Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Metsätalouden opinnäytetyöprosessi

12.02.2020 11:37

Opinnäytetöitä koordinoi Evolla lehtori Antti Sipilä. Antin tavoitat puhelimella numerosta 050 5927051 tai sähköpostilla osoitteesta antti.sipila@hamk.fi.

Evon opinnäytekäytänteet on koottu omaan Moodle työtilaan (Evon opinnäytetyöt), jonne Antti pyydettäessä lisää osallistumisoikeuden. Kevään 2020 opparipajapajapäivät ja teemat julkaistaan lähiaikoina. (lisätietoja Moodlessa):

TYÖPAJA 1. Johdanto opinnäytteen taustoihin ja filosofiaan
TYÖPAJA 2. Opinnäytteen käytänteet HAMKissa ja Evolla, seminaareja.
TYÖPAJA 3. Tilastolliset menetelmät opinnäytteessä, aloitusseminaareja.

Opinnäytetyön tekemisen eteneminen Evolla

Aloittaminen

 1. Tutustu aivan ensimmäiseksi HAMKin opinnäyteoppaaseen, jossa kerrotaan tarkemmin opinnäyteprosessista. Evolla tehtävät työt ovat yleensä tutkimuksellisia tai toiminnallisia, joihin kumpaankin löytyy opppastaa sisällysluetteloehdotukset.
 2. Hae sen jälkeen itseäsi kiinnostava aihe työelämästä, harjoittelupaikasta, kesätöistä tai opettajilta. Mieti aihetta niin HAMKin (opinnäytetyöoppaan ohjeet) kuin tilaajan näkökulmasta.
 3. Esittele aihe sitä parhaiten tuntevalle opettajalle tai opinnäytteitä koordinoivalle opettajalle (Antille)
 4. Laadi keskustelujen pohjalta aihekuvaus (LIITE 2), jossa pohdit työn tarkempaa sisältöä, lähestymistapaa ja vastaat, millaisiin kysymyksiin opinnäytteen on tarkoitus vastata.  Toimita lomake Antille.
 5. Evon opettajan kokoontuvat maanantaisin viikkopalaveriin, jossa aihe hyväksytään ja nimetään työlle ohjaaja ja kommentoija.
 6. Tämän jälkeen opiskelija kirjataan Funity–järjestelmään.
 7. Jos työllä on tilaaja, niin Opinnäytetyösopimus (LIITE 1) laaditaan kolmena kappaleena, yksi tilaajalle, yksi HAMKille ja yksi työn tekijälle.  Allekirjoitettu sopimus toimitetaan työn ohjaajalle tai Antille. HUOM! Jos työ sisältää luottamuksellista tietoa, se tulee kirjata sopimukseen. Lähtökohtaisesti opinnäyte on HAMKissa julkinen ja valmis työ talletaan sähköiseen arkistoon.
 8. Kun opiskelija on merkitty Funityyn ja opinnäytetyösopimus on allekirjoitettu, niin opiskelija voi pitää aloitusseminaarin. Siihen luvan antaa ohjaava opettaja. Seminaareja on kerran kuukaudessa yleensä kuun loppupuolella. Seminaariajat löytyvät tämän sivun ylävalikosta.

Työskentelyvaihe

 1. Aihepiirin kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimusmenetelmään perehtyminen ja aineiston kerääminen. Apuna tässä ovat Mallipohja (LIITE 3) ja Lähdeviiteopas (LIITE 4).
 2. Yhteydenpito ohjaajaan työn tekemisen eri vaiheissa (Funity/sähköposti/puhelin) on tärkeää. Ohjaajan tehtävänä on lukea ja kommentoida työtä sen eri vaiheissa.
 3. HAMKin ohjeen mukaisesti väliseminaarin pitäminen sovitaan ohjaajan kanssa ja ilmoitetaan sitten koordinoivalle opettajalle (Antille). Opiskelija voi pitää myös yhdistetyn väli-/loppuseminaarin, mutta siitä on sovittava erikseen ohjaajan kanssa.
 4. Väliseminaarivaiheessa työ on hyvin pitkällä, eli aineistot on kerätty, kirjallisuuteen tutustuttu ja johtopäätöksen pääosin tehty. Tarkemmat ohjeet löytyvät opinnäytetyöohjeesta.

Viimeistelyvaihe 

 1. Loppuseminaari tai yhdistetty väli-/loppuseminaari voidaan pitää kerran kuukaudessa. Seminaariajat löytyvät tämän sivun ylävalikosta. Ohjaajalta luvan saatuaan opiskelija varaa seminaariajan Antilta esim. sähköpostilla vähintään viikkoa ennen seminaaripäivää.
 2. Loppuseminaariin kuuluu aina opponointi, jonka ohjeet löytyvät Evon opinnäytetyöpajojen materiaaleista. Opiskelija hankkii työlleen itse opponentin, jota voi kysellä vaikka yammerissa.
 3. Seminaarissa ohjaajalta ja opponoijalta saadun palautteen huomioiminen työn viimeistelyssä kahden seuraavan viikon aikana.
 4. Välittömästi lopppuseminaarin jälkeen kirjoitetaan kypsyysnäytteen ohjaajan osoittamasta aiheesta. Katso ohje LIITE 5. Kypsyysnäyte menee erikseen tarkastettavaksi äidinkielen opettajalle.
 5. Opinnäytteen viimeisen lopullisen version tarkastaa äidinkielen opettaja Ulla Reentilä (ulla.reentila@hamk.fi), jolla työ voidaan toimittaa vasta sitten, kun ohjaaja on antanut siihen luvan. Englanninkielisen tiivistelmän (abstract) kielentarkastuksta vastaa Kaija Karuvuori (kaija.karuvuori@hamk.fi).
 6. Kun työ on lopullisesti valmistunut, pyydetään työn tilaajalta palaute (LIITE 7), joka toimitetaan ohjaavalle opettajalle.
 7. Ohjaaja arvioi valmiin työn, kun siihen on tehty kaikki korjaukset ja tilaajan palaute on käytettävissä. Työn lopullisesta arvosanasta sopivat työn ohjaaja ja kommentoija yhdessä. Työn ohjaaja vastaa myös arvosanan merkitsemisestä HAMKin järjestelmiin. Arviontiperusteista voi lukea tarkemmin opinnäytetyöoppaasta.

Viimeistelyvaihe

 1. Julkaisuluvan saatuaan opiskelija tallentaa työnsä joko Theseukseen (suositus) tai HAMKin sisäiseen arkistoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät opinnäytetyöohjeesta.
 2. Oman harkinnan mukaan ohjaajan kanssa keskustellen lehdistötiedotteen laatiminen HAMKin viestintään.
 3. Palaute- ja arviointikeskustelu ohjaajan kanssa.
 4. Täytä verkossa kysely,  jossa arvioit opinnäytetyöprosessia.

Seminaarien seuraaminen ja opponointi

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu myös opinnäytetyöseminaarien seuraamiset. Näitä loppuseminaareja tulee seurata opintojen aikana vähintään kahdeksan ja näiden lisäksi oma loppuseminaari sekä toisen opinnäytteen opponointi. Opponointi suoritetaan opintojen aikana ja opiskelija sopii itse toisen opinnäytetyöntekijän kanssa opponoinnin suorittamisesta. Opponointiin löytyy ohjeet Evon opinnäytetyöpajan moodlesta

Opinnäytetöiden koordinaattori Antti Sipilä
Opintosihteeri Ulla Rauhala

Seminaarit ja aikataulut

Seminaarit järjestetään perjantaisin klo 8.00 alkaen Evokeskuksessa (jollei toisin ilmoiteta). Kevätlukukauden 2020 seminaaripäivät ovat 14.2., 20.3., 17.4., 15.5. ja 5.6.

Opiskelija sopii ohjaajan kanssa oman seminariaikansa ja varaa tämän jälkeen ajan seminaaripäivään Antti Sipilältä (antti.sipila@hamk.fi).

Linkit

Oma opinnäytetyösi (FUNity)

Keskeneräiset opinnäytetyöt

Valmiit opinnäytetyöt

Tulevat seminaariesitykset

Theseus – valmiin opinnäytetyön julkaiseminen

Opinnäytetyöaiheita

Aiheidea Tilaaja Yhteyshenkilö/ideoija
Monilähdeinventoinnilla tuotetun metsävaratiedon tarkkuus Evolla   Risto Viitala
Laserkeilausaineistolla tuotetun metsävaratiedon tarkkuus Evolla   Risto Viitala
Trestimalla tuotetun metsävaratiedon tarkkuus Evolla   Risto Viitala
Runkolukusarjan estimoiminen laseraineistosta   Risto Viitala
Puun pituuden, latvuksen leveyden ja rungon paksuuden välinen riippuvuus Evolla   Risto Viitala
Metsänhoito- ja hakkuutoimenpiteiden tunnistaminen avoimista paikkatietoaineistoista   Risto Viitala
Leimikon suunnittelijoiden ja hakkuukoneen kuljettajien käsityksen leimikon maastomerkintojen toimivuudesta   Pekka Vuori
Metsän luontaisen kehityksen kuvaus kulotuksen jälkeen 20 vuoden ajalta Evon opetusmetsä Pekka Vuori

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU