Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Kestävän kehityksen opinnäytetyöprosessi

13.11.2018 10:41

Oppariohje-esitys.pptx

 

Kestävän kehityksen opinnäytetyöprosessi on jaettu kolmeen päävaiheeseen; suunnittelu (5 op), toteutus (5 op) ja viimeistely (5 op). Löydät nämä vaiheet alla olevasta listasta. Tämä lista toimii ikään kuin muistilistana koko opinnäytetyöprosessin ajan. Listassa mainitut liitteet löydät sivun oikeasta laidasta. Otsikon powerpoint esitys antaa listätietoa myös niille, jotka eivät vielä ole opinnäytetyömoodlessa opinnäytetyön tekijöinä.

Opinnäytetyön tekemiseen sitoutuneelta opiskelijalta kuluu tyypillisesti noin 4-9 kuukautta opinnäytetyön tekemiseen. Tämä kannattaa pitää alusta lähtien mielessä ja mitoittaa sekä aikatauluttaa oma tekemisensä sen mukaan. Opinnäytetyöaiheen etsiminen edellyttää opiskelijalta oma-aloitteellisuutta ja se kumpuaakin tyypillisesti omista kiinnostuksen kohteista, työharjoittelupaikasta tai tutkimusprojektista. Esittele aiheesi opinnäytetyökoordinaattorille Rauni Varkialle etunimi.sukunimi(a)hamk.fi rohkeasti heti, kun aihe on sinulle ajankohtainen. Aihekuvauksen jälkeen sinulle nimetään opinnäytetyön ohjaaja. Tällöin pääset myös opinnäytetyömoodleen (kestävän kehityksen opinnäytetyö), joka ohjaa sinut läpi opinnäytetyöprosessin.

OpinnäytetyöprosessiOpinnäytetyö etenee vaiheittain, myös opintopisteitä kertyy työn kolmessa eri vaiheessa.

Suunnittelu, 5 op

 • Perehdy HAMKin opinnäytetyöoppaaseen
 • Etsi mielenkiintoista aihetta, ideoi ja keskustele siitä aihealueen opettajan kanssa
 • Kirjoita aihekuvaus yhteistyössä tilaajan kanssa
  • Liite 2 Aihekuvaus
 • Hyväksytä aihekuvauksesi opinnäytetyökoordinaattorilla
 • Perusta tietosi FUNityyn, kun saat tiedon aiheen hyväksynnästä ja ohjaavasta opettajasta
 • Osallistu opinnäytyöpajaan ja tee opinnäytetyömoodlen avulla etukäteistehtävät
 • Laadi tilaajan kanssa opinnäytetyösopimus (kolmena kappaleena) ja palauta yksi kappale allekirjoitettuna opintotoimistoon
  • Liite 1 Opinnäytetyösopimus
 • Laadi opinnäytetyösuunnitelma käyttäen HAMKin virallista mallipohjaa
  • Liite 3 Mallipohja
 • Perehdy lähdeaineistoon ja kirjoita tietoperustaa
 • Aloita aineiston keruu ja / tai toiminnallinen osio/projekti
 • Etsi itsellesi opponoija, ilmoittaudu suunnitelmaseminaariin ja opponoi myös toisen työ kirjallisesti

Toteutus, 5 op

 • Kerää aineistoa ja analysoi sekä raportoi tutkimustulokset, johtopäätökset ja / tai kehittämisehdotukset
 • Ole säännöllisesti yhteydessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa saadaksesi palautetta
 • Katso opinnäytetyömoodlesta ohjeet väliseminaarin suorittamiseen
 • Etsi itsellesi opponoija, ilmoittaudu väliseminaariin ja opponoi myös toisen työ kirjallisesti

Viimeistely, 5 op

 • Huomioi saamasi väliseminaaripalaute opinnäytetyön viimeistelyssä
 • Toimita tiivistelmä ja abstract englannin kielen opettajalle 2 vkoa ennen loppuseminaaria
 • Suorita opinnäytetyön plagiointitarkistus ohjeiden mukaan (myös opettaja voi tehdä tämän). Sovi asiasta opettajan kanssa.
 • Tallenna viimeistelty opinnäytetyö FUNityyn
 • Ilmoittaudu loppuseminaariin 2 vkoa aikaisemmin
 • Kirjoita kypsyysnäyte uusintatenttipäivänä (ilmoittauduttava 2 vkoa aikaisemmin)
  • Liite 5 AMK-tutkinnon kypsyysnäyte
 • Julkaise työsi Theseuksessa tai talleta HAMKin sisäiseen arkistoon
 • Pyydä palaute tilaajalta hyvissä ajoin ja talleta se FUNityyn. Toimita kopio palautteesta myös ohjaavalle opettajalle sekä oma palautteesi koko prosessista. Toimita ne molemmat ohjaajallesi myös kirjallisesti
  • Liite 7 Tilaajan palaute
  • Liite 8 Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista
 • Saat arvosanan ja lausunnon opinnäytetyöprosessista ja opinnäytetyöstä

Funity

Kun opinnäytetyöllesi on nimetty ohjaaja, työsi tiedot perustetaan Funity-järjestelmään. Se on apuna prosessin seurantaan, kommunikointiin ohjaajan kanssa sekä työn tallettamiseen. Funityyn lisäät tarvittavat tiedot. Ohjaajasi merkitsee seminaarisi Funityyn. Näet myös tulevat seminaarit sekä voit tutustua jo valmistuneiden opinnäytetöiden aiheisiin.

Webropol apuna opinnäytetyössä

Webropol-ohjelmisto mahdollistaa verkkopohjaisten kyselyiden tekemisen ja raportoinnin. Lisätietoja löytyy hakusanalla: Webropol.​

Webropol-kyselyllä teet myös oman opinnäytetyöprosessin arvioinnin/palautteen (liite 8)

Seminaarikäytännöt

Seminaariseurannat

Opinnäytetyön tekeminen kannattaa aloittaa seuraamalla vanhempien vuosikurssien suunnitelma-, väli – ja loppuseminaareja. Läsnäoloa näissä seminaareissa ei erikseen seurata, vaan tarkoituksena on oma-aloitteisesti oppia opinnäytetyön esittämisprosessi. Seminaariesitys on osa opinnäytetyön loppu​​​arvosanaa.

Tästä linkistä: Tulevat seminaarit kestävässä kehityksessä

Seminaarikäytännöt

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin. Osallistut näihin seminaareihin sekä opponoijan, opinnäytetyön tekijän, että seminaariseuraajan ominaisuudessa.

Suunnitelmaseminaarit pidetään yleensä seminaaripäivinä, jotka ovat yleisiä tenttipäiviä. Näitä voit yleensä kuunnella myös etänä webexin training centerissä. Väliseminaari esitetään videona, mutta joskus myös aiheeseen soveltuvalla oppitunnilla.  Loppuseminaaria ei voi esittää WebExin kautta, muuten kuin painavasta syystä. Tarkat päivämäärät löydät seminaarikalenterista.

Ohjaaja antaa luvan Funityn kautta, kun työsi sopii esiteltäväksi suunnitelma-, väli- tai loppuseminaarissa. Sen jälkeen sovit ohjaajan kanssa sopivan seminaariajan ja ohjaaja lisää sinut Funityyn. Seminaariin pitää ilmoittautua kaksi viikkoa aiemmin. Opiskelija itse markkinoi seminaariaan vähintään kestävän kehityksen Yammerissa, kertoen siinä myös työnsä sisällöstä, kun on saanut seminaariajan.

Opponointi

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu, että opiskelija toimii jonkun toisen opinnäytetyön tekijän seminaarissa opponenttina. Opponentin tulee perehtyä huolellisesti opinnäytetyön tekijältä etukäteen saamaansa opinnäytetyötä koskevaan aineistoon. Suunnitelmaseminaarissa opponentin tehtävänä on alustaa yleistä keskustelua opinnäytetyöstä ja kommentoida työtä. Väliseminaarissa opponointi painottuu kirjalliseen palautteeseen, joka myös arvioidaan (arviointi on osa oman opinnäytetyön arvosanaa). Opponentilla on tärkeä rooli, sillä hän on opinnäytetyön tekijän kannustaja, työn arvioija ja kriitikko.

Opponoinnissaan opiskelija antaa palautetta opinnäytetyön työelämälähtöisyydestä, ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta. Opinnäytetyön sisällön osalta opponentti tarkastelee käytettyjen menetelmien soveltuvuutta ja aineiston käsittelytapaa sekä työn tietoperustaa. Lisäksi opponentti kommentoi työn tuloksia ja johtopäätöksiä. Hän antaa myös palautetta työn rakenteesta, kieliasusta, lähteiden käytöstä ja ulkoasusta. Mikäli opponentti ei ole vielä tekemässä opinnytetyötä on hyödyllistä lukea alla olevan powerpointin ohjeet opponoinnista. Jos opponoija ei kuulu vielä opinnäytetyömoodleen, tallentaa työn tekijä opponoinnin kirjalliset palautteet moodleen.

Käytännön ohjeita opponoinnista

 • Opponentin tulee perehtyä huolellisesti opinnäytetyöntekijältä etukäteen saamaansa opinnäytetyötä koskevaan aineistoon.
 • Työtä lukiessa opponentti tekee kaikki merkinnät ja kommentit kirjallisesti ja täsmällisesti saamaansa aineistoon (esim. sivunumero ja rivinumero), jotta työn tekijä saa niistä hyödyn irti.
 • Opponoija antaa mahdollisimman rakentavaa palautetta toisen työstä.
 • Opponentti toimittaa kirjallisena tai sähköpostilla opponoitavan opiskelijan ohjaajalle oman mielipiteensä työstä perusteluineen pari päivää ennen seminaaria. Opponoinnin kohteelle palautteen voi toimittaa esityksen jälkeenkin, sillä palautetta voi täydentää esitystilanteessa mieleen tulleilla asioilla.
 • Seminaareissa opponentin tehtävänä on ohjata seminaarin kulkua, alustaa yleistä keskustelua opinnäytetyöstä ja kommentoida työtä esim. seuraavasti:
  • opponentti avaa seminaaritilaisuuden tervetuloa-toivotuksella ja esittelee opinnäytetyön tekijän, mahdollisen opponentin, ohjaavan opettajan sekä opinnäytetyön toimeksiantajan, mikäli hän on paikalla
  • antaa palautteensa esityksen jälkeen (5-10 min)
  • aktivoi osallistujia keskusteluun ja jakaa puheenvuorot seminaarin kuluessa. Ottaa huomioon myös etäyhteydessä olevien osallistujien läsnäolon.
  • lopuksi antaa puheenvuoron ohjaajalle
  • opponoija huolehtii aikataulun pitävyydestä, kiittää ja päättää seminaaritilaisuuden.

Suunnitelmaseminaari

Suunnitelmaseminaarissa opiskelija esittelee suunnitelmansa opinnäytetyön toteutuksesta. Tavoitteena on vastata kysymyksiin ”Mikä on opinnäytetyön keskeinen tavoite?”, ”Mihin kysymyksiin työssä etsitään vastauksia?” ja ”Miten opinnäytetyö käytännössä on tarkoitus toteuttaa?”. Suunnitelmaseminaarissa esitellään myös opinnäytetyön aikataulusuunnitelma. Keskeisenä tavoitteena on, että suunnitelmaseminaarissa syntyy aiheen tiimoilta keskustelua, josta opinnäytetyön tekijä saa eväitä työhönsä.

Sisältö

Suunnitelmaseminaarin runkona toimii opinnäytetyösuunnitelma. Seminaarissa opiskelija esittelee työsuunnitelmassa olevat aihekokonaisuudet pääpiirteissään. Näitä ovat:

 • Opinnäytetyön aihe / työnimi
 • Työn tilaajan / yhdyshenkilön ja ohjaavan opettajan
 • Aiheen valinnan perustelut
 • Opinnäytetyön keskeiset tavoitteet (kysymyksiä 1-5 kpl, joihin aiot työssäsi vastata)
 • Opinnäytetyöhön liittyvän aineiston keräämis- ja sen analysointitapa (esim. suunniteltu kysely tai haastattelu)
 • Opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus ja alustava lähdeluettelo
 • Aikataulusuunnitelma
 • Alustava sisällysluettelo

Huom! Ota seminaariesityksesi aina muistitikulle, jotta vältytään ylimääräisiltä koneelle kirjautumisilta.

Väliseminaari

Väliseminaarissa opinnäytetyön raportointi on jo pitkällä ja työn pääsisällöt kirjoitettu niin, että voidaan esitellä jo työn tuloksia. Työtä opponoi toinen opinnäytetyön tekijä. Opponoijan on annettava opponoinnistaan kirjallinen raportti sekä opponoitavalle että ohjaajalle.

Opiskelija toimittaa esitettävän opinnäytetyönsä opinnäytetyön ohjaajalle ja opponentille vähintään viikkoa ennen väliseminaariajankohtaa. Väliseminaari voidaan pitää oppitunnilla tai opinnäytetyöpajassa. Väliseminaarityöskentely koostuu työn esittelystä (lyhyesti, 10 min.) ja opponoinnista annetun ohjeen mukaisesti (10 – 15 min.). Lisäksi muiden osallistujien kommenteille varataan 5 – 10 minuuttia. Opponoinnin kohteena ovat sekä opinnäytetyö että sitä koskeva esitys. Opponointiohjeen mukainen opponointi katsotaan hyväksytyksi suoritukseksi. Opponoinnin arvioi tilaisuutta ohjaava opettaja.

Huom! Ota seminaariesityksesi aina muistitikulle, jotta vältytään ylimääräisiltä koneelle kirjautumisilta.

Loppuseminaari

Loppuseminaaritilaisuudet järjestetään ilmoitettuina loppuseminaaripäivinä. Loppuseminaari on julkinen tilaisuus, joka pidetään lukujärjestyksessä ilmenevässä tilassa.

Opiskelija esittelee julkaisuvalmiin (tai lähes julkaisua vaille valmiin työn) työn loppuseminaarissa. Loppuseminaari esitys kestää 20 minuuttia ja myös se arvioidaan.

Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Lisäksi yksi osa loppuseminaaria on opiskelijan oma arvio opinnäytetyöprosessistaan kokonaisuudessaan sekä arvio omasta oppimisestaan sen aikana.

Huom! Ota seminaariesityksesi aina muistitikulle, jotta vältytään ylimääräisiltä koneelle kirjautumisilta.

Seminaarikalenteri

Aikataulut

Lista tulevista seminaareista

Ohjaajasi laittaa seminaariaikasi FUNityn kautta!

Tiedonhaku

Tiedonhaku suunnitelmaseminaari-vaiheessa

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa teet ensimmäisiä tiedonhakuja opinnäytetyön aiheesta. Tiedonhaku auttaa sinua tutustumaan aiheeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin sekä muodostamaan omat tutkimuskysymyksesi. Tee tiedonhaku vähintään HAMKin Finnasta ja Arto​sta​.

Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus

Kun aihe on kiteytynyt, on aika tehdä siihen liittyvä kirjallisuuskatsaus. Katsauksen tavoitteena on löytää kaikki aiheeseen liittyvä olennainen tieto. Tiedonhaku tehdään useista tietokannoista, jotka valitaan aiheen ja tiedontarpeen perusteella.

Näistä löydät kotimaista tietoa:

 • oman kirjaston tarjonta löytyy HAMKin Finnasta – opparit, kirjat, raportit, muut julkaisut
 • kotimaisia artikkeleita löydät Finna.fi-palvelusta HOX. Artikkelit ovat palvelussa vain viitetietona, eli itse artikkeli on löydettävä paperilehdestä. Kirjasto auttaa lehtien paikantamisessa.
 • teoriatietoa, graduja, väitöskirjoja ja amk-opinnäytetöitä löydät niitäkin Finna.fi-palvelusta​
 • amk-opparit kokotekstinä tietysti Theseuksesta
 • avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla – käytä suomenkielisiä hakusanoja

Näin löydät ulkomaista tietoa:

 • kiire? etsi tutkimusartikkeleita HAMKin Finnan ulkomaisten e-artikkeleiden haulla​. Rajaa tulokset verkossa saatavilla oleviin, ja pääset linkeistä suoraan artikkelien tekstiin.
 • etsi tutkimusartikkeleita ja ammattitietoa suoraan tietokannoista
 • avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla – käytä englanninkielisiä hakusanoja

Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus

Forssan kampuksella järjestetään säännöllisiä tiedonhaun opetuksia opinnäytetyövaiheessa oleville opiskelijoille. Osallistu ryhmäsi tiedonhaun opetukseen. Jos lähteiden etsiminen tuntuu opetuksenkin jälkeen haastavalta, pyydä henkilökohtaista ohjausta tiedonhakuun:  laita s-postia osoitteeseen eerika.kiuru@hamk.fi. Kerro mikä on työsi aihe, missä vaiheessa olet, mistä olet jo hakenut tietoa ja mihin haluaisit erityisesti apua.

Ilmaiset kaukolainat

Ellei tarvitsemaasi aineistoa löydy HAMKin kirjastosta, se voidaan tilata sinulle kaukolainana. Kaukolainat ovat HAMKin opiskelijoille ilmaisia (kirjasto maksaa kulut). Ota yhteyttä kirjastoon (kirjasto.kaukopalvelu@hamk.fi) ja kerro, mitä haluaisit tilattavaksi.

Tiedonhaun​ oppaita

Tiedonhaun perusteet. HAMK, 2016. (Sisältää myös alakohtaisen osion Kestävä kehitys).

Hollanti, Päivi. Keken  tiedonhankinta. HAMK 2017.

Lisätietoja antaa: Eerika Kiuru

Linkkejä

Linkki Funityyn opiskelijan kirjautuminen

Lista tulevista kestävän kehityksen seminaareista

Julkaistut opinnäytetyöt Theseus.fi

Linkki Funityyn ohjaajan kirjautuminen​

Urkund -plagiointitarkastus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU