Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Kestävän kehityksen opiskelutavat

21.03.2023 13:43

Opintoihin kuuluu luentoja, verkkotyöskentelyä, etäopetusta, itsenäistä ja tiimityöskentelyä, ryhmätöitä sekä aitoja työelämän projekteja alan yritysten ja eri organisaatioiden kanssa. Näin sinulla on jo opiskeluaikana hyvä mahdollisuus luoda kontakteja ja verkostoitua työelämän asiantuntijoiden kanssa, joiden kautta voit työllistyä valmistumisen jälkeen.

Opintoihisi sisältyy kaksi käytännön työharjoittelujaksoa, joissa tutustut alan eri tehtäviin. Voit myös lisätä kansainvälistä osaamistasi ja mennä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö, joka on työelämälähtöinen suunnittelu-, soveltava tutkimus- tai projektityö. Voit tutustua HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoiden opinnäytteisiin Theseus.fi -verkkokirjastossa!

Voit hakea opiskelemaan ympäristösuunnittelijaksi päivä- tai monimuotototeutukseen.

Tutkinto päiväopiskeluna

Opiskelu tapahtuu pääasiassa tiimityöskentelynä projekteissa klo 8-16 välillä. Opintosi etenevät ohjatusti oman ryhmäsi mukana. Kolmannen vuoden syksystä alkaen opinnot jatkuvat monimuotototeutuksena pääosin verkossa ja lähipäiviä kampuksella on muutama lukuvuoden aikana. Opintojen kuluessa jokaiselle opiskelijalle muodostuu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja hänen itsensä profiloima ympäristösuunnittelijan tutkinto.

Tutkinto monimuoto- eli verkko-opiskeluna

Verkko-opiskelu vaatii hyviä itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taitoja. Opiskelu tapahtuu sekä itsenäisesti että muutaman hengen pienryhmissä verkon välityksellä. Materiaalit, luennot ja tehtävät löytyvät Moodle-oppimisalustalta. Aiempi kokemus ympäristöalalta tai mahdollisuus liittää opintosi omaan työhösi tukevat opintoja, mutta eivät ole välttämättömiä. Mikäli työkokemus alalta puuttuu, edellytetään sinulta valmiutta perehtyä alaan oma-aloitteisesti, esimerkiksi tutustumalla erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin omalla kotiseudulla.

Opetus ja ohjaus verkossa toteutetaan arkipäivinä klo 15-18 välillä. Lukuvuoden aikana opiskellaan neljä opintomoduulia ja yhteen moduuliin sisältyy muutamia lähiopetuspäivää, johin osallistuminen on erittäin suositeltavaa. Lähiopetuspäivät voivat sisältää mm.käytännön harjoituksia tai retkiä ja niihin pyritään sisällyttämään myös esimerkiksi välttämättömät suulliset kielikokeet.

Tutkinto nopeammin kiihdytyskaistalla

Tutkinto on mahdollista suorittaa nopeammin tunnistamalla aikaisemmin hankittua osaamistasi tutkinnon tavoitteista käsin.

Opiskelu alkaa lyhyellä orientaatiojaksolla elokuun puolivälin jälkeen. Tällöin tutustutaan oppimisympäristöön, -järjestelmiin ja -alustoihin, jotka ovat koulutuksessa keskeisiä. Koska merkittävä osa opiskelusta tapahtuu opiskelijatiimeissä, opiskelijaryhmään tutustuminen ja tiimien muodostamien on olennainen osa orientaatiota.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU