Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Maaseutuelinkeinojen opinnäytetyö

23.04.2020 11:20

Mustialan tulevia suunnitelma- ja väliseminaareja

Mustialan tulevia ​loppuseminaareja ja etäyhteyslinkit

FUNItyyn

Skype for Business -linkki opinnäytetyöpajoihin, joissa suunnitelma- ja väliseminaareja sekä opinnäytetyöhön liittyviä tietoiskuja.

 • HUOM! Loppuseminaarien etäyhteyslinkit löytyvät tulevien loppuseminaarien taulukosta. Loppuseminaarit pidetään moduulien yhteydessä ja kullakin moduulilla on oma etäyhteyslinkkinsä.

Omat ohjeet

​​​​​​​​​​​​Opinnäytetyön kirjoittamiseen ja materiaalien käyttöön liittyviä teoksia:

 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita (15. uud. p.). Helsinki: Tammi.
 • Kananen, J. (2015). Opinnäytetyön kirjoittajan opas: Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • Imagoa – Avoin tiede ja kuvien käyttö​

Aiheen valinta

Opinnäytetyön aiheen valinta edellyttää opiskelijalta oma-aloitteisuutta, sillä opiskelijan tulee itse löytää kiinnostava ja omaan pääaineeseen liittyvä opinnäytetyön aihe. Tarvittaessa apua aiheen valinnassa kannattaa pyytää opettajilta. Myös kohdasta ”Ont-aiheita” kannattaa katsoa, löytyisikö sieltä kiinnostavaa aihetta. Opinnäytetyöllä pitää olla työelämäyhteys. Tämä tarkoittaa sitä, että työllä on toimeksiantaja ja työ tehdään työelämän tarpeisiin. Toimeksiantaja voi olla esim. yritys, tutkimuslaitos, kauppa, neuvontajärjestö, maatila, oppilaitos tms.

Aiheen hyväksyttäminen

Kun sinulla on opinnäytetyön aihe olemassa, ota yhteyttä aihealueesta vastuussa olevaan opettajaan ja esittele aiheesi hänelle. Ohjaavan opettajan kanssa käydään tarkempi keskustelu aiheesta, ja jos se on hyväksyttävissä opinnäytetyön aiheeksi, opinnäytetyön tekeminen voi alkaa. Aiheen lopullinen hyväksyntä tapahtuu opettajakokouksessa ja ohjaava opettajasi huolehtii siitä, että opinnäytetyösi aihe tulee siellä käsitellyksi. Ohjaavalta opettajaltasi saat tiedon aiheesi lopullisesta hyväksynnästä opettajakokouksen jälkeen. Ohjaava opettaja hoitaa myös ilmoittautumisen opinnäytetyö-toteutukselle, joka näkyy Pakissa.

Opinnäytetyön aloittaminen

Kun opinnäytetyösi aihe on sovittu ja työlläsi on ohjaava opettaja, ohjaajasi huolehtii että sinut lisätään opinnäytetyöntekijäksi FUNity-opinnäytetyöohjelmaan. Aiheen hyväksynnän jälkeen työn teettäjän kanssa tehdään opinnäytetyösopimus käyttäen HAMKin opinnäytetyösopimus-lomaketta. Varsinainen opinnäytetyön tekeminen alkaa opinnäytetyösuunnitelman kirjoittamisella, joka tehdään Aiheenvalinta-lomakkeeseen. Suunnitelma hyväksytetään ohjaavalla opettajalla ja esitellään suunnitelmaseminaarissa seminaariohjeiden mukaan.

FUNity

FUNityyn kirjaudutaan HAMKin verkkotunnuksilla. Jos kirjautuminen ei onnistu, varmista:

 • ettei salasanassasi ole ääkkösiä tai erikoismerkkejä
 • ettei salasanasi ole vanhentumassa

Molemmat yllämainitut tilanteet saattavat aiheuttaa kirjautumisongelman FUNityssä vaikka HAMKin verkossa kirjautuminen onnistuisikin. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee muuttaa/päivittää HAMKin verkkosalasanasi jotta kirjautuminen FUNityyn onnistuu. FUNityn käytössä sinua auttavat opinnäytetyösi ohjaava opettaja, Helpdesk, katariina.manni@hamk.fi sekä jaana.nuuttila@hamk.fi.

Linkki FUNityyn: FUNity

Opinnäytetyön loppuvaiheen muistilista

 1. Sisällön hyväksyttäminen ja kieliasun tarkistus.
 2. Varmista että Funityssä opinnäytetyösi suomen- ja englanninkielinen nimi ovat lopulliset. Nämä tulevat näkyviin tutkintotodistukseen.
 3. Pyydä toimeksiantajalta arviointipalaute. HAMKin opinnäytetyöohjeista löytyy erillinen Word-lomake, jonka voi lähettää esim. sähköpostilla.
 4. Lupa loppuseminaariin ja loppuseminaarin pitäminen kun työ on täysin valmis. Ajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.
 5. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Ajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.
 6. Anna palaute opinnäytetyöprosessista.

Seminaarikäytännöt

​​Huom! Ota seminaariesityksesi aina muistitikulle, jotta vältytään ylimääräisiltä koneelle kirjautumislta.

Suunnitelma-, väli- ja loppuseminaarit sekä opponointi – seminaarikäytännöt Mustialassa

Suunnitelma- ja väliseminaarit pidetään tiimeissä keskiviikkoisin klo 12.00-14.00. Ensisijainen paikka on Tattari, mutta tarpeen mukaan otetaan muitakin tiloja käyttöön.Yhdessä smeinaaritilaisuudessa on enintään neljä seminaaria. Mikäli samana päivänä seminaareja on useita, jakaudutaan teemoittain useampaan tilaan. Ilmoittautuminen Funityn kautta sen jälkeen, kun seminaarista on sovittu ohjaavan opettajan kanssa ja opettaja on anatanut ilmoittautumisluvan, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen seminaaria. Suunnitelmaseminaarin esityksen kesto max 15 min ja väliseminaarin max 20 min. Seminaaritilaisuudet ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja niistä järjestetään etäosallistuminen tarpeen mukaan.

Loppuseminaarit pidetään erikseen sovittavien moduulien yhteydessä. Ajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja vastaa seminaarista ilmoittamisesta. Tulevat loppuseminaarit näkyvät intrassa opinnäytetyö-kohdan etusivulla. Lähtökohtaisesti yhteen loppuseminaraiin varataan tunti aikaa. Loppuseminaariesityksen kesto on n. 20-30 min ja sen lisäksi keskustelut. Mikäli ohjaavan opettajan kanssa sovitaan, näistä ohjeellisista ajoista voidaan poiketa. Loppuseminaarit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja niistä järjestetään etäosallistuminen tarpeen mukaan.

Opponointi kuuluu väliseminaariin. Jokainen toimii opponenttina vähintään kerran. Opponoinnista tehdään kirjallinen raportti siihen tarkoitettua lomaketta käyttäen ja se annetaan opinnäytetyön tekijälle ja opinnäytetyötä ohjaavalle opettajalle. ​Hyväksytty opponointi kirjataan opettajan toimesta Funityyn.

Opinnäytetyön opponointilomake.docx

Opponentin tehtävänä on perehtyä huolellisesti saamiinsa opinnäytetyötä koskeviin dokumentteihin. Lyhyesti opponointi tarkoittaa toisen opiskelijan työn arviointia. Opponentti on opinnäytetyön tekijän kannustaja, työn arvioija ja kriitikko. Opponentin ei ole tarkoitus arvostella työtä, vaan etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa sekä esittää täydennys- ja korjausehdotuksia opponoitavaan työhön. Myös työn hyvät kohdat kannattaa nostaa esiin. Opponentin tehtävänä seminaaritilaisuudessa on alustaa yleistä keskustelua opinnäytetyöstä arvioimalla mm. seuraavia asioita:

 • Seminaarin sisältö ja seminaariesitys
 • Opinnäytetyön vahvuudet, puutteet sekä opponentin oma mielipide työstä perusteluineen
 • Työn tavoitteiden määrittely
 • Työn toteutus työlle asetetut tavoitteet huomioiden
 • Tulosten esittäminen, niiden havainnollisuus, esim. taulukot ja kuviot ja tulosten pohdinta
 • Opponentin esittämien arvioiden tulee kattaa opinnäytetyön sen hetkinen alue kokonaisuudessaan​

Seminaareista tietoa myös opinnäytetyöoppaassa.

Seminaariajat

Loppuseminaarit:

 • Pidetään moduulien yhteydessä erikseen sovittuina, vaihtelevina ajankohtina.
 • Poikkeuksena toukokuu, jolloin loppuseminaarit pidetään suunnitelma- ja väliseminaarien ajankohtina

Suunnitelma- ja väliseminaarit:

 • Suunnitelma- ja väliseminaareja pidetään joka keskiviikko klo 12.00-14.00. Oman seminaarin pitämisen ajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.
 • Ota seminaariesityksesi muistitikulle jotta vältytään ylimääräisiltä koneelle kirjautu​mislta
 • Ensisijainen tila on Tattari
 • Mikäli haluat pitää seminaarisi tai osallistua seminaaritilaisuuteen etänä Lync-yhteydellä, ota etukäteen yhteys ohjaavaan opettajaasi ja sovi käytännön järjestelyistä
 • Seminaariin osallistujien ei tarvitse ilmoittautua etukäteen

Linkki: Ohje Skypen (ent. Lyncin) käytöstä

Opinnäytetyön tiedonhaku

Tiedonhaku suunnitelmaseminaari-vaiheessa

Aloita tiedonhaku tekemällä alustavaa tiedonhakua opinnäytetyön aihealueelta ainakin HAMK Finnasta ja Finna.fi-palvelusta. Alustava tiedonhaku auttaa sinua tutustumaan aiheeseen ja muodostamaan omat tutkimuskysymyksesi.

Kun aihe on kiteytynyt, tee kirjallisuuskartoitus aihealueelta jo olemassa olevaan tutkimustietoon seuraavasti:

 • Valitse muutama aiheesi näkökulmasta keskeinen käsite suomeksi ja englanniksi. Käsitemäärittelyn apuna voit käyttää mm. jo löytämääsi kirjallisuutta sekä sanakirjoja ja sanastoja, joita on koottu esim. HAMK Finnan sanakirjat ja sanastot-listaan.
 • Etsi tietoa mm. seuraavien palveluiden avulla:
 • Etene tiedonhaussasi kokeilemalla erilaisia hakusanayhdistelmiä ja palveluita. Sama haku ei välttämättä tuota tulosta kaikissa palveluissa. Esimerkiksi kirjahaku HAMK Finnassa vaatii erilaisia hakusanoja kuin artikkelihaku Science Directissa. Kokeilemalla oppii.
 • Jos et löydä, ilmoittaudu oman alasi opiskelijoille suunnattuun tiedonhaun työpajaan tai varaa henkilökohtainen ohjausaika informaatikolta. Ilmoittautumisohjeet, yhteystiedot ja aikataulut löydät Apua tiedonhankintaan-sivulta

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU