Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sähköä vai automaatiota - Sinä valitset!

12.02.2020 10:53

Sähkö- ja automaatiotekniikan opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta ja johtavat insinööri (AMK) –tutkintoon.

Elokuussa 2018 aloittavan päiväkoulutuksen opintojen sisältö:

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Johdatus automaatioon Ohjelmointisovellukset 1 Hajautetun energiantuotannon ratkaisut Kunnossapito
Automaation sovellukset Sähkövoimatekniikan perusteet Älykkäät ratkaisut kiinteistöautomaatiossa Opinnäytetyö
Sovellettu mittaustekniikka Rakennusten sähkösuunnttelu ja -asennukset Teollisuuden automaatio- ja sähkösunnittelu Harjoittelu
Automaatiosuunnittelyn menetelmät Ohjelmointisovellukset 2 Modernit teknologiasovellukset Harjoittelu

Voit myös täydentää omaa osaamistasi toisten koulutusten tarjonnalla tai kaikille vapaasti valittavilla opinnoilla.

Eroavaisuudet työn ohessa tapahtuvan ja päiväopiskelun välillä

Kokopäivätoiminen englannin- ja suomenkielinen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus keskittyy automaatiotekniikkaan ja työn ohessa tapahtuva koulutus sähkötekniikkaan. Tämä näkyy työn ohessa tapahtuvassa opiskelussa vähintään 45 op suuruisena sähkötekniikan kokonaisuutena.

Sähkötekniikan sisällön määrittely noudattaa pätevyysvaatimuksen osalta seuraavia määräyksiä:

  • KTMp 516 (http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19960516?toc=1)
  • §12-14 Pätevysvaatimukset

Sähkötekniikan toteutuksen on noudatettava koulutusvaatimuksen osalta seuraavia määräyksiä:

Suomen- ja englanninkielisessä kokopäivätoimisessa koulutuksessa on 30 op automaatiotekniikan sisältöä ja vastaavasti työn ohessa tapahtuvassa suomenkielisessä koulutuksessa on 30 op sähkötekniikan sisältöä.

​Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin (AMK) ammatillinen osaaminen koostuu useasta osaalueesta. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti näiden sisältöä.

Sähkö- ja automaatiotekninen perusosaaminen sisältää mittaustekniikkaa, sähkö- ja automaatioalan tieto- ja ohjelmistotekniikkaa, matemaattisia menetelmiä, fysiikkaa sekä elektroniikkaa.

Suunnitteluosaaminen sisältää suunnitteluprosesseja, -menetelmiä ja -työkaluja,
simulointimenetelmiä, laitteiden ja komponenttien mitoitusta ja valintaa, dokumenttien laatimista, standardien soveltamista, laatujärjestelmiä ja elinkaariajattelua.

Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen sisältää keskeisiä sähkö- ja laiteturvallisuuteen liittyviä lakeja, määräyksiä ja standardeja.

Yritys- ja tuotantotalouden osaaminen sisältää projektitoimintaa, ihmisten johtamista, yrittäjyyttä, markkinointia ja kunnossapitoa.

Sovellusosaaminen sisältää, sähkö- ja sähköenergiajärjestelmiä, kiinteistöautomaatiota, prosessiautomaatiota, tuotantoautomaatiota ja yleisesti tekniikan soveltamista uusille käyttöalueille.

Prosessi-, laite- ja järjestelmäosaaminen sisältää tärkeimmät sähkön tuotantotavat ja –laitteistot, yleisimmät tuotantoprosessit ja –koneet, niissä käytettävät anturit, lähettimet ja toimilaitteet sekä ohjaus- ja säätöjärjestelmät.

Harjoittelu

Opiskelija perehtyy työelämään ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa oman opiskelualansa teoriaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija on harjaantunut jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työskentelyyn ja yrittäjyyteen, työllistyy opintojensa päättyessä ja voi sijoittua kansainvälisiin alansa tehtäviin.

Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön, osaa kehittää itseään ja omaa ammattialaansa. Hän osaa toimia kansainvälisessä työyhteisössä huomioiden kulttuurilliset tekijät sekä osaa toimia työyhteisön vuorovaikutustilanteissa joustavasti, rakentavasti ja tavoitteellisesti. Hän osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.

Voit suorittaa harjoittelun kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkishallinnossa tai muussa sopivassa organisaatiossa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyö, jonka teet itsenäisesti ja jossa hyödynnät automaatiotekniikan keskeisimpiä osaamisalueita. Opinnäytetyö tehdään tavallisesti teollisuusyritykseen, ja sillä on merkitystä myös työpaikan saannissa.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä ja osaamisensa omaan ammattialaansa, osoittaa pystyvänsä työskentelemään tuloksellisesti insinöörille tyypillisessä työtehtävässä. Hän pystyy hyödyntämään kaikkea opiskeluaikana oppimaansa, toimia itsenäisesti, aktiivisesti ja luovasti opinnäytetyön tekemisessä. Hän toimii suunnitelmallisesti aikataulua noudattaen ja osaa viestiä niin kirjallisesti kuin suullisesti työnsä tuloksista.

Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja opinnäytetyön tekemisessä, osaa toimia systemaattisesti ja tuloshakuisesti opinnäytetyön tavoitteen saavuttamiseksi. Hän osaa toimia insinööriltä vaadittavalla kyvykkyydellä ammattialansa työtehtävässä. Hän osaa toimia työyhteisön vuorovaikutustilanteissa joustavasti, rakentavasti ja tavoitteellisesti. Hän osaa sekä kirjallisen että suullisen asiantuntijaviestinnän jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU