Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Opinnäytetyöprosessi tietojenkäsittelyssä (moduulipohjainen koulutus)

13.11.2018 10:26

Alla on kuvattu syksyllä 2014 ja sen jälkeen aloittaneiden ryhmien opinnäytetyöprosessin kulku karkealla tasolla. Aiemmin aloittaneilla ryhmillä prosessi on sama, mutta sitä ei ole sidottu yhteen periodiin.

Opinnäytetyöhön paneutuminen aloitetaan toisena opintovuonna tekemällä mini-Thesis, pieni opinnäytetyö. Samalla perehdytään opinnäytetyöprosessiin ja sen seminaareihin.

Aikataulullisesti opinnäytetyö tehdään siten, että pääasiallinen tekemisaika on päivätoteutuksessa 3. periodi ja monimuotototeutuksessa 4. periodi + alkusyksy. Jotta tämä olisi mahdollista, opinnäytetyöt valmistellaan aikaisemmilla periodeilla siten, että vähintään aiheenvalintalomake on tehtynä ennen kyseisen periodin alkua. Enemmänkin mielellään saa tehdä valmiiksi.

Opinnäytetyöperiodi alkaa välittömästi aiheenvalintalomakkeiden läpikäynnillä, jota kutsutaan ideaseminaariksi. Tämä tehdään ryhmissä, joissa myös opinnäytetyö tullaan tekemään. Aiheen hyväksymisen jälkeen opiskelija saa käyttöluvan FUNityyn, jossa opinnäytetyöprosessi teknisesti hallitaan. Ryhmät muotoutuvat opinnäytetöiden aihepiirien ja ohjaajien mukaan. Loppuaika ensimmäisestä viikosta on tarkoitettu opinnäytetyösuunnitelman tekemiseen.

Periodin toisella viikolla maanantaina ovat suunnitelmaseminaarit eli kaikkien suunnitelmat käydään ryhmissä läpi. Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen alkaa teoriamateriaalin kerääminen ja opinnäytetyön kirjoittaminen.

Periodin viikot 3-6 ovat varsinaista opinnäytetyö tekemisen aikaa. Kirjoitat teoriaosaa, teet käytännön toteutusta, kirjoitat työn loppuosaa. Tämän jälkeen työn pitäisi olla varsin valmiissa kunnossa. Kun alun perin suunnittelet työtä, katso sen aiheen olevan riittävän kompakti, hyvin määritelty ja pieni, jotta saat sen tehtyä ja dokumentoitua neljässä viikossa. Se ei ole kovin kauaa.

Jo pitkälle työstettyä opinnäytetyötä käsitellään väliseminaarissa. Väliseminaarissa työtäsi opponoi toinen opinnäytetyöryhmäsi opiskelija. Väliseminaarissa esittelet ensin työtäsi noin kymmenen minuuttia ja sen jälkeen vastaat opponoijan sinulle esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin noin 20 minuutin ajan. Samassa väliseminaarissa olet itse sekä opponoitavan että opponoijan roolissa.

Lopuksi opiskelija esittelee julkaisuvalmiin (tai lähes julkaisua vaille valmiin työn) työn loppuseminaarissa. Loppuseminaarin esitys kestää tasan 20 minuuttia ja se arvioidaan. Viimeisellä viikolla pidetään myös kypsyysnäyte. Monimuoto-opiskelijoilla loppuseminaari on seuraavana syksynä, jolloin työskentelyaikaa on myös kesä. Loppuseminaarin aikaan sinulla pitää olla kaikki seminaarit käytynä ja opinnäytetyö tehtynä

Tietojenkäsittelyn seminaarikäytännöistä lyhyesti

Opintojaksopohjaisessa koulutuksessa olevien seminaarit pidetään yleensä torstaisin alkaen klo 15.00 muutamia kertoja vuodessa. Opiskelijan tulee esittää oma työnsä neljässä seminaarissa (idea-, suunnitelma-, väli- ja loppuseminaari). Opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua ideaseminaariin, vaan aiheenvalintalomaketta voi tulla esittämään aina suunnitelma- ja väliseminaarien yhteydessä.

Idea-, suunnitelma- ja väliseminaarit pidetään WebExin välityksellä, katso http://hamk.webex.com -> Training Center -> Tietojenkäsittelyn opinnäytetyöseminaari. Loppuseminaari pidetään koululla todennäköisesti auditoriossa. Loppuseminaareihin ei voi ottaa osaa WebExillä. Suunnitelma-, väli- ja loppuseminaareihin ohjaaja antaa luvan FUNityn kautta. Sen jälkeen opiskelija voi FUNitystä lisätä itsensä sopivaan seminaariin. Tähän on kahden viikon karenssiaika.

Opponointi tehdään väliseminaarissa. Opponointijärjestys selviää noin viikkoa ennen väliseminaaria.

Seminaarikommentoinnit

Opiskelija osallistuu neljään idea-, suunnitelma-, väli- tai loppuseminaaritilaisuuteen kommentoijana. Tämä tarkoittaa kysymysten ja kommenttien antamista chatilla JOKAISEEN esitettyyn työhön. Osallistuminen kirjataan FUNityyn seminaaritilaisuudessa. Läsnäolokirjaukset tehdään FUNityyn joko WebExin kautta tai auditorion tietokoneella loppuseminaarien jälkeen.

On suositeltavaa aloittaa seminaarityöskentely jo ennen oman opinnäytetyöaiheen hyväksymistä.

Tutkivan ja kehittävän osaajan seminaarit

Varsinaisen opinnäytetyöprosessin osallistumisten ulkopuolelle jäävät Tutkiva ja kehittävä osaaja -opintojakson oppimistehtäviin liittyvät seminaariseuraamiset.

HUOM! Yhdestä seminaaripäivästä saa yhden seminaarikerran johonkin, ei enempää. Samaa seminaaria ei voi käyttää kahdessa opintosuorituksessa.

Ideaseminaari

Ideaseminaari antaa mahdollisuuden opiskelijalle esittää WebExissä (share application, document tai desktop) noin 10 min oma ajatuksensa opinnäytteestä toisille opiskelijoille ja ohjaajille. Tämän jälkeen muut opiskelijat kommentoivat ja kysyvät WebExin chatilla.

Ideaseminaaria varten opiskelijan tulee täyttää aiheenvalintalomake (ei PowerPointia), mutta ideaseminaaria varten ei tarvitse ilmoittautua.

Ideaseminaarin jälkeen opiskelijan pitää lähettää aiheenvalintalomake Lasse Seppäselle sähköpostilla. Tämän jälkeen sinulle nimetään opinnäytetyön ohjaajasi ja ryhmäsi. Samalla saat luvan FUNityyn.

Suunnitelmaseminaari

Ohjaaja antaa luvan suunnitelmaseminaariin FUNityn kautta, kun opinnäytetyösuunnitelma on hänen mielestään riittävän pitkällä.

Suunnitelmaseminaari WebExissä on luonteeltaan osallistava työskentelytilanne, jossa käsitellään opinnäytetyösuunnitelmia yhdessä. Suunnitelmaseminaarissa opiskelija esittää (share application, document tai desktop) opinnäytetyösuunnitelmansa noin 10 minuutissa (ei PowerPointia). Tämän jälkeen muut opiskelijat kommentoivat ja kysyvät webexin chatilla suunnitelmasta. Tarvittaessa jakaudutaan useampaan ryhmään (breakout-sessioon) ohjaavien opettajien johdolla.

Suunnitelmaseminaarissa esitetyn opinnäytesuunnitelman ohjaaja voi hyväksyä sellaisenaan tai täydennettynä. Mikäli suunnitelma tarvitsee merkittäviä täydennyksiä, se tulee esittää uudestaan.

Opinnäytetyösuunnitelma

Väliseminaari

Ohjaaja antaa luvan väliseminaariin FUNityn kautta, kun työ on lähes valmis. Sen tietoperusta, tietojen keruu ja sen perusteella muodostunut aineisto sekä alustavat johtopäätökset ovat valmiiksi kirjoitetut raportissa.

Väliseminaari järjestetään periodin loppupuolella. Töitä prosessoidaan ryhmissä siten, että jokainen opiskelija on jollekin toiselle opponentti.

Esittelevä opiskelija näyttää työn sähköisen version (ei PowerPointia), joka jaetaan kaikille näkyviin WebExin kautta (share application, document, desktop). Työn esittelyyn on aikaa 10 min. Tänä aikana tekijä hiljalleen kelaa samalla kertoen työnsä läpi. Tämä jälkeen oppinointi tehdään ohjeistetusti 15-20 min. Lisäksi osallistujien kommentteihin vastataan.

Loppuseminaari

Ohjaaja antaa luvan loppuseminaariin FUNityn kautta. Loppuseminaari on muiden seminaarien kaltainen opiskelijoita osallistava tilaisuus koululla lukujärjestyksestä löytyvässä luokkatilassa, todennäköisesti auditoriossa.

Loppuseminaari koostuu PowerPoint-esityksestä (20 min. tasan) ja keskustelusta. Loppuseminaarissa ohjaava opettaja antaa kyseistä opinnäytetyöprosessia koskevan arvionsa. Kommentoijien läsnäolot kirjataan FUNityyn auditorion tietokoneelta.

Loppuseminaaripäivänä pidetään myös kypsyysnäytteet, joiden kirjoittamiseen varataan 3 h.

Loppuseminaarit pidetään pääsääntöisesti elo-syyskuussa.

Tietojenkäsittelyn arviointiprosessi

Tietojenkäsittelyssä jo opinnäytetyön etenemisen aikana arvioidaan opponointi ja loppuseminaari. Viestinnän opettaja antaa työstä oman arvionsa.

Kun työ on tullut ohjaajalle kansissa, koko opinnäytetyö ja opiskelijan opinnäytetyöprosessi arvioidaan. Ohjaaja laatii FUNityllä lausuntoehdotuksen ja käy kommentoijan ja tarvittavien muiden opettajien kanssa keskustelun arvosanasta. Kun arvosana on päätetty, FUNity lähettää opiskelijan sähköpostiin lausunnon arvosanoineen. Samalla menee tieto opintosihteerille sähköpostilla.

Kypsyyskoe ei vaikuta arvosanaan, mutta sen pitää olla tehtynä ja hyväksyttynä sekä ohjaajalta että viestinnän opettajalta. Opinnäytetyön arviointiin liittyvät kriteerit on listattu esimerkiksi Funityssä kohdassa Arviointi -> Arviointikriteerit.

Plagiointitarkastus Urkundissa

Jokainen tietojenkäsittelyn opinnäytetyö käy läpi plagiointitarkastuksen. Se tehdään seuraavasti:

  • Lähetä työsi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen ohjaajankäyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com esim. lseppanen.hamk@analysis.urkund.com (tlahti, tsaksa, elaine)
  • Ohjaaja saa Urkundista sähköpostiviestin ja tarkastaa Urkundin raportin.
  • Ohjaaja voi lähettää raportin edelleen sähköpostilla tarvittaessa.
  • Ohjaaja merkitsee plagiontitarkastuksen onnistumisen vaiheella FUNityyn.

Urkund on varsin tarkka. Se saattaa löytää jopa kopioidun lauseen puolikkaan. Lähdemerkinnöistä tulee usein Urkundista noottia, mutta on aivan luonnollista, että monessa opinnäytetyössä käytetään samoja lähteitä. Näistä ei siis välitetä.

Lähetä työsi Urkundiin aina koulun sähköpostiosoitteesta. Jos lähetät useista osoitteista, Urkund käsittää ne toistensa kopioiksi.

Kansitus

Opiskelijat voivat ostaa kansia kirjastosta omia kansitettuja töitään varten ja kansittaa työnsä itse kirjaston yhteydessä. Koulutusohjelmalle ei kansitettua työtä toimiteta. Opiskelija julkaisee opinnäytetyönsä joko theseus.fi:ssä tai HAMKin arkistossa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU