankohtina

Suunnitelma- ja väliseminaarit:

 • Suunnitelma- ja väliseminaareja pidetään joka keskiviikko klo 12.00-14.00. Oman seminaarin pitämisen ajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.
 • Ota seminaariesityksesi muistitikulle jotta vältytään ylimääräisiltä koneelle kirjautu​misilta
 • Ensisijainen tila on Tattari
 • Mikäli haluat pitää seminaarisi tai osallistua seminaaritilaisuuteen etänä Lync-yhteydellä, ota etukäteen yhteys ohjaavaan opettajaasi ja sovi käytännön järjestelyistä
 • Seminaariin osallistujien ei tarvitse ilmoittautua etukäteen

Linkki: Ohje Skypen (ent. Lyncin) käytöstä

Tiedonhaku

Tiedonhaku suunnitelmaseminaari-vaiheessa

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa teet ensimmäisiä tiedonhakuja opinnäytetyön aiheesta. Tiedonhaku auttaa sinua tutustumaan aiheeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin sekä muodostamaan omat tutkimuskysymyksesi. Tee tiedonhaku vähintään HAMKin Finnasta ja Arto​sta​.

​Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus

Kun aihe on kiteytynyt, on aika tehdä siihen liittyvä kirjallisuuskatsaus. Katsauksen tavoitteena on löytää kaikki aiheeseen liittyvä olennainen tieto. Tiedonhaku tehdään useista tietokannoista, jotka valitaan aiheen ja tiedontarpeen perusteella.

Näistä löydät kotimaista tietoa:

 • oman kirjaston tarjonta löytyy HAMKin Finnasta – opparit, kirjat, raportit, muut julkaisut
 • kotimaisia artikkeleita löydät Finna.fi-palvelusta – tee haku aiheen mukaan ja rajaa tulokset artikkeleihin tai kirjoihin. HOX. Artikkelit ovat finna.fi:ssä vain viitetietona, eli itse artikkeli on löydettävä paperilehdestä. Lehti löytyy usein Mustialan omasta kirjastosta.
 • teoriatietoa, graduja, väitöskirjoja ja amk-opinnäytetöitä löydät samoin Finna.fi-palvelusta
 • amk-opparit kokotekstinä tietysti Theseuksesta​
 • avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla – käytä suomenkielisiä hakusanoja

Näin löydät ulkomaista tietoa:

 • kiire? etsi tutkimusartikkeleita HAMKin Finnan ulkomaisten e-artikkeleiden haulla​. Rajaa tulokset verkossa saatavilla oleviin, ja pääset linkeistä suoraan artikkelien tekstiin.
 • etsi tutkimusartikkeleita ja ammattitietoa suoraan tietokannoista
 • avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla – käytä englanninkielisiä hakusanoja

Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus

Joskus aihe on niin hankala, ettei siitä ole helppo löytää tietoa. Mustialan kampuksella järjestetään säännöllisiä tiedonhaun opetuksia opinnäytetyövaiheessa oleville opiskelijoille. Voit pyytää myös henkilökohtaista ohjausta tiedonhakuun:  laita s-postia osoitteeseen eerika.kiuru@hamk.fi. Kerro mikä on työsi aihe, missä vaiheessa olet, mistä olet jo hakenut tietoa ja mihin haluaisit erityisesti apua.

Ilmaiset kaukolainat

Ellei tarvitsemaasi aineistoa löydy HAMKin kirjastosta, se voidaan tilata sinulle kaukolainana. Kaukolainat ovat HAMKin opiskelijoille ilmaisia (kirjasto maksaa kulut). Ota yhteyttä kirjastoon ja kerro, mitä haluaisit tilattavaksi.

Tiedonhaun​ oppaita

​Tiedonhaun perusteet. HAMK, 2016. (Sisältää myös alakohtaiset osiot Maatilatalous ja Hevostalous).

Hollanti, Päivi. Agrologin tiedonhankinta. HAMK 2017.

Lisätietoja antaa: Eerika Kiuru

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU