Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Metsätalouden opinnäytetyöprosessi

21.04.2020 14:23

Opinnäytetöitä koordinoi Evolla lehtori Antti Sipilä. Antin tavoitat puhelimella numerosta 050 5927051 tai sähköpostilla osoitteesta antti.sipila@hamk.fi

Tämä ohje on laadittu huhtikuussa 2020 ja se on voimassa kesäkuun loppuun asti. Syksystä 2020 alkaen HAMK ottaa käyttöön opinnäyteprosessiin tarkoitetun VIHI- järjestelmän, joka on integroitu PAKKIin. Opinnäytetyöohjeistus tulee uudistumaan samalla aikataululla.

Evon opinnäytekäytänteet on koottu Moodlen työtilaan (Evon opinnäytetyöt), joka löytyy vanhan moodlen puolelta. Keväällä 2020 pidetään yksi opinnäytteeseen valmentava päivä (tiistai 18.4. klo 9-15), jossa Antti ja Henkka valmentavat opinnäytteen tekemistä.

Opinnäytetyön tekemisen eteneminen Evolla

Aloittaminen

 1. Tutustu aivan ensimmäiseksi HAMKin opinnäyteoppaaseen, jossa kerrotaan tarkemmin opinnäyteprosessista. Evolla tehtävät työt ovat yleensä tutkimuksellisia tai toiminnallisia, joihin kumpaankin löytyy oppaastaa sisällysluetteloehdotukset.
 2. Hae sen jälkeen itseäsi kiinnostava aihe työelämästä, harjoittelupaikasta, kesätöistä tai opettajilta. Mieti aihetta niin HAMKin (opinnäytetyöoppaan ohjeet) kuin tilaajan näkökulmasta.
 3. Esittele aihe sitä parhaiten tuntevalle opettajalle tai opinnäytteitä koordinoivalle opettajalle (Antille)
 4. Laadi keskustelujen pohjalta aihekuvaus (LIITE 2), jossa pohdit työn tarkempaa sisältöä, lähestymistapaa ja vastaat, millaisiin kysymyksiin opinnäytteen on tarkoitus vastata. Toimita lomake Antille.
 5. Evon opettajat kokoontuvat maanantaisin viikkopalaveriin, jossa aihe hyväksytään ja nimetään työlle ohjaaja ja kommentoija.
 6. Tämän jälkeen opiskelija kirjataan Funity–järjestelmään.
 7. Jos työllä on tilaaja, niin Opinnäytetyösopimus (LIITE 1) laaditaan kolmena kappaleena, yksi tilaajalle, yksi HAMKille ja yksi työn tekijälle. Allekirjoitettu sopimus toimitetaan työn ohjaajalle tai Antille. HUOM! Jos työ sisältää luottamuksellista tietoa, se tulee kirjata sopimukseen. Lähtökohtaisesti opinnäyte on HAMKissa aina julkinen. Kaikki valmiit työt tallennetaan sähköiseen arkistoon.
 8. Kun opiskelija on merkitty Funityyn ja opinnäytetyösopimus on allekirjoitettu, niin opiskelija voi pitää aloitusseminaarin. Siihen luvan antaa ohjaava opettaja. Seminaareja on kerran kuukaudessa yleensä kuun loppupuolella. Seminaariajoista tiedotetaan erikseen.

Työskentelyvaihe

 1. Aihepiirin kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimusmenetelmään perehtyminen ja aineiston kerääminen. Apuna tässä ovat Mallipohja (LIITE 3) ja Lähdeviiteopas (LIITE 4)
 2. Yhteydenpito ohjaajaan työn tekemisen eri vaiheissa (Funity/sähköposti/puhelin) on tärkeää. Ohjaajan tehtävänä on lukea ja kommentoida työtä sen eri vaiheissa.
 3. HAMKin ohjeen mukaisesti väliseminaarin pitäminen sovitaan ohjaajan kanssa ja ilmoitetaan sitten koordinoivalle opettajalle (Antille). Opiskelija voi pitää myös yhdistetyn väli-/loppuseminaarin, josta on sovittava erikseen ohjaajan kanssa.
 4. Väliseminaarivaiheessa työ on hyvin pitkällä, eli aineistot on kerätty, kirjallisuuteen tutustuttu ja johtopäätöksen pääosin tehty. Tarkemmat ohjeet löytyvät opinnäytetyöohjeesta.

Viimeistelyvaihe 

 1. Loppuseminaari tai yhdistetty väli-/loppuseminaari voidaan pitää kerran kuukaudessa. Ohjaajalta luvan saatuaan opiskelija varaa seminaariajan Antilta esim. sähköpostilla vähintään viikkoa ennen seminaaripäivää.
 2. Loppuseminaariin kuuluu aina opponointi, jonka ohjeet löytyvät Evon opinnäytetyöpajojen materiaaleista. Opiskelija hankkii työlleen itse opponentin, jota voi kysellä vaikka yammerissa.
 3. Seminaarissa opiskelija saa palautetta sekä ohjaajalta että opponoijalta. Ohjeen mukaan työ olisi viimeisteltävä lopulliseen arviointiin kahden viikon kuluessa seminaarin jälkeen.
 4. Yleensä samana päivänä loppuseminaarin kanssa kirjoitetaan kypsyysnäyte ohjaajan osoittamasta aiheesta. Katso ohje LIITE 5. Kypsyysnäyte toimitetaan erikseen tarkastettavaksi äidinkielen opettajalle.
 5. Opinnäytteen viimeisen lopullisen version tarkastaa äidinkielen opettaja Ulla Reentilä (ulla.reentila@hamk.fi), jolla työ voidaan toimittaa vasta sitten, kun ohjaaja on antanut siihen luvan. Englanninkielisen tiivistelmän (abstract) kielentarkastuksta vastaa Kaija Karuvuori (kaija.karuvuori@hamk.fi).
 6. Kun työ on lopullisesti valmistunut, pyydetään työn tilaajalta palaute (LIITE 7), joka toimitetaan ohjaavalle opettajalle.
 7. Ohjaaja arvioi valmiin työn, kun siihen on tehty kaikki korjaukset ja tilaajan palaute on käytettävissä. Työn lopullisesta arvosanasta sopivat työn ohjaaja ja kommentoija yhdessä. Työn ohjaaja vastaa myös arvosanan merkitsemisestä HAMKin järjestelmiin. Arviointiperusteista voi lukea tarkemmin opinnäytetyöoppaasta.

Viimeistelyvaihe

 1. Julkaisuluvan saatuaan opiskelija tallentaa työnsä joko Theseukseen (suositus) tai HAMKin sisäiseen arkistoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät opinnäytetyöohjeesta.
 2. Palaute- ja arviointikeskustelu ohjaajan kanssa. Työstä voi niin halutessa laatia myös lehdistötiedotteen HAMKin viestintään.
 3. Täytä verkossa kysely, jossa arvioit opinnäytetyöprosessia.

Seminaarien seuraaminen ja opponointi

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu myös opinnäytetyöseminaarien seuraamiset. Loppuseminaareja tulee seurata opintojen aikana vähintään kahdeksan ja näiden lisäksi pitää oma loppuseminaari sekä opponoida toisen opiskelijan opinnäyte. Opponointi suoritetaan opintojen aikana ja opiskelija hankkii itse opponoitavan työn. Opponointiin löytyy ohjeet Evon opinnäytetyöpajan moodlesta

Opinnäytetöiden koordinaattori Antti Sipilä
Opintosihteeri Ulla Rauhala

Seminaarit ja aikataulut

Seminaarit järjestetään perjantaisin klo 8.00 alkaen Evokeskuksessa (jollei toisin ilmoiteta). Kevätlukukauden 2020 seminaaripäivät ovat 15.5. ja 5.6.

Opiskelija sopii ohjaajan kanssa oman seminaariaikansa ja varaa tämän jälkeen ajan seminaaripäivään Antti Sipilältä (antti.sipila@hamk.fi).

Linkit

Oma opinnäytetyösi (FUNity)

Keskeneräiset opinnäytetyöt

Valmiit opinnäytetyöt

Tulevat seminaariesitykset

Theseus – valmiin opinnäytetyön julkaiseminen

Opinnäytetyöaiheita

Aiheidea Tilaaja Yhteyshenkilö/ideoija
Monilähdeinventoinnilla tuotetun metsävaratiedon tarkkuus Evolla   Risto Viitala
Laserkeilausaineistolla tuotetun metsävaratiedon tarkkuus Evolla   Risto Viitala
Trestimalla tuotetun metsävaratiedon tarkkuus Evolla   Risto Viitala
Runkolukusarjan estimoiminen laseraineistosta   Risto Viitala
Puun pituuden, latvuksen leveyden ja rungon paksuuden välinen riippuvuus Evolla   Risto Viitala
Metsänhoito- ja hakkuutoimenpiteiden tunnistaminen avoimista paikkatietoaineistoista   Risto Viitala
Leimikon suunnittelijoiden ja hakkuukoneen kuljettajien käsityksen leimikon maastomerkintojen toimivuudesta   Pekka Vuori
Metsän luontaisen kehityksen kuvaus kulotuksen jälkeen 20 vuoden ajalta Evon opetusmetsä Pekka Vuori

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU